Boxing Aik-Lund
Forside Nyheter Styre Historie Om oss Linker


Historien


AIK Lunds historie.

1923-1999

Forord:

Klubbens sammenhengende historie er dokumentert i hovedprotokollene og mye annet materiale fra Arbeidernes Idrettslag, Kristiansand Arbeider Idrettslag og A.I.K. Lund. Fra vår andre moderklubb Lund IF har vi dessverre ikke tilsvarende solid dokumentasjon, men vi har en del stoff fra fotballgruppa og noen resultatlister fra andre idretter.

Alt materialet er lagret på Statsarkivet i Kristiansand. Alt som er oppgitt med årstall og i lister er tatt ut fra klubbens arkivmateriale og kan dokumenteres der.

Andre kilder som er benyttet: Arne Ingemann Holands historikk fra tiden 1926 til 1951. Utklippsbøker fra en rekke boksere. Bibliotekets avis arkiv. Oskar Bergstøls forarbeide til AIK Lunds 50 års jubileumsbok, som var planlagt utgitt i 1987. Arbeidet med den boka strandet på grunn av klubbens dårlige økonomi.

Etter å ha lest igjennom klubbhistorien føler jeg en dyp respekt for alle medlemmene som har arbeidet for å oppfylle klubbens målsetning. Alle som i kortere eller lengre tid har vært med i klubbarbeidet, har bidratt til å skape det gode klubbmiljøet som kjennetegner AIK Lund. Uten miljøet og bredden i klubben ville de flotte idrettslige prestasjonene uteblitt.

Stoffet er samlet og redigert av Nils Kapstad.

Del 1. Utdrag av klubbens historie.

AIK Lund stiftet: 29. mai 1923.

Klubbens formålsparagraf:

«Lagets formål er ved øvelser og stevner at søke oparbeide al idrætt blandt byens ungdom for derved at gjøre sit til at skape en sund og sterk oppvoksende slekt».

Konstituerende møte for å starte et Arbeideridrettslag.

«Statsfunksjonærenes kommunistlag, Kristiansands kommunistiske ungdomslag og Kristiansands Arbeiderparti nedsatte våren 1923 en idrettskomite som fikk i oppdrag åforsøke å danne et arbeidernes idrettslag i Kristiansand. Komiteen sammenkalte et møte den 29. 05. 23, hvor A. Schølberg holdt foredrag om betydningen for arbeiderne at arbeide for idrettens fremme blant den interesserte ungdommen».

Den 1. juni 1923, ble klubben offisielt stiftet under navnet Arbeidernes Idrettslag. (Imidlertid gjelder datoen for det konstituerende møtet som stiftelsedag.)

Følgende styre ble valgt: Formann: A. Schølberg. Viseformann: K. Wahlberg. Sekretær: O. Mjølund. Kasserer: N. Sars. Styremedlemmer: Thor Jørgensen, O. Håversen og G.A. Loland. Suppleanter: Olav Pettersen, Th. Grahnmostedt og E. Grindheim. Revisorer: J. Tønnessen og Ivar Andersen. Klubben ble meldt inn i Norges Landsforbund for Idrett.

Kontingenten ble satt til kr. 8,- for aktive og kr. 2,- for passive, pluss kr. 1,- i innskrivings penger. På det første møtet tegnet det seg ca. 70 medlemmer derav over 60 aktive. Friidrett og fotball ble lagets første idretter og trening ble satt i gang på Gimlemoen.

Klubbmerket ble bestemt: En stjerne på rød bunn med AI i gullbokstaver innlagt.

Klubbdrakt: Hvit trøye, og hvit bukse med grønne striper i kantene. I 1930 ble fotballagets drakter endret til blå trøye og hvite bukser.

Selv om laget kom godt igang med både friidrett og fotball var det store problemer med å bli akseptert. «De borgerlige idrettsklubbene og representantene i skolestyret viste en sterk antipati mot idrettslaget». Laget ble imidlertid opptatt i Vest-Agder Idrettskrets 24. 03. 24. Derimot ble laget i lang tid avvist av fotballkretsen. Det ble imidlertid tidlig et godt samarbeide med Vennesla Idrettslag, KIF og Underoffisersskolens idrettslag.

De første årene var laget svært aktive i agitasjonsarbeide for å fremme idrett blant arbeider- ungdom. Det ble også i mange år arrangert en rekke idrettsleker for barn.

En boksegruppe ble startet opp høsten 1926, men interessen var så liten at treningen ble nedlagt og hanskene bestemt solgt. Den 26. april 1929 ble boksegruppa startet opp igjen under ledelse av Trygve Johansen.

Sesongen 1930/31 kom bryterne for fullt, hele 10 brytere stilte på kretsmesterskapet i Vennesla. To finner: Lammi og Putkanen var i Kristiansand i 2 uker og trente bryterne. Karl Siljan var den første som utmerket seg, han erobret blant annet 3. premie i Arbeider- mesterskapet (NM) i 1931.

Klubben hadde i denne tiden en solid gjeng brytere: Normann Hansen, Kristen Kristensen, Erling Andersen, Knut Karlsen, Herman Syversen, Breland, Thomas Ånesen, Kristoffer Olsen, John Trent og Alf Bentsen. De fleste var aktive fotballspillere om sommeren.

Da klubben ble stiftet var all idrett samlet i Norges Landsforbund for Idrett. I 1924 ble imidlertid Arbeidernes Idrettsforbund opprettet. AIF presset på for at AI skulle melde seg inn i det nyopprettede forbundet.

Laget ble så overflytte til Arbeidernes Idrettsforbund den 5. oktober 1929. På AIFs forlangende ble klubbens lover endret og klubben ble rekonstruert.

Navneendring: Den 23. oktober 1931 ble navnet endret til Kristiansand Arbeider Idrettslag (KAIL). Følgende idretter ble da drevet: Atletikk (boksing og bryting), friidrett, fotball, ski, turn, sykkel og svømming. Etterhvert kom det flere idretter til: I 1931 ble det opprettet damegruppe og sykkelgruppe. 31. oktober 1933 ble det vedtatt å starte en «Dramatisk klubb» ledet av T. Hultmann og R. Hultmann. Dette var forløperen til den etterhvert så kjente revygruppen «Hvepsene». Skyting og bandy var også igang en tid uten at disse gruppene ble særlig aktive.

KAIL drev over flere år et utstrakt samarbeid med Fagen 32 med å bygge hoppbakken «Storheia». Det ble nedlagt mye dugnadsarbeid og i denne forbindelsen var det tvungen dugnad blant KAILs medlemmer. De som ikke stilte på dugnaden måtte betale dagbøter.

Den 1. mai 1930 deltok KAIL for første gang under egen fane i demonstrasjonstoget. 86 medlemmer deltok under merket: «Ikke treller men frie menn».

Laget slet med økonomien. Boksestevnene var populære og ga sammen med dansearrangementene de største inntektene i klubbkassa, men detkom også inntekter fra inngangspenger på andre arrangementer, medlemskontingent, loddsalg og en rekke andre tiltak. Allikevel var dette ikke nok til å dekke utgiftene.

Laget hadde derfor pådratt seg gjeld som måtte betjenes med renter og avdrag. I tillegg var det strev med å få enkelte personer til å gjøre opp privat gjeld som de hadde til klubben. Men noen lyspunkter var det: Dansemoro arrangert i 1926, gav et overskudd på 60 kroner. Marked og tivoli: På halvårsmøtet i 1936 ble det opplyst: «Arrangerte 16 dagers marked i november. Netto overskudd 1.200 kroner».

Idrettsnorge var splittet helt til 1936 da Stortinget anerkjente begge forbund som selvstendige organisasjoner. Etter dette var det en rekke forlik-stevner der utøvere fra begge forbund deltok. Landsforbundet og AIF ble enige om sammenslåing høsten 1940, men på grunn av krigen ble samlingen først fullbyrdet i 1946.

Diverse småplukk :

Etter en utflukt til Ny-Hellesund, er følgende notert: « Mot en stemme ble det vedtatt å betale P.J. Pedersen, Ny Hellesund Kr. 10,- som erstatning for nedtråkket eng».

9. desember 1932 var medlemstallet kommet opp i 350. Medlemsreglene var strenge: For å bli medlem måtte det legges inn skriftlig søknad, som måtte være anbefalt av to medlemmer. Hvis et medlem skyldte kontingent til sin fagforening, ble han umiddelbart ekskludert fra klubben.

Halvårsmøte 1934. «Laget hadde også i år tillyst skirenn i Klappane. Oddersjå sperret bakken med kjetting. Skirennet ble avlyse p.g.a. snømangel».

Styresak den 19. november 1935. «Besluttet å tegne en aksje i mødrehygiene-kontoret.»

Lund Idretts Forening.

AIK Lunds andre moderklubb ble stiftet i 1929. Klubben begynte som en gutteklubb på Lundsiden. I de første årene ble det mest fotball det dreide seg om. Etterhvert kom også boksing, bryting og svømming på programmet, men det var nok fotball som ble høyest prioritert i Lund IF. Vi finner igjen en rekke navn som har markert seg sterkt i styre og stell, etter sammenslåingen. Einar Fauske, Reidar Holte, Sigurd Olsen, Henry Sørensen, Herbert Toft og Oskar Bergstøl. Sistnevnte, som var med helt fra starten, er fremdeles (1999) aktiv revisor og speaker på boksestevnene.

Resultater fra havnesvømmingen: 4. august 1934. Nr. 1: Karl Strong Hansen, Lund IF. Nr. 5: Håkon Zahl, KAIL. Nr. 8: Herbert Toft, Lund IF.

Lund IFs fotballag kom i 1935 til fjerde runde i «Kretsmester Cupen» og slo alltid KAIL når lagene møttes på fotballbanen. Henry Sørensen var toppscorer på klubbens A-laget i sesongene 1934, 35 og 36.

Ved sammenslåingen til en klubb, hadde Lund IF en god fotballgruppe, mens boksing og bryting hadde gått tilbake.

A.I.K. LUND. Den 11. og 13. august 1937 var det konstituerende generalforsamling i A.I.K. Lund. Navnet ble valgt da Kristiansand Arbeider Idrettslagog Lund Idretts Forening slo seg sammen til et lag. Det ble ikke journalført noen betydning av bokstavene A.I.K. Klubben fulle navn er derfor A.I.K. Lund. Klubben ble meldt inn i Arbeidernes Idretts Forbund (A.I.F.) fra 1. august 1937.

At klubbene slo seg i sammen var kanskje ikke så uventet. Begge klubbene var medlem i AIF og klubbene hadde hatt flere felles medlemsmøter. Det første den 27. mars 1934. Samarbeidet hadde startet allerede i 1933 da Lund IF lånte bokseutstyr fra KAIL. Senere inngikk Lund IF en avtale om å leie boksepodiet og brytemattene fra KAIL. Ved sammenslåingen hadde KAIL 130 medlemmer. Boksing og bryting var i fremgang, mens fotballgruppa var i sterk tilbakegang.

AIK Lund slet med gammel gjeld og dårlig økonomi. Laget skyldte penger til: Avisen «Sørlandet», Arbeiderforeningen, samt på hoppbakken Storheia. Gjelden til Arbeiderforeningen var den 17. januar 1940 på hele 2.800 kroner, men ble slettet etter at 1.336 kroner ble betalt. Fagen 32 tilbød AIK Lund å overta eiendomsretten til hoppbakken mot også å overta gjelden. Dette ble avslått. Det var senere et møte med Fagen 32 om saken. Resultatet av dette møtet er ikke protokollført, men da det siden ikke er nevnt noe om hverken Storheia eller gjelden så ble antakelig Fagen 32 sitt forslag godtatt. I alle fall, hoppbakken er fjernet for lengst og grunnen eies av kommunen.

Brytegruppa arbeidet godt etter sammenslåingen og erobret mange seiere på egne og utenbys stevner. I byen ble det arrangert stevner med opp til 50 deltagere.

Mange AIK Lundere utmerket seg på stevnene, vi tar med noen: Sigurd Olsen, Arne Kristiansen, Kristian Kristiansen, Normann Strømme, Karl Siljan, Knut Karlsen, Olav Henriksen, Karl Larsen, Ragnar Larsen, Herbert Toft, Reidar Holte, Egil Rosenløv, Odd Andersen og Erling Hetland.

Etter krigen ble det ikke særlig aktivitet i brytegruppa og den ble nedlagt i 1947. Sigurd Olsen var imidlertid formann i brytekretsen helt frem til 1962.

Boksegruppa og fotballgruppa var også svært aktive frem til Krigsutbruddet. De beste resultatene kom imidlertid etter 1945.

Norge kom med i krigen den 9. april 1940.

Siste styremøtet før idrettsboikotten ble holdt den 25. oktober. Det ble bestemt å melde inn 75 medlemmer i Norsk Folkehjelp.

Freden kom til Norge den 8. mai 1945.

Første møte etter krigen og idrettsboikotten ble holdt den 25. 05. 1945.

Formannen holdt en minnetale over de medlemmene som var døde under krigen: Th. Hultmann, Jens Zahl, Håkon Zahl, Karl Larsen, Walter Johansen og Ragnar Fredriksen.

Følgende grupper kom igang etter krigen: Fotball, boksing, bryting og håndball. Den 7. mars 1948 ble det avholdt klubbmesterskap på ski. Langrenn og hopp sto på programmet. Men skigruppen ble allikevel aldri gjenopprettet.

Fotballgruppa:

AIK Lund fostret mange gode spillere. Følgende spilte på A-kretslaget i Vest-Agder: Kjell Petersen, Henry Sørensen, Harry Ljosdal, Karl Larsen, Gunnar Pedersen, Kurt Johannessen, og Torleif Tønnesen. Blant andre gode spillere kan nevnes: Einar Ellingsen, Olav Kiland, Erling Haugen, Peter Andersen, Jonni Johnsen, Jan Toft, Kurt Johansen, Villy Breistøl, Kjell Petersen, Kjell Kristiansen, Oskar Bergstøl og Egil Rosenløv. Arne Ingemann Holand og Sigurd Olsen var forbunds dommere. Sistnevnte var linjemann i to landskamper.

I året 1938 nådde A-laget til 5. runde i AIF mesterskapet. Der ble det tap for et Oslo lag.

Vinteren 1949 var det fart i juniorgruppa, hele 108 fotballspillere deltok på innetreningene. 67 av disse guttene spilte kamper i sesongen. Året 1951 deltok 150 gutter på avslutningsfesten. Men neste år hadde 25 av de beste spillerne reist til sjøs og den ventede fremgangen for laget uteble.

A-laget var svært aktivt i årene 1946-48 og et år vant AIK Lund «kretscupen». Enkeltseiere er det blitt over Start, Vigør og Donn. A-laget spilte seg opp i 1. divisjon i 1949.

Samme året slo AIK Lund Start 3-2, i 1. runde i Norgesmesterskapet, og gikk videre som eneste Kristiansandsklubb. I annen runde ble det imidlertid tap 1-3 mot Lyn, som forøvrig ble Norgesmestere. Begge de nevnte kampene gikk på Kristiansand Stadion. På kampen mot Lyn var det over 2000 betalende tilskuere.

Tap ble det også en gang i mellom, AIK Lunds 0-11 nederlag på Stadion, for Stavanger IF er også en del av historien. Året 1957 ble guttelaget Sørlandsmestere.

Fotballgruppa ble nedlagt 24. januar 1958. En del av spillerne gikk rett inn på førstelagene til de andre klubbene i byen, mens andre valgte bedriftsfotball eller rett og slett sluttet.

Håndballgruppa.

Denne gruppa som startet opp i 1945 besto opprinnelig både av dame og herre håndball. Herrelaget ble ingen suksess. Damene derimot gjorde det meget bra en tid. Damehåndballaget ble kretsmestere i årene 47, 48 og 49. Også lagene i de aldersbestemte årgangene kunne vise til gode resultater.

Følgende spilte på kretslaget: Henny Fauske, Kari Topstad, Karin Jørgensen, Tonny Jacobsen, Ellen Kaurin, Astrid Holand, Tutti Andersen og Reidun Kittelsen. Andre gode spillere: Anna Larsen, Ruth Edvardsen og Bitten Tjomsås.

Håndball gruppa var aktive til 1962 og ble strøket som medlem av Håndballforbundet i 1964. Etter det har AIK Lund vært en ren bokseklubb.

Eiendommen på Kulia.

AIK Lund kjøpte, i 1948, en hytte med ca. 20 mål grunn på Moraasen, Kulia i Greipstad. Kjøpesummen var kr. 1.950,-. Pengene var hovedsakelig tjent på kafedrift ved et boksestevne i Turnhallen. Hytta, som var et yndet utfartsmål for mange av medlemmene i nærmere 14 år, er dessverre forlengst forsvunnet.

Da eiendommen ble kjøpt var hytta i dårlig stand og det ble satt igang salg av aksjebrev for å få kapital til reparasjon. Det ble solgt 149 aksjebrev pålydende kr. 10,-. Ut fra teksten på aksjebrevet er beløpet å betrakte som et rentefritt lån fra medlemmene til AIK Lund. Vi har fullstendig liste over aksjeeierne. Ved et eventuelt salg av eiendommen er AIK Lund, i alle fall moralsk, forpliktet til betale lånene tilbake.

Ca. 2 mål av eiendommen ble solgt til Åsmund Kulien i 1958. Salgssummen var 1.200 kroner og 2 mål ved.

Del 2. Boksing. 1926 til og med sesongen 1950/51.

Boksegruppa ble startet opp høsten 1926. Det ble da kjøpt inn noen hansker, men noen ordentlig ledelse av avdelingen var det ikke. Boksegruppa førte en omtumlende tilværelse uten fast treningsskole. Etter noen måneder ble avdelingen nedlagt på grunn av liten interesse, og det ble bestemt å selge hanskene. Det var heldigvis ikke lett å få solgt hanskene, selv om Vennesla Atlet Klubb viste litt interesse, så ble det ikke til noen handel. Hanskene ble i laget, og på medlemsmøtet den 26. april 1929 ble boksegruppa gjenopprettet. Trygve Johansen ble valgt som materialforvalter. De omtalte hanskene var da under sikker beskyttelse.

Boksegruppa ble etterhvert bedre organisert, med faste treningstider. Et lokale i den gamle Arbeiderforeningen ble benyttet til trening. Søknader til både skolestyret og Ekserserhuset om å få leie lokaler ble blankt avslått. Det ble trent flittig videre i det uhensiktsmessige lokalet, som til stadighet var opptatt med møter av ulike slag. Interessen ble holdt ved like under ledelse av et idrettsutvalg bestående av Alf Bentsen (senere kjent som bryter) og August Ånensen (kjent fotballspiller) og med Lorentz Heidenreich som gymnastikkinstruktør. Noen instruktør som vi i dag kjenner dem, hadde klubben ikke. Det ble helst til å ta på seg hanskene og delje løs på hverandre så godt en kunne, etter å ha fått kjennskap til det mest elementære i boksingen.

Etter innbydelse fra bokseklubben Star i Stavanger, ble tre mann sendt til et stevne i desember 1929. Det var Trygve Johansen i lettvekt, Finn Andersen i fjærvekt og Kolbjørn Haugen i bantamvekt. De ble de første som representerte laget offisielt.

Haugen rakk ikke fram til stevnet, årsaken til dette er ukjent. De to andre deltok, og sannelig fikk de føle at Stavanger- guttene lå langt fremme i forhold til våre gutter. I referatet fra stevnet het det ordrett: «Fjærklassen ble et lett bytte for Olav Pedersen, Trygg, Stavanger. Han var helt overlegen i sin kamp mot Finn Andersen, Kristiansand. Frantzen ”Sparta”, Bergen, tapte for Oskar Johansen, ”Bryne”, men seiret over Finn Andersen, Kristiansand. Sistnevnte ble slått i gulvet i 3. runde, hvoretter kamplederen brøt kampen. I mellomvekt startet R. Mitchell, Hetland IF, og seiret over Trygve Johansen, Kristiansand ved knock out i slutten av 3. runde». Dette var sannelig hard kost for de to pionerene.

Det ble også det første og siste offisielle stevnet de var med på. Johansen og Andersen deltok etter dette bare på trening og i oppvisninger.

Det var ikke særlig stas å reise så langt som til Stavanger den gangen. Man måtte reise med båt langs kysten og folk var som regel pengelens. Mat måtte en helst ha med seg. Det var lite eller ingen ting å få i godtgjørelse og arbeidsledigheten florerte. Men laget gav ikke opp tross det sviende nederlaget i Stavanger. Det ble lagt særlig vekt på instruksjon våren 1930, sesongen 1930/31 og likeledes høsten 31. I denne tiden deltok boksere og brytere på en rekke oppvisningskamper i forbindelse med stiftelse av nye lag tilsluttet Arbeiderenes Idrettsforbund . Dette ble veldig populært rundt i bygdene. Oppvisningene ga kamptrening og en viss ringrutine, som skulle vise seg å komme godt med i de kommende stevnene.

På grunn av den voldsomme tilslutningen av aktive boksere måtte klubben ha større trenings- lokale. Den store festsalen i 2. etasje i Arbeiderforeningen ble leid. Salen var dårlig egnet til trening, men det var et stort fremskritt likevel. Det var dyrt å leie et såpass stort lokale og en gikk til det radikale skritt å kreve inn treningskontingent, 10 øre for aktive og 25 øre for tilskuere. Ingen sa noe på dette, og på kvelder med god deltakelse klarte en å dekke leien av lokalet.

Klubben trengte en kvalifisert trener. Fra Forbundet kom beskjed om at Dagfinn Gunneriussen fra Vika IF, kunne anbefales som trener. Gleden var stor blant de aktive og ledelsen i dagene før jula i 1931. Nå var et stort problem løst for det unge fremadstormende idrettslaget. Gunneriussen svarte fullt ut til anbefalingen. Han var veldig dyktig i arbeidet med guttene. Treningen kom nå i mer organiserte former, både teoretisk og praktisk. Det ble satt i gang dommerkurs med Gunneriussen som leder.

Laget sto således vel rustet til å arrangere klubbens første stevne den 16. og 17. januar 1932. En voldsom reklame ble satt i gang og avisene var svært rause med spalteplassen om den forestående begivenheten. «Hele» byen snakket om det forestående boksestevnet. Det skal her innskytes at den såkalte «borgerlige» boksingen i byen lå fullstendig nede, så disse nye «gå på» karene som AILs ledelse bestod av kjørte en reklamekampanje som byens beboere aldri hadde sett maken til tidligere. Men så hadde man en reklamesjef i klubben som kunne dette med å reklamere, nemlig «Bobo» alias Rolf Hultmann.

Stevnet ble en knallsuksess, stuende fullt hus begge dager, gode kamper og et vel tilfreds publikum. Ved dette stevnet ble de første dommere autorisert av Fritjof Johansen, som hadde holdt kurs i forbindelse med stevnet. På stevnet fikk Odd Persen og Nils Strømme sin ilddåp. Persen måtte gjennom 3 kamper for å oppnå førsteplassering. Han fikk også ekstrapremie som beste kristiansander og ble voldsomt populær. Strømme fikk 3. premie. Han tapte knepent for Ragnvald Salte fra Bryne. I sin andre kamp led han et foul nederlag mot Oliversen, ATIL, Stavanger.

Dette stevnet ga opptakten til mange stevner og enda flere kamper opp gjennom årene, så vel lokalt, nasjonalt som internasjonalt. Odd Persen og Nils Strømme var begge populære deltakere på stevner både hjemme og borte. De vant mange flotte seiere, men måtte også tåle mange nederlag i harde oppgjør. Begge har representert klubben på en utmerket måte og fortjener stor heder.

Allerede uka etter deltok tre boksere på et stevne i Stavanger. Nils Strømme fikk en velfortjent revansje over Oliversen for nederlaget siste helg. Det ble 1. premie. Odd Persen vant 2 seiere, men tapte for Arbeidermesteren Jens Gulliksen i finalen. Eldar Strømme som da lå i Stavanger med en båt, startet også. Eldar måtte tåle to nederlag, men det var ikke bedre å vente, til sjøs var det jo lite eller ingen trening å få.

Den 7. februar 1932 deltok Nils Strømme i juniormesterskapet på Lillestrøm. Han oppnådde en flott 3. plass etter god innsats.

I mars var det igjen stevne i Turnhallen, Persen gikk helt til topps etter 3 kamper, mens Nils Strømme tok 2. plass etter to seiere, men tapte for Th. Knutsen. Den 11. og 12. november 1932 ble det arrangert et stevne med hele 45 deltakere. Her deltok 11 mann fra AIL. Sverre Dahl debuterte, og vant 1. premie. Dahl familien hadde i 20-årene gjort seg sterkt gjeldende på boksestevnene i den gamle klubben Sparta. Denne klubben hadde mange gode boksere i begynnelse av 20-årene.

AILs andre storstevne ble mønstergyldig avviklet og gav et rikt økonomisk utbytte. Brødrene John og Håkon Zahl ble det også lagt merket til på dette stevnet. Disse to ble publikumsfavoritter fra første stund. Når ikke Zahl- guttene var med var det liksom noe som manglet. Håkon var også mye brukt som førstelagsspiller på AILs fotballag gjennom en årrekke og deltok mye i administrasjonen.

To andre ble også skikkelige trekkplastere på AILs stevner. Det var Håkon Dahl med oppnavnet «Boss» som for første gang deltok i fluevekt og fikk sine første to seiere under veldig bifall fra publikum. Publikum koste seg veldig når «Boss» kjempet. Hans ansiktsuttrykk når det gikk som hetest for seg, var virkelig en opplevelse. Hans rake motsetning var tungvekteren Anders Foss, som allerede på første stevne hadde satt seg i stor respekt ved å beseire en såpass god mann som Henry Johansen, Kvikk-Oslo. Etter nok en førstepremie og statuett for god innsats ble Anders et av AILs store trekkplastere. Ble Anders Foss med så var det sikret fullt hus, og det økonomiske utbyttet ble deretter.

Anders debuterte som 25 åring, og det var styrken frem for de tekniske ferdighetene som gjorde han populær. Det var spesielt hans høyre svingslag som var varemerket. Traff den sitt mål, hva den også gjorde i enkelte tilfeller, var seieren sikret. Her var det ikke snakk om fotarbeid og tekniske finesser, men mest slagstyrke og rå kraft. Det var for øvrig ytterst vanskelig å få hansker som passet til de store nevene til Anders.

Anders huskes best fra et stevne i Turnhallen, januar 1934, med Fagen 32 som arrangør. Det var reklamert kraftig på forhånd med deltagelse av tre tungvektere: Foss, Halvorsen fra Oslo og Scheie fra Bryne. Sistnevnte hadde deltatt i en del profesjonelle kamper i Amerika og dette var særlig fremhevet i reklamen.

Og oppgjøret i tungvekt var det alle ventet på. Den første motstanderen til Foss var Halvorsen, Oslo. Han ble ekspedert ganske snart, under ellevill jubel fra publikum, som mer sto enn satt på stolene for å heie Anders fram. Og så kom dagens store kamp. Scheie entret ringen først, utstaffert med flott slåbrok, og et mektig frottehåndkle rundt halsen. Scheie hilste publikum med oppstrakte armer, bukket og hilste i alle retninger.

Stemningen var på topp. Scheie gikk til hjørnet og tok noen gymnastiske sprell, holdt seg i tauene, jo, her skulle det bli kamp. Så entret Anders ringen, hvis hadde han vært nervøs i garderoben, så var dette blåst vekk da han fikk se Scheies sprell på podiet. Anders var ikke snauere enn at han, ved presentasjonen, gjentok Scheies elegante hilsen til publikum. Jubelen i salen ville ingen ende ta. Noen stor kamp ble det imidlertid ikke. Under et av sine rushangrep traff Scheie Anders under beltestedet, Anders måtte gi seg og ble tilkjent foulseier. Anders ble tiljublet som aldri før, selv om avslutningen på kampen ikke var av samme kaliber som entreen og forhåndsomtalen. Forøvrig erobret Nils Strømme 1.premie i sin klasse på dette stevnet.

1933 begynte med at Dahl og Persen deltok på stevne i Stavanger og erobret hver sin 1. premie. 4.-5. februar var Turnhallen igjen stedet. Her debuterte Georg Olsen, med 1.premie. Georg ble kalt ”knock-outeren” på grunn av sine korte hooks, som stoppet mange motstandere. En annen som muntret publikum i utrolig grad var Peder Neergård, som fikk tilnavnet ”Gyngehesten” på grunn av sin gyngende stil. Latterbrølene runget i Turnhallen da «Boss» Dahl og Neergård bokset. De bokset i takt med musikken, til stor fornøyelse for publikum. Neergård var på gråten da «Boss» ble utropt som seierherre. Samme måned arrangerte Fagen 32 et kveldsstevne. En tropp med Oslo-boksere deltok. Eldar Strømme vant sin første kamp, men tapte for B. Andersen fra Enerhaugen, Oslo. «Boss» Dahl vant her sin 3. førstepremie på to måneder. Sverre Dahl beseiret Rolf Paulsen fra Rollo, Oslo.

Høstsesongen åpnet i august med et stort utendørs boksestevne. Det første i Kristiansands historie. Det var dristig å sette i gang uten noen tidligere erfaring. Men nysatsingen ble både en sportslig og økonomisk suksess. Stevnets store trekkplaster var Arbeidermesteren i lettvekt Jens Gulliksen, som ble regnet å være blant Europas beste i sin klasse uansett forbund. Nils Strømme, som hadde vært borte fra ringen en tid, fikk den utakknemlige oppgaven å møte mesteren. Nils tapte, men ga mesteren sterk motstand. På samme stevnet ble Eldar Strømme populær da han slo ut Otto Nilsen, Oslo.

Rekrutteringen til AIL s boksegruppe var meget god. I oktober reiste 11 boksere til Stavanger, og deltok på et stevne. Her debuterte Andreas Olsen, som senere ble kjent som fotballdommer. Olsens eneste opptreden i ringen varte kun noen korte sekunder. Han fikk ikke hanskene opp i stilling, etter å ha hilst på motstanderen, før denne sendte Andreas ned for full telling. Dette var Andreas Olsens gjesteopptreden som nevekjemper.

Årets siste stevne i november ble en fiasko fordi samtlige anmeldte fra Oslo ikke møtte. Harmen var stor, ikke minst blant publikum, som følte seg snytt. En ny flott type dukket opp, John Otnes. Han hadde vært med tidligere, men ikke vist noe særlig. Nå kom gjennombruddet. Det ble både førstepremie og gavepremie. Odd Persen og Eldar Strømme innkasserte hver sin førstepremie. Nils Strømme tapte på foul for Laurits Dahl.

Tidligere på året hadde nystartede Lund Idrettsforening begynt med boksing, og en del av disse bokserne var med på et treningsstevne i Arbeiderforeningen den 21. januar 1934. Her deltok 40 boksere fra byens tre lag, samt Vennesla og Hauk, Arendal. Her debuterte Ths. Andersen, Rolf Tobiassen (best kjent som AIK Lunds centerback) og barbermester Irgen Olsen. De to siste sa takk for seg etter et par stevner. Samme dag representerte Odd Persen klubben på Arbeidermesterskapet i Oslo. I de harde oppgjørene fikk Persen en seier og to nederlag. Et av nederlagene kom mot Kåre Gundersen på teknisk knock out.

Det første Sørlandsmesterskapet ble arrangert 11. mars med stor deltagelse. Her deltok Flekkefjord og Mosby for første gang med boksere. De første mestere fra AIL ble Johan Kittelsen, Nils Strømme (pokal til stevnets beste), Eldar Strømme og Anton Mosby. Sesongen ble avsluttet i mars med et flott stevne. Nils Strømme gikk igjen til topps med fine seiere over Håkon Johansen, Freidig og Kristoffersen, Vika.

I november 1934 ble det stevne igjen. Her deltok også folk fra Moisund, en frukt av oppvisningene i bygda. Odd Persen og E. Strømme var stevnets beste. Den 8.-9. dro Nils Strømme til Oslo og deltok i et internasjonalt stevne. Her ble det tap mot en Odda-gutt, men seier over Håkon Johansen, Freidig og Fredrich Kristoffersen, Vika. Nils fikk pokal som beste bokser. Like før jul var det Fagen 32 sin tur. Det var fullt hus i Turnhallen og gode kamper. E. Strømme som nå startet for Fagen 32 fikk førstepremie etter et flott oppgjør mot Viktor Pettersen, Oslo, mens Nils tok 2. premie.

1935 begynte med bryte- og bokseoppvisninger i Kvinesdal for fulle hus. Noen dager etter reiste Odd og Nils igjen til Stavanger. Odd seiret over kjente Walther Østrem, men tapte på foul for Ingv. Haugland. Nils fikk sin fortjente 1. premie med seier over Kristensen, Kampen.

26.-27. januar arrangerte Lund IF og Fagen 32 Sørlandsmesterskapet, 40 boksere deltok. Gullmedaljefordelingen på de forskjellige klubbene ble: AIL 5, ved: Haugland, Ralf Persen, Odd Persen, Egil Olsen, Eldar Strømme og Einar Kvevik. Fagen 32 og Lund IF tok en hver.

Den 16.-17. februar arrangerte AIL et nasjonalt stevne i Turnhallen. Publikum møtte fulltallig frem. Odd Persen fikk KO-nederlag for Torleif Knudsen, men vant over Walther Østrem. Følgende vant førstepremier: Harry Jørgensen, fluevekt. Ralf Persen, fjærvekt, Einar Bentsen, weltervekt, Johan Kittelsen, mellomvekt og Eldar Strømme lett tungvekt. Den 2.-3. mars arrangerte Lund IF stevne i Turnhallen med internasjonal deltakelse. Både hva deltakelse og kvalitet angår overgikk dette stevne alle tidligere. Man måtte arrangere middagskamper for at alle C- bokserne skulle få kvalifisert seg til finalene. Willy Sørensen, Gefion København vant over Odd Persen. Nils Strømme fikk 2. premie etter to harde oppgjør. Seier mot Johansen, Freidig, men tap for Hans Rydèn, Vålerenga. Einar Kvevik fra Lund IF vant over dansken Egil Jensen. Kristiansandsklubbene stilte med 24 mann til dette stevnet. AIL tok 9 premier, Lund IF 2, mens Fagen 32 ble uplassert.

Rekrutteringen av gutter var på denne tiden voldsom. Det ble arrangert åpent guttestevne i Turnhallen den 17. mars, som avslutning på en meget vellykket sesong. Deltakelsen fra guttene var meget god, og alle de tre klubbene stilte opp med store tropper. Louis Kronberg, tok her sin første premie i det han vant klassen 30-40 kg. Åge Andersen debuterte med tap for Ths. Andersen.

Høsten 1935 ble Knut Gangeskar engasjert som trener. 9.-10. november gikk det første stevnet av stabelen med AIL som arrangør. Her var det fyldig deltakelse, særlig fra Stavanger, Skien og Larvik. Kristiansanderne dro av sted med 10 av 13 oppnåelige premier, og 8 av disse gikk til AIL. Georg Olsen var stevnets store bokser med solid poengseier over Grønn fra Larvik og knock out seier over Karsten Olsen fra Skien. Også Sverre Dahl, Odd Persen og Kolbjørn Haugen vant sine kamper. Leif Syvertsen deltok for første og siste gang, og fikk mer enn nok. Han ble senere kjent som en dyktig fotballspiller. 14 dager før jul var AIL igjen stevnearrangør.

Eldar Strømme tapte for Arbeidermesteren i lett tungvekt Kåre Jensen, etter et hardt oppgjør, som Jensen vant på bedre kondisjon og rutine. Nils Strømme vant over Odd Persen og Sverre Dahl, men tapte for Håkon Johansen, Freidig. Georg Olsen bemerket seg med 3 KO seire og førstepremie. AIL kunne på denne tiden stille opp et fryktinngytende klubblag i alle vektklassene fra flue til tungvekt.

1936 begynte med at Sverre Dahl og Reidar Kittelsen erobret første- premier på et stevne i Stavanger. Den 2. februar arrangerte Lund IF Sørlandsmesterskapet. Det var nå tynnere deltakelse. Fagen 32 hadde oppløst sin boksegruppe og deres boksere hadde blitt innmeldt i Lund IF eller AIL. I dette mesterskapet deltok brødrene Høvik, Olaf og Jakob, som kom fra det borgerlige forbundet, uten å oppnå plassering. Sørlands- mestere: John Falkum, fluevekt. Einar Kvevik, bantam. Erl. Gjervoldstad, lettvekt kl. C. Sverre Dahl, lettvekt kl. A, (Persen nr 2). Georgus Oseberg, weltervekt kl. C, og Georg Olsen, weltervekt kl. A.

Den 16. februar 1936 ble Arbeidermesterskapet i boksing arrangert i Stavanger. AIL sendte 3 mann og kampleder Arne Holand, som her fikk sin første store oppgave. Selv om det ble tap for Sverre Dahl, Odd Persen og Georg Olsen, gjorde de en utmerket innsats mot henholdsvis Walther Østrem, Kåre Gundersen og Øiv. Breiby. Kåre Gundersen tildelte Odd Persen det andre knock out nederlaget. Et par dager etter var alle i Sauda og her fikk Georg Olsen en velfortjent revansje over Øiv. Breiby.

Lund IF hadde lenge gått med planer om å arrangere et stort internasjonalt stevne og den 1.- 2. mars gikk dette i Arbeiderforeningens nye sal. Lund IF hadde lagt mye arbeid i dette stevnet og fått utmerket utenbys- og utenlandsk deltakelse, bl.a. tre fra København. Da budsjettet for stevnet var meget stort, hadde man satt opp billettprisen noe. Publikum reagerte med å holde seg borte, så det ble et underskudd på over 2000 kroner. I sportslig henseende ble stevnet betegnet som det beste som hadde vært holdt i Kristiansand. Danskene ble slått av Odd Persen, Eldar Strømme og Sverre Dahl, som erobret førstepremier. Den 21. i samme måned var det igjen AIL s tur. 16 mann deltok på stevnet. Fra Oslo, startet kun Erling Olsen, som vant over Georg Olsen. Persen vant over Olaf Høvik fra Arendal.

Deretter ble det stille helt til 12.-13. desember da AIL igjen trommet sammen bokserne til dyst. Publikum møtte fulltallig frem. En ny mann gjorde seg bemerket, Bjarne Høvik fra Arendal, som senere representerte AIK Lund. Persen vant over Håkon Arntsen, Sarpsborg.

Sist i januar 1937 var det AILs tur til å arrangere internasjonalt stevne. Gode boksere som tvillingbrødrene Schøne fra Danmark, Kåre Jensen, Thorleif Knutsen og Rolf Solberg fra Bergen trakk fullt hus. Persen tapte for Solberg etter en flott kamp. Gunnar Løland seiret over Kristian Kristiansen. Løland var det store samtaleemnet etter lørdagens seier, men dagen etter ble det nederlag mot Kåre Jensen. Lølands boksekarriere tok, der og da, en brå slutt. Vest-Agder Arbeideridrettskrets arrangerte Sørlandsmesterskapet, som ble avviklet den 1. februar 1937. Det deltok 18 boksere, bl.a. fra Mandal. Sørlandsmestre ble: Belmann Anensen, Lund IF i fluevekt. Bjarne Høvik, Hauk i bantam. Olaf Høvik, fjærvekt. Odd Persen, lettvekt. N. Strømme, weltervekt og Sigurd Jakobsen, Lund IF, mellomvekt.

Eldar Strømme deltok i Arbeidermesterskapet den 21. februar 1937 i Oslo. Eldar erobret gull i mellomvekt, etter å ha beseiret 4 motstandere, der i blant Karl Nomell og Tildor Andersen. Eldar ble senere uttatt til OL uttakingskamp, men måtte melde avbud p.g.a. en skadet hånd.

Sørlandsmesterskapet ble arrangert den 6. mars med kun 13 deltakere, derav 2 fra Arendal. Ved dette mesterskapet fikk Åge Andersen sitt gjennombrudd med seiere over Bjarne Høvik og R. Kittelsen og tok for første gang et mesterskap. De øvrige mestere ble: J. Kronberg, L. Kronberg og A. Arntsen. En tropp Oslo-boksere på gjennomreise fra Stavanger deltok i et stevne arrangert av Lund IF. Bergenseren Rolf Solberg deltok også og beseiret Persen etter en fin kamp. Dette stevnet ble det siste Lund IF arrangerte idet det sommeren 1937 ble sammenslutning mellom AIL og Lund IF, navnet ble AIK Lund.

Det gikk nå et helt år til neste stevne. Dette ble arrangert, under klubbens nye merke den 12. - 13. mars 1938. Stevnet ble arrangert i Arbeider- foreningen med deltakelse av det borgerlige forbundet. 3 mann fra KBK deltok. Her fikk igjen Nils Strømme seier over Persen. Åge Andersen gikk til topps i lettv. kl. C.

KBK arrangerte så et åpent internasjonalt stevne. AIK Lunds 6 deltakere gjorde et stort innhogg i premiene. Eldar og Nils Strømme beseiret hver sin danske. Persen vant over Stangeland, Viking, men tapte for en danske. Junioren Th. Frivold vant 1. premie etter 3 seire. Kåre Jørgensen vant over en danske. Det ble 5 første og en 2. premie til AIK Lund. Den 7. april gikk turen til Arendal hvor 7 AIK Lund gutter deltok. L. Kronberg, O.Persen, N. Strømme og G. Løland tok hver sin 1. premie.

Sesongen 1938/39. KBK åpnet sesongen med et stort stevne hvor 9 AIK Lundere var med. Å. Andersen erobret 2. premie etter seiere over Lyngås og Svendsen, begge Pors. Men i finalen ble det knock out nederlag for Tranberg, Pors. Louis Kronberg tok 1. premie etter 2 seire, mens Odd Persen tapte for Stangeland, Viking. Den 26. og 27. november arrangerte AIK Lund stevne i Arbeiderforeningen, som var fullstendig sprengt av publikum. Mange måtte gå uten å få billett. Rolf Olsen startet her for første gang for AIK Lund og tapte for Kåre Jensen. Åge Andersen vant to kamper og fikk 1.premie. På stevnet debuterte Odd Ingvaldsen, han vant 1.premie i bantam kl. C.

Den 4. desember var Rolf Olsen i Stavanger og tapte for en danske. 3 dager senere ble det arrangert et stevne der AIK Lund stilte med syv mann mot syv dansker. AIK Lund tapte lagkampen 3-4. Seirene kom ved Odd Persen, Georg Olsen og Rolf Olsen. De tapende var: L. Kronberg, Ths. Andersen, Th. Frivold og N. Strømme, Eldar Strømme fikk ikke kamp mot den 8. dansken. Dansken hadde låst seg inn i garderoben av redsel for å møte den fryktede Eldar. Resultatet hadde nok blitt 4-4 om en hadde funnet dansken.

Den 26.-27. februar arrangerte AIK Lund stevne med 34 deltakere. 12 mann fra AIK Lund stilte til dyst. Å. Andersen ble stevnets beste bokser med to seire, mens O. Ingvaldsen vant over en hortens gutt. Rolf Olsen vant over Klåstad, Horten. Persen vant over Allan Larsen, Oslo. I april ble det siste Sørlandsmesterskapet, før krigen, arrangert i Arendal. Det var kun 16 deltakere, derav 12 fra AIK Lund. Her måtte Å. Andersen tåle tap for Odd Persen mens Sverre Dahl tapte for Harry Jørgensen. Ingvaldsen vant over Einar Tønnesen og Rolf Voreland. Ingvaldsen tok dermed sitt første mesterskap. Sørlandsmestere ble: J. Kronberg, O.Ingvaldsen, Ths. Andersen, O. Persen, Harry Jørgensen og Rolf Olsen.

Sesongen 1939/40. AIK Lund arrangerte ingen stevner denne sesongen, men treningen gikk som normalt.

Kristiansand Bokseklubb hadde i noen år hatt en fin fremgang. Det hadde lenge vært snakk om å arrangere et oppgjør mellom byens to bokseklubber, og den 15. mars 1940, sto alt klart med 8 deltakere fra hver klubb. Denne pokalkampen trakk fullt hus. Mange måtte gå uten å komme inn. AIK Lund vant pokalkampen 6-2. Louis Kronberg tapte for Froholdt. Eldar Strømme tapte for norgesmester O. Guldbrandsen, som f. t. var her på militærtjeneste. Rolf Olsen beseiret Birger Frivold. Nils Strømme beseiret Karl Mohn. Åge Andersen beseiret Alfr. Arntsen. Odd Persen beseiret Sverre Nyrud. Th. Frivold beseiret Arve Nor og John Kronberg beseiret Bernhard Berntsen.

Dette ble en flott avslutning før AIK Lund bokserne, sammen med defleste andre idrettsfolk, gikk til idrettsstreik i de 5 årene krigen varte.

Sesongen 1945/46. Etter krigen kom boksetreningen i gang i august 1945. Det første boksestevnet som ble arrangert i Norge etter krigen ble holdt på Bislett 20.-22. september. 60 mann startet, med deltakelse fra USA og England. Fra AIK Lund deltok: Bantam: John Falkum. Weltervekt: Odd Persen.Tungvekt: Kåre Jørgensen. Alle tapte.

AIK Lund arrangerte stevne den 17.-18. november. Det var stor publikumsoppslutning, folk sto tettpakket i Arbeideren. Oslo, Stavanger, Arendal og Kristiansand var representert, og det ble vist mye god boksing. Å. Andersen beseiret Harry Wiig, Stavanger. Odd Ingvaldsen vant over brødrene Kronberg. Det ble også et interessant trekantoppgjør mellom Korsbø og Rudi, AIK Lund og Trygve Lian, KBK. Lian vant over begge AIK Lunderne.

Den 1.-2. desember var det KBKs tur, 6 mann fra AIK Lund deltok. Her vant Rudi over Lian, som ble disket for ureglementert boksing, men tapte for Kristensen, KBK og Odden fra Tolpinrud. Frank Falkum erobret 1. premie i junior kl.B. Det første norgesmesterskapet for junior, etter krigen, ble arrangert i Oslo og her deltok Ingvaldsen og Ralf Persen. Ralf erobret sølvmedalje og Ingvaldsen ble nr. 4.

Den 26.-27. januar arrangerte AIK Lund stevne med god deltakelse, spesielt fra Oslo. Å. Andersen og O. Ingvaldsen vant populære seire, henholdsvis over Øiv. Breiby og Gunnar Eriksen, begge fra Fagen 26, Oslo. Odd Persen tapte for Åge Danielsky. B. Frivold fikk revansje over Rolf Olsen i tungvekt etter et friskt oppgjør.

Den 9.-10. februar var det KBKs tur. Stevnet ble arrangert på kantinen i «Tresse». Her var det dansk, svensk og norsk deltakelse. Odd Persen vant på knock out over dansken Oluf Eriksen i 2. runde, og fikk deretter revansj over Danielsky, etter nederlaget i januar. Ingvaldsen vant over Bråthen, BFG.

AIK Lunds boksere begynte å bli godt kjent og innbydelsene strømmet inn til klubben. I et stort internasjonalt stevne på Colosseum i Oslo, med svensk og dansk deltakelse stilte Å. Andersen og Odd Persen opp. Åge beseiret Sverre Olstad, men ble slått av landslagsmannen Erling Hognli. Persen vant på knock out over en svenske og deretter 3-0 over Knut Nilsen, Vika. Uka etter var Ingvaldsen i Porsgrunn og erobret 1. premie etter to solide seire. Odd fikk dessuten premie som beste juniorbokser. John Åbel og Helge Falkum erobret hver sin 1. premie.

Den 2.-3. mars arrangerte boksekretsen stevne i Arbeiderforeningen. Tildor Andersen vant over Georg Olsen. Trygve Lian vant over Harry Rudi. Odd Persen vant over Danielsky og fikk premie som beste sørlending. Reidar Berthelsen erobret 1. premie i juniorklassen.

Uka etter, erobret Odd Persen sølv i Arbeidermesterskapet. Persen vant over W. Wilhelmsen, SIF og Ole Olsen, Sp 09. I finalen ble det tap for Gunnar Hansen, Pugilist. Den 17.-18., deltok Ingvaldsen og Georg Olsen i Porsgrunn. Det ble 1. premie på begge. Uka etter bokset Ingvaldsen i Skien, han bokset meget godt, vant 3 kamper, og erobret 1. premie.

Sesongen 1946/47. Den 28. oktober dro 5 boksere til Stavanger. Denne gangen tapte alle.

KBK arrangerte stevne den 3. november og AIK Lund stillte 6 mann. På dette stevnet debuterte Bjarne Lingås, 13 år gammel. Bjarne erobret 1. premie etter god teknisk boksing. Ingvaldsen fikk to seire og 1. premie. Også Harry Rudi fikk seg en fortjent 1. premie.

23.-24. november, arrangerte AIK Lund et uttakingsstevne i Turnhallen. Dette ble det beste stevnet, både sportslig og økonomisk, som inntil da hadde vært arrangert i Kristiansand. En rekke av landets beste boksere deltok, og kampene ble meget gode. Åge Andersen vant over Thorleif Knutsen, men tapte for Ole Røisland. Bjarne Lingås vant over Bjørn Andersen KBK, men tapte for Georg Olsen, SIF. Odd Persen vant over Walther Hauge og Anders Johansen, Viking. Harry Rudi beseiret Trygve Lian.

30. november deltok John Åbel i weltervekt i junior NM i Ålesund, men ble uplassert.

Samme helg deltok Ingvaldsen og Odd Berntsen i Skien og vant hver sin 1. premie. Berntsens to knock out seire gjorde et sterkt inntrykk på Skiens publikummet.

Den 7. desember deltok Ingvaldsen og Berntsen ved juniormesterskapet i Oslo. Det ble en seier og et tap for Berntsen. Ingvaldsen vant to kamper og erobret sølvmedalje. I finalen ble det tap for Knut Hagen, Odda.

11.-12. januar ble det arrangert bokse- og bryteoppvisning i Arendal med ordinære kamper. Rudi vant over Lian, Åge Andersen vant over Jakob Høvik og Odd Ingvaldsen.

Etter lange forhandlinger ble det arrangert pokalkamp mellom AIK Lund og Stavanger IF den 25.-26. januar i Stavanger. Det første oppgjøret vant SIF med 5-2. Ingvaldsen og Rolf Hansen seiret over henholdsvis Skjæveland og John Tandrevold.

På KBKs internasjonale stevne den 1.-2. februar, med dansk og svensk deltakelse, stilte AIK Lund med 10 mann og tok 4 første og 2 andre premier. Her fikk Ingvaldsen sitt gjennombrudd med seier over Allan

Hanson, Landalla, Sverige. Odd Persen og Rolf Olsen tok hver sin 1. premie, med to seire hver. Rudi tapte for Lian.

Årets Sørlandsmesterskap, som ble arrangert 16. februar, ble meget vellykket. AIK Lund stilte med 14 mann og tok 7 av 9 mulige mesterskap. Bjarne Lingås vant sitt første mesterskap, 14 år gammel. Øvrige mestere: Odd Persen, Louis Kronberg, Åge Andersen, Odd Ingvaldsen, B. Evensen og Rolf Olsen.

14 dager etter arrangerte AIK Lund et riktig kvalitetsstevne i Turnhallen. Åge Andersen vant over Th. Knutsen og Karl Knapstad, to av landets beste weltervektere, men tapte for Kåre Gundersen. Lingås tapte igjen for Georg Olsen, SIF. Persen tapte nok engang for Anders Johansen. Lian ble denne gangen for sterk for Rudi. Det ble 3 første og 1 annen plass til AIK Lunds boksere.

Den 8.-9. mars deltok Ingvaldsen i senior NM i Bergen og erobret fjærvektstittelen etter poengseier over Leif Karlsen, Nasjonal og knock out seier over Odd Sæhle, Bergen. AIK Lund fikk dermed sin andre seniormester.

Uka etter deltok Odd Ingvaldsen og Odd Persen på et stevne i Ålborg. Ingvaldsen vant en klar seier over Pettersen, Lindholm. Persen tapte for Knut Carlsen, Lindholm i stevnets beste kamp.

Tungvekteren Birger Frivold KBK seiret på knock out i første runde over Jens Nilsen, Lindholm. Det var tre flotte prestasjoner på deres første oppgave utenlands.

Andre del av pokalkampen SIF - AIK Lund ble avviklet i Kristiansand som avslutning på en god sesong. SIF vant også denne gangen, 5-3. Dessverre veide Odd Persen for mye og tapte sin vekt, men vant kampen over Wilhelm Wilhelmsen. Så resultatet boksemessig var 4-4. Ingvaldsen, Å. Andersen og Rolf Hansen seiret for AIK Lund. De tapende var: Lingås, Louis Kronberg, Ivar Kvanvik, Brynjulf Evensen og som sagt Persen.

Odd Persen hadde bestemt seg for å legge hanskene på hylla, etter å ha bokset 92 kamper i løpet av 13 år. Boksegruppens formann, Arne I. Holand, overrakte i den forbindelsen Persen en minnegave. Odd stoppet imidlertid ikke før han hadde 104 kamper på nakken, en meget sterk prestasjon som bare få AIK Lundere senere har slått. Sesongen 1946-47 er den mest aktive i klubbens historie. Da bokset 20 boksere tilsammen 104 kamper. Stevnene gikk med et samlet overskudd på ca. 6.500 kroner.

Arne I. Holand var kampleder på Europamesterskapet i 1947, og ble autorisert som internasjonal kampleder.

Sesongen 1947/48. Den 25. juni ble boksere og ledere innkalt til et møte der det ble planlagt å arrangere et sommerstevne med dansk deltakelse. 15 boksere startet så treningen under ledelse av Odd Persen, som hadde tatt over treneransvaret. Midt i juli kom det en meddelelse fra Danmark om at de danskene, som var invitert til sommerstevnet, var nektet lisens. Planen ble så lagt om. AIK Lund skulle i stedet bokse i Danmark.

7 boksere reiste med fly den 4. september og bokset først i Struer. Der ble det 5 seiere. Persen vant over Carl Honorè. Deretter gikk turen til Hjørring, der Åge Andersen og Odd Ingvaldsen sluttet seg til troppen. Åge og Odd hadde vært i Oslo og deltatt i Olympiauttakingen på Bislett.

På Bislettstevnet fikk Åge sitt store gjennombrudd da han beseiret den svenske storbokseren Stig Sjølin (senere europamester). I finalen mot finnen Ràmànen måtte Åge gi opp i 3. runde. Seieren over Sjølin satt nok enda i kroppen og Åge orket ikke å fullføre kampen. Åge fikk noe negativ kritikk for å gi opp en kamp som han ledet, men i tillegg til 2. premie fikk Åge premie som stevnets beste tekniker. Ingvaldsen erobret 2. plass, etter tap for en svenske.

Så var det stevnet i Hjørring som stod for tur, sammen med de andre 7 AIK Lunderne. Det ble 6 AIK Lund seiere i de 9 kampene. Særlig Åge og Odd imponerte mot to av Danmarks beste boksere.

Den 26. oktober deltok Lingås, Kronberg, Ingvaldsen og Rudi i Stavanger. Det ble tre 1. premier, bare Kronberg tapte. 4 dager senere deltok Ingvaldsen og Rudi i Oslo. Ingvaldsen tapte for Svend Åge Sørensen, Ålborg. Rudi vant over Monsen, men tapte for Kåre Jensen.

AIK Lund arrangerte nasjonalt stevne 8.-9. november. Av AIK Lunds 8 deltakere, var det kun Kronberg og Bentsen som vant. Åge Andersen tapte på knock out for Wilhelm Bakke, SIF.

15.-16. november dro Andersen, Persen og Rudi igjen til Oslo. Åge Andersen vant over en svensk og en dansk deltaker og gikk til topps. Rudi tapte igjen for Kåre Jensen, og Persen tapte for en danske.

29.-30. november var det KBKs tur til å arrangere stevne. Å. Andersen vant over både Jacob Høvik og Halvorsen, Odd. Helge Falkum seiret over Kronberg, og Persen tapte for Leif «Baggis» Hansen. Lingås hadde reist til sjøs og bokset ikke denne sesongen. Ingvaldsen, Persen og Rudi deltok på et internasjonalt stevne i Oslo den 1. februar. Ingvaldsen tapte for Kåre Gundersen. Rudi tapte for tredje gang for Kåre Jensen, mens Persen tapte for Walther Hauge, Larvik.

Sørlandsmesterskapet ble avviklet 7. februar med 21 deltakere. AIK Lunderne erobret 4 mesterskap ved: Louis Kronberg , John Kronberg, Åge Andersen og Odd Persen.

Ingvaldsen ble med Pugilist til Sverige og Danmark. I Malmø tapte Odd 0-3 for Lindholm, Sverige. På et stevne i Randers ble det seier over Knud Thompson, og senere seier, over samme mann, på et stevne i Ålborg.

Den 15. februar dro 6 mann på stevne i Stavanger. Åge Andersen gikk til topps etter seiere over Svendsen, Viking og Gloppen, Bergen. Persen tapte for Wilhelmsen. De andre tapte.

Den 19. februar hadde klubben besøk av den dyktige skotske treneren, Hamilton, som ledet treningen noen dager. Lørdag 21. februar ble det så arrangert pokalkamp mot Ørnulf, Oslo. Hvert lag stilte 10 mann. AIK Lund vant pokalkampen med 7- 3 ved: L. Kronberg, Bentsen, Rolf Olsen, Persen, Kvanvik, Ingvaldsen og Andersen. De tapende var: Rudi, J. Kronberg og G. Dybdal.

Dagen etter ble det avviklet nasjonalt stevne. Ingvaldsen vant over W. Wilhelmsen, Pugilist. Ingvaldsens ble svært populær da han unnlot å slå ut motstanderen, som var helt ferdig mot slutten av kampen. Rudi fikk revansje for gårsdagens tap. Persen tapte for Sverre Olstad, som han hadde vunnet over dagen før.

Årets seniormesterskap ble arrangerte 14.-15. mars. Her deltok Persen, Andersen og Ingvaldsen. Ingvaldsen tapte finalen for Kåre Gundersen. Denne kampen ble betegnet som mesterskapets beste. Odd fikk sølvmedalje. Andersen erobret bronse etter seier over favoritten Knapstad, men tapte semifinalen 1-2 for Ulf Olsen. Persen tapte for Hauge, fra Halden.

Odd og Åge var på toppen av sine boksekarrierer, de kunne velge og vrake mellom alle tilbudene de fikk om å delta på stevner. I påsken reiste de, sammen med et norsk lag, til Finland. Der bokset de på 4 stevner i løpet av de 8 dagene turen varte. Begge vant alle kampene. Det gikk fra bankett til bankett, der pokaler og krystallvaser så store som bøtter ble tildelt disse to gode bokserne.

Norges Bokseforbund drev i denne tiden en noe underlig politikk. Oslo boksere som ikke hadde bokset kamper i sesongen, ble foretrukket til en landskamp mot Finland. Odd og Åge, som hadde hatt en sesong som ingen andre norske bokser kunne fremvise etter krigen, ble klart forbigått. Begge fikk beskjed om å bokse mot de samme finnene i Halden, etter landskampen, men det takket begge nei til. For øvrig ble sesongen betegnet som den hittil beste i klubbens historie. Klubbens bokserene hadde markert seg, med stor ære, langt utover landets grenser.

Sesongen 1948 – 49 begynte den 10. juni. Boksere og ledere var samlet til møte for blant annet å skaffe treningsmuligheter for Ingvaldsen som var en av Olympia kandidatene. Den 9. juni hadde imidlertid Bokseforbundet tatt ut laget til Olympiaden for lukkede dører. Uttaket ble en affære som det daværende forbundsstyret fikk en voldsom kritikk for. AIK Lunderen Odd Ingvaldsen ble klart forbigått til fordel for en bokser fra Oslo, som Odd tidligere hadde slått. Åpent brev med kritikk av uttaket ble sendt til NBF. Dette brevet ble gjengitt i en rekke av landets aviser. Forbundets begrunnelse var at den unge bokseren fra Kristiansand måtte spares.

Sesongen ble så åpnet den 9. september med et utendørs stevne på Idrettsplassen. 10 AIK Lund boksere møtte et dansk lag fra Hjørring og Ålborg. Dette stevnet ble det beste som noen gang hadde vært arrangert i Kristiansand. Ikke bare vant AIK Lund lagkampen 8-2, men alle kampene var meget gode. Den store oppslutningen av publikum ( 2000 tilskuere i følge uoffisielle tall), samt et knirkefritt arrangement, gjorde det hele til en fest.

Nils Strømme bokset sin første kamp etter krigen og vant 2-1 over Oluf Eriksen, Lindholm. De andre som seiret var: Bjarne Lingås (stevnets beste tekniske bokser), B. Høvik, O. Ingvaldsen, L. Kronberg, I. Kvanvik, Å. Andersen, og R. Bentsen. De to som tapte var: H. Rudi og O. Persen. Ingvaldsen bokset sin siste kamp, før han reiste til Amerika. Han ble hjertelig hyllet. I USA deltok Odd i New York Golden Glove turneringen og fikk en flott 3. plass.

23.-24. oktober arrangerte KBK stevne. 4 AIK Lundere deltok. Kronberg, Dahl og Bentsen vant, mens Arnt Johansen tapte. En måned senere arrangerte AIK Lund et kvalitetsstevne i Turnhallen. 40 boksere deltok. B. Høvik tapte 1-2 for Odd Lie, SIF. Bentsen fikk 1. premie og Dahl 2. premie.

27.-28. november var Lingås, Dahl og Høvik i Stavanger. Høvik bokset der uttaking til landslaget mot Harry Hansen, Bergen. Høvik måtte gi seg i 2 runde. Også Dahl tapte, mens Lingås vant 2 kamper og fikk førstepremie.

Klubben var nå så heldig å få kaptein Bjarne Berntsen, som medlem, og han overtok som trener.

Søndag 11. januar ble det arrangert pokalkamp mot Ørnulf, som for anledningen var forsterket med 4 boksere fra Thorhaug IF. AIK Lund vant allikevel 7 av de 11 kampene. Spesielt bokset Lingås, Høvik og Kronberg meget godt.

Den 21. januar deltok 4 finner i kamper mot boksere fra AIK Lund og KBK. B. Høvik tapte for Perinen. Å. Andersen vant over Saarinen. Den 7. februar arrangerte KBK igjen stevne, denne gangen ble det 4 førstepremier og en annenpremie for AIK Lunds boksere.

Som avslutning på sesongen reiste tre mann til juniormesterskapet den 26.-28. februar. Høvik erobret sølvmedalje etter en vunnet og en tapt kamp. Kronberg tapte for favoritten Willy Olsen, Sp. 09. Bentsen erobret sølv etter 2 seiere, men tapte i finalen for Jøntveit.

Sesongen 1949 – 50. Treningen startet opp i slutten av september. Kaptein Berntsen var fortsatt trener en tid, men så reiste han til Tyskland. Kronberg la hanskene på hylla og reiste til Amerika. De fleste seniorbokserne hadde gitt seg, men blant guttebokserne dukket det frem mange lovende emner. Lingås var i sterk fremgang. Den 6. november arrangerte KBK stevne. Bare Lingås startet for AIK Lund. Han bokset i weltervekt, og vant sin klasse. Den 13. november reiste han til Stavanger, og vant 2 kamper.

Den 17. november kom Kåre Gundersen og instruerte i 14 dager i de forskjellige klubbene. Den 28. november arrangerte så AIK Lund stevne i Arbeiderforeningen. Det var mange junior kamper. Lingås vant over Willy Jakobsen, Rollo, og fikk premie som beste kristiansander.

3.– 4. desember deltok Bjarne i juniormesterskapet og erobret sin første NM tittel. Han vant tre kamper, før gullet var sikret. Dagbladet spådde Lingås en stor fremtid i ringen. Den 22. januar deltok Lingås og B. Haraldsen i Stavanger begge vant 1. premie. 28. januar bokset Lingås på juniorlandslaget mot Sverige i Westerås. Lingås vant etter strålende boksing.

AIK Lund arrangerte stevne den 6. februar med utenbys deltakelse. Lingås vant to kamper. Tre andre fra AIK Lund tok hver sin første premie. Kjell Rosander bokset her meget godt. Lingås deltok så på et stevne i Bergen og vant over Henry Larsen fra Viking, men tapte for senioren Rolf Solberg. På hjemreisen deltok Lingås på et stevne i Stavanger. Lingås gikk opp i mellomvekt og møtte Edgar Falk, Viking. I annen runde fikk Falk inn en hard halvsving og Lingås måtte ta telling, men fullførte runden. I den påfølgende pausen ga imidlertid Lingås opp.

Lokalt ble sesongen avsluttet med Sørlandsmesterskapet den 27. februar. AIK Lund tok 5 mesterskap ved: K. Rosander, B. Haraldsen, Å. Andersen, A. Hågensen og R. Svendsen. Den 19. mars bokset Lingås på juniorlandslaget mot Danmark. Denne gangen ble det tap.

I 1950 søkte klubben Justisdepartementet om erstatning for utstyr som ble tapt under krigen. Søknaden ble avslått.

Sesongen 1950–51 ble vanskelig for norsk boksing. Boksemotstandere drev en intens kampanje gjennom radio og aviser. En rekke leger uttalte seg negativt om boksesporten. De ofte usaklige og misvisende avisinnleggene og talene, hadde selvsagt sin virkning, spesielt i Oslo. AIK Lund la tidelig en plan for sesongen med henblikk på å møte denne agitasjonen. Det ble lagt ned mye arbeide med å drive positiv informasjon. Utslaget av antiboksekampanjen fikk derfor ikke så store følger i AIK Lund, som i en rekke andre av landets klubber.

Kaptein Berntsen var nå kommet hjem og overtok igjen treningen. Senere kom fenrik Østvik med og drev gymnastikken. Det var fortsatt trangt om plassen i AIK Lunds treningslokale.

Den 16.– 7. november dro Lingås til Oslo og deltok i mellomvekt på et internasjonalt stevne. Lingås vant 3 kamper og gikk til topps. Først ble det seier over Rolf Olsen, deretter utbokset han John Tandrevold, og i finalen ble det 3-0 seier over fjorårsmesteren Thoresen. Bjarne fikk dessuten pokal som stevnets beste bokser. Samme helg deltok tre boksere i Stavanger. Hannaas og Viberg vant 1.premier. E. Haugedal erobret annen premie etter en seier og et tap.

24. november arrangerte AIK Lund et internasjonalt stevne, tre dansker startet. Det ble et godt stevne og nye lovende boksere debuterte. Et resultat av godt arbeide med de yngste. Lingås vant over en danske. Egil Rosander, Arild Hannaas og Oddbjørn Viberg viste flott teknisk boksing. Det ble to første, en annen og en ekstra premie, dessuten fikk Hannaas premie for beste venstrehånds bokser.

Jan Knutsen deltok i Ålborg den 4. desember. Det ble tap, etter fin innsats. På stevne i Porsgrunn, 9.–10. desember, deltok 4 mann fra AIK Lund. Lingås tapte 1-2 for Thorsen, Lillestrøm. Viberg vant 1. premie etter 2 seire.

13.–14. januar deltok 4 AIK Lundere på et stevne i Skien. I lett tungvekt vant Lingås i 3. runde over Knutsen, Kjelsås. Hannaas beseiret juniormesteren av året, med 2-1. Han fikk også premie som beste junior.

På årsfesten som ble arrangert 21. januar 1951 var det 206 medlemmer tilstede, 203 betalende.

Lingås deltok så på et stevne i Oslo der han først vant over dansken Frode Jørgensen. I finalen ble det seier over Ewert Johansen, som da var regnet som Norges beste lett tungvekter.

17.–18. februar arrangerte AIK Lund stevne og 16 nybegynnere debuterte med kamper seg imellom. På samme stevnet vant Lingås over Lian, KBK og Berglund, Risør. Rosander vant over Hannaas. Det ble hele 8 første- premier, to ekstrapremier, samt gavepremier til Lingås og Rosander.

I mars deltok Bjarne Lingås i sitt første senior NM. Bjarne erobret gull i lett tungvekt etter seier over Åberg i innledende kamp, og deretter KO seier i finalen over Ewert Johansen. Bjarne var da 18 år og 2 måneder gammel.

Bjarne Lingås ble så uttatt til Europamesterskapet for senior. Den 17. april ble det på styremøte referert et brev, som AIK Lund hadde fått fra Norges Bokseforbund i forbindelse med Bjarnes deltagelse i EM i Milano: «P.g.a. NBFs dårlig økonomi må AIK Lund støtte med kr. 1.000,-». Dette viste seg å være vel anvendte penger. I EM i Milano erobret Bjarne Lingås, som da kun var 18 år, sølvmedalje etter følgende kamper: Innledende runde: WO. Kvartfinale seier 3-0 over Kapocsi, Ungarn. Semifinale seier 3-0 over Storm, Sverige. I finalen ble det 1-2 nederlag for Marcel Lemage, Belgia.

Sørlandsmesterskapet ble arrangert 25. februar. AIK Lund stilte 10 mann og vant alle klasser.

Som avslutning på klubbens beste sesong arrangerte AIK Lund «den lille landskampen» på Idrettsplassen. Her var det 10 kamper mellom norske og danske boksere. Dette stevnet har en nærmest uslåelig publikumsrekord, 1570 betalende tilskuere, uoffisielle tall var 3000. De norske bokserne vant 7-3 over danskene. Følgende AIK Lundere vant: Arild Hannaas, Odd Berntsen, Åge Andersen, Rolf Berntsen og Bjarne Lingås. I tillegg vant 2 utenbys boksere sine kamper.

Den 21. oktober 1951 var klubbens dokumenterte medlemstall 723. Dette er det høyeste medlemstallet i klubbens historie.

For å holde driften i gang, måtte klubben i 1951 ta opp et lån i Kristiansand Sparebank på kr. 5.000,-. Det ble tatt pant i klubbhytta på Moraasen.

131 boksere hadde fra 1926 til slutten av sesongen 1950/51 bokset 1142 kamper Det hadde vært avviklet 10 Sørlandsmesterskap der AIK Lunderne hadde erobret 53 mesterskap.

Del 3. Boksing 51/52 -60/61

Sesongen 1951-52. Bjarne Lingås var inne i sin storhetstid som AIK Lunds og Norges aller beste bokser. I en landskamp, som ble arrangert 28. september, gikk Bjarne opp fra lett tungvekt til tungvekt og slo den berømte svensken Ingemar (Ingo) Johanson. (Senere profesjonell verdensmester).

Den 4. november arrangerte Stavanger Alliansen stevne. Bjarne Lingås, tapte sensasjonelt 1-2 for Alf Åsland, Viking. Kampen gikk i tungvekt. Åsland hadde ingen respekt for sin berømte motstander og Bjarne fikk hendene full med å forsvare seg mot den sterke stavangerbokseren. På samme stevnet vant Arild Hannaas 3-0 over Torolf Olsen, SIF. Oddbjørn Viberg tapte 1-2 for Ingvald Jensen, SIF. Tapet mot Alf Åsland ble forøvrig den siste gangen Lingås tapte for en nordisk bokser.

Helga etter ble det arrangert et to dagers stevne i Arbeideren. Revansjeoppgjøret mellom Bjarne Lingås og Alf Åsland trakk fullt hus. Denne gangen vant Bjarne 3-0 etter å ha hatt initiativet gjennom hele kampen. Åsland fikk lite til av den boksingen han hadde vist i Stavanger uka før og var aldri i nærheten av å gjenta bedriften. Lettvekt: Egil Rosander vant to kamper. Først på TKO over Per Tande og deretter 3-0 over Rolf Halvorsen. Lett weltervekt: Oddbjørn Viberg vant 3-0 over Karl Vikanes, TK. Weltervekt: Leif Andersen tapte 0-3 for Arne Bye, Sandefjord. Lett tungvekt: Kåre Olsen tapte i 2. runde for Erik Youngkvist, Oslo-Odd.

Den 2. desember ble junior NM arrangert i Stavanger. To AIK Lundere deltok, begge tapte i innledende kamper. Lettvekt: Egil Rosander tapte i 3. runde for Dagfinn Ness. Lett weltervekt: O. Viberg tapte 0-3 for stavangerbokseren Ole Røisland.

Senior NM ble arrangert i Oslo, 15.-16. mars. Bjarne Lingås veide inn som eneste lett tungvekter og måtte gå opp i tungvekt. Lingås gikk direkte til finalen og vant på KO i første runde over den 20 kilo tyngre Kristian Bakkejord, Ørnulf. Lingås erobret også Kongepokalen.

Den 14. april deltok Bjarne i lett tungvekt i en landskamp mot Finland. Bjarne vant 3-0 over den finske storbokseren Harry Silljander, som hadde vært finsk OL deltaker i London 1948.

Sesongen 52/53. I juli måned ble OL 1952 arrangert i Helsingfors. Etter de imponerende resultatene i tiden før OL var Bjarne favoritt i lett tungvekt. Det er forståelig at skuffelsen ble stor i Kristiansand og ellers i boksenorge, da han røk ut allerede i innledende kamp etter 1-2 tap for Grotone fra Brasil. Finnen Harry Silljander erobret bronsemedaljen i lett tungvekt og svensken Ingemar Johanson, kom helt til finalen i tungvekt. Bjarne hadde vunnet over begge i sesongen før OL.

27.-28. november ble junior NM arrangert i Oslo. AIK Lund sendte tre boksere. NBF betalte alle utgiftene, klubben måtte kun betale for lederen. Dette var kanskje en kompensasjon for de 1.000 kronene klubben måtte betale for at Lingås skulle komme med til Milano. AIK Lunderne gjorde det meget bra i mesterskapet. Bantamvekt: Arild Hannaas erobret gull etter WO i første kamp (motstanderen ble syk etter innveiing). I finalen ble det 3-0 seier over Torleif Bryhn, OAK. Lettvekt: Egil Rosander erobret også gull etter seier 2-1 over Erling Mikkelsen, Aktiv Atlet. I finalen ble det seier 3-0 over Arnfinn Meyer, Sp.09. Den tredje AIK Lunderen Viberg tapte innledningsvis 0-3 for bergenseren Jan Larsen, som fikk pokalen til mesterskapets beste bokser.

Oslo 7.- 8. mars. Ved senior NM overrasket Arild Hannaas stort ved å erobre gull i bantamvekt. Arild vant direktefinalen 2-1 over storfavoritten Torbjørn Clausen, Aktiv Atlet. Clausen var en internasjonalt god bokser som bl.a. hadde erobret delt 5. plass i OL 1952. Bjarne Lingås fikk heller ikke dette året motstander i lett tungvekt og måtte gå opp i tungvekt. Bjarne erobret gull etter 3-0 seier over Odd Thori, Rollo. Lettvekt: Egil Rosander ledet kampen mot Dagfinn Ness, Bergen Sparta, men tapte på RSC i kampens siste minutt.

Det var etterhvert blitt svært vanskelig å skaffe motstandere til Bjarne og da klubben skulle arrangere stevne den 31. januar fikk Lingås i oppdrag å forsøke å få en dansk motstander til seg selv. Om han klarte det, står det ingen ting om i protokollen.

Sesongen 53/54. Den 14. november deltok Arild Hannaas og Bjarne Lingås på et stevne i Sverige der begge møtte de svenske mesterne. Lingås vant sin kamp, mens Arild tapte i 2. runde for den svenske mesteren Werner Wassen, som hadde 210 kamper på nakken. Wassen gjorde det senere bra som proffbokser.

Den 31. november var det sesongåpning på hjemmebane for en fullsatt Arbeiderforening. Bantamvekt: Arild Hannaas vant 3-0 over Torleif Bryhn, OAK. Fjærvekt: Norwall Halstensen tapte 1-2 for Jan Sunstrøm, SIF. Lett weltervekt: Kåre Dahl vant 2-1 over Paul Sunde, SIF. I samme vekt vant Oddbjørn Viberg 2-1 over Finn Sørensen, OAK. I lett tungvekt vant Bjarne Lingås 3-0 over Folmar Hansen, København.

Junior NM ble arrangert i Oslo 28.-29. november: Bantamvekteren Norwall Halstensen erobret sølv etter seier på TKO over Erlandsen B-30. I finalen ble det 0-3 tap mot Torleif Bryhn, OAK. Lettvekt: Arnt Johansen tapte for Robert Heggli og ble uplassert.

Senior NM, Oslo den 20.-21. mars. Bjarne Lingås erobret et nytt gull. Denne gangen fikk han motstander i lett tungvekt, det ble seier 3-0 over Svend Åberg, B-30.

På et stevne i Gøteborg ble Bjarne stoppet av den meget sterke tyskeren Albert Westphal. Tyskeren ble hentet til Kristiansand da AIK Lund arrangerte sitt neste stevne og Bjarne fikk en herlig revansj, godt støttet av et entusiastisk hjemmepublikum.

Denne kampen snakkes det enda om blant seniorene i boksemiljøet. Lokalet var stuende fullt og mange stod igjen utenfor. 714 betalende tilskuere hadde imidlertid klart å presse seg inn i Arbeideren. Ved denne anledningen utbokset Bjarne den sterke tyskeren etter alle kunstens regler. Kampen fikk imidlertid et dramatisk innslag idet lyset gikk mens tyskeren var igang med en voldsom offensiv. Etter en pause kom lyset tilbake og kampen kunne fortsette. Westphal hadde senere en sterk karriere som profesjonell bokser. Han bokset blant annet med Sonny Liston i dennes siste kamp før han ble verdensmester.

Lingås ble regnet som Europas beste lett tungvekter, og ble som eneste skandinav uttatt på Europalaget til en Golden Glove-turnering som ble arrangert 20. og 25. mai i USA.

AIK Lund henvendte seg til NBF for å få organisert sparring til Lingaas før turen til USA. Norges Bokseforbund svarte at de ikke var istand til å organisere noe. Utdrag av svaret fra NBF: «Bjarne finner nok på noe, han er alltid i god form». Bjarne hadde nok funnet på noe, for på turen til USA vant han først 3-0 over USAs Golden Glove-mester John Flynn, og deretter 3-0 over USAs armémester Orville Pitts. Pitts var kjent som en KO spesialist, og ble regnet som det amerikanske lagets bestemann uansett vektklasse.

Denne sesongen dreide det meste seg om Bjarne Lingås. I tillegg til alt det tidligere nevnte ble Bjarne Nordisk mester i lett tungvekt i København. I dette mesterskapet seiret Bjarne 3-0 over den sterke finnen Pekka Kokonnen, som senere ble en av Europas beste profesjonelle boksere. Kokkonen fikk sjansen til revansje på et stevne i Kristiansand, men også denne gangen vant Bjarne klart. Lingås ble dessuten alliert (NATO) militærmester i tungvekt i London. Bjarne bokset 35 kamper denne sesongen og tapte kun en. Blant de andre AIK Lunderne var imidlertid aktiviteten liten.

På premieutdelingen etter AIK Lunds stevne den 5. april ble Bjarne «Beiten» Olsen, Pors utnevnt til livsvarig medlem i AIK Lund. Bjarne Olsen hadde ofte stilt opp mot Lingås når det knep om å skaffe motstander til stevnene.

Fra 26. juni og i tre uker fremover holdt klubben tivoli, som ble drevet av direktør Dahl. Dette gav 3.500 kroner til klubben. Banklånet fra 1951 ble innløst den 29. oktober, det stod da igjen kr. 1.597,89.

Sesongen 1954/55. Bjarne ble utnevnt til AIK Lunds første æresmedlem på klubbens 30 års jubileumsfest. Festen ble holdt den 27. november 1954, og klubben var da egentlig 31 år.

Leif Olsen, som hadde vært Sørlandsmester som guttebokser i sesongen 47/48, startet opp igjen og viste lovende boksing på stevnene. På et stevne i Danmark vant Arild Hannaas 3-0 over den danske sølvmedaljevinneren Niels Brogaard.

På et annet stevne i Danmark tapte Hannaas på diskvalifikasjon for den danske mesteren Gerner Thompsen, som hadde 250 kamper på nakken.

Senior NM ble arrangert i Oslo den 25. mars. Bjarne Lingås erobret et nytt tungvektsgull etter 3-0 seier over Bjarne Olsen, Pors. Lingås ble betegnet som det eneste lyspunktet i et slett mesterskap. I følge referatet i avisen Sørlandet burde kongepokalen ha vært glemt. I lett tungvekt tapte Trygve Lian 0-3 for Åge Wærås, BAK.

Sesongen 1955/56. 24.-25. november deltok Leif Olsen og Harald Andersen i junior NM, som ble arrangert i Oslo. Leif Olsen erobret gull i weltervekt etter følgende seiere: I innledende kamp, 3-0 over Beckstrøm, National Sarpsborg. I finalen vant Leif 3-0 over Halvorsen, Pors. Andersen tapte første kamp og ble uplassert.

Den 2. februar arrangerte AIK Lund nasjonalt stevne. Det ble mange gode kamper, men det kom få tilskuere. Lettweltervekt, junior: Harald Zachariassen vant 3-0 over klubbkameraten Gunnar Sannes. Weltervekt: Egil Rosander vant 2-1 over Leif Hvalby, Ørnulf. Weltervekt, junior: Leif Olsen vant to kamper. Først på TKO over Erik Aas, Ørnulf, og deretter 3-0 over Ingemar Homane, Pors. Mellomvekt, junior: Kai Rasmussen bokset også to kamper. Først ble det seier 2-1 over Thoralf Skilbred, Pors. I den neste kampen ble det imidlertid tap mot Kjell Svendsen, Pugilist. Lett tungvekt: Trygve Lian vant 2-1 over Kåre Samuelsen, Defence, og deretter på foul over Jan Sætveit, Bjørgvin. Tungvekt: Bjarne Lingås vant 3-0 over Bjarne Olsen, Pors.

Etter stevnet ble Håkon Winter, utnevnt til livsvarig medlem i AIK Lund. Winter, som var nestformann i NBF, hadde vært kampleder på stevnet.

Denne vinteren pådro Bjarne Lingås seg smittsom hjernehinnebetennelse med påfølgende lammelse i venstre arm. Under etterfølgende styrketrening fikk Bjarne en alvorlig kneskade og måtte ta en lang pause fra treningen.

Senior NM ble arrangert i Oslo, 9. mars. Egil Rosander erobret gullmedalje i weltervekt. I innledende kamp ble det seier på TKO over Torbjørn Larsen, Sarpsborg. Egil vant 3-0 i finalen over Leif Hvalby, Ørnulf. Leif Olsen, som deltok i samme vekt, tapte 0-3 i innledende kamp for Hjalmar Weløy, BAK. I lett tungvekt tapte Trygve Lian for Åge Weræs, BAK.

Arild Hannaas bokset sin siste kamp denne sesongen. Arild var blitt matchet svært hardt og hadde mistet lysten til å fortsette.

Sesongen 1956/57. Flere helger i løpet av sommeren reiste en gjeng med boksere rundt med tivoli på bygdene i Agder og holdt bokseoppvisninger. Dette var meget populært og ga endel penger i kassa, samtidig som det var god reklame for boksesporten. Kjell Henriksen og Bjørg Langenes var med og hadde «Rock and Roll» oppvisninger i forbindelse med bokseoppvisningene.

9.-10. november ble det arrangert et to dagers stevne i Oslo. Lett mellomvekteren Leif Olsen gjorde det svært bra og vant klare 3-0 seiere over Nils Sivertsen, Bergen Sparta og Egil Jakobsen, Sarpsborg.

5.-6. desember deltok AIK Lund med en fyldig tropp i junior NM, som ble arrangert i Oslo. Lett tungvekteren Odd Kjebekk erobret gull etter TKO seier i 2. runde over Tore Bjom Sp-09. I lettweltervekt tapte Alf Andersen 1-2 for Paul Sunde, SIF. Lett mellomvekt: Kai Rasmussen tapte 0-3 for Per Vikdal, Viking. Tungvekt: Nils Børstad tapte på TKO for Harald Halvorsen, Pors.

Den 8. mars ble senior NM arrangert i Oslo. Fire AIK Lundere deltok. Bjarne Lingås var tilbake i god form og vant lett gull i tungvekt. Bjarne møtte den urutinerte Odd Norin, Molde i direktefinale. Norin var tapper, men sjanseløs mot Lingås, og ga opp kampen i annen runde.

Lett weltervekt: Egil Rosander erobret et nytt senior mesterskap. I innledende runde vant Rosander på TKO over Edgard Eliassen, Sarpsborg. I samme vekt vant Torkild Larsen 2-1 over Tore Magnussen, Pugilist. Semifinalen mellom klubbkameratene Rosander og Larsen endte med

TKO seier til Rosander. I finalen sikret Egil seg et nytt NM gull etter seier 2-1 over Anders Haga, National. I lett mellomvekt tapte Leif Olsen for Leif Hvalby og ble uplassert.

Etter NM la Bjarne Lingås hanskene på hylla. En fantastisk boksekarriere var slutt. Bjarne bokset 198 kamper og tapte bare 11 av disse. 7 av tapene kom mens Bjarne var juniorbokser. Kun 2 ganger måtte Bjarne gi seg før full tid. Bjarne reiste noe senere til Amerika der han ble profesjonell og vant 3 av 4 kamper. Noen år senere bokset Bjarne 9 proffkamper i stall «Baggis». Bjarne vant alle disse kampene.

Leif Olsen bokset på seniorlandslaget mot Danmark, men tapte sin kamp. Det var forøvrig første gangen Leif bokset mot en utenlandsk motstander. Leif Iversen, som allerede i 1947 hadde bokset noen guttekamper, begynte å bokse igjen. Leif Iversen ble fort populær for sin fightervilje.

Sesongen 1957/58. Junior NM ble arrangert den 6. desember. Kjell Vigebo erobret sølv i mellomvekt etter KO seier over Tor Hammer, Drammen. I finalen ble det tap på TKO mot Sven Bjom, Sp.09. Tønsbergbokseren Tore Lund, som bokset for AIK Lund mens han avtjente verneplikten, deltok i lett tungvekt. Tore tapte 0-3 i innledende kamp mot Trygve Larsen, Bergen Sparta og ble uplassert.

Den 14. mars ble senior NM arrangert i Oslo. AIK Lund fikk to mestere og ble beste klubb, sammen med Sp-09 som fikk samme poengsum. Egil Rosander ble mester i weltervekt etter seier over Jan Skjøndal, Bergen Sparta. Trygve Lian ble mester i lett tungvekt etter seier i 3. runde over Sven Bjom, Sp-09. Leif Olsen tapte for Leif Hvalby, Ørnulf i lett mellomvekt og ble uplassert. I mellomvekt tapte Leif Iversen i 2. runde for Roy Askvold Sp.09. Også Iversen ble dermed uplassert.

Denne sesongen ble det arrangert et kjempelotteri. Det ble solgt 650 lodd a` 50 kroner. Netto fortjeneste ble kr. 8350,-. Premienes verdi var 21.075 kroner, og var helt fantastiske: Bil, 2 mopeder, kjøleskap, vaskemaskin, sykkel og 10 klokker. Herbert Toft og Oskar Bergstøl var ildsjelene bak dette arbeidet.

AIK Lund hadde igjen fått bygd opp et sterkt klubblag. På et stevne i Arbeideren deltok følgende boksere: Torkil Larsen, Kurt Eriksen, Egil Rosander, Leif Olsen, Jan Hansen, Kjell Vigebo, Leif Iversen, Helge Frivold, Trygve Lian og Reidar Gundersen.

På årsmøtet ble det bestemt å endre draktene til hvite bukser og grønne overdeler.

Sesongen 1958/59. I november bokset Leif Olsen to landskamper i Polen. Leif bokset godt, men tapte både for Sobieski og Copstarszon.

Seks AIK Lundere deltok i junior NM, som ble arrangert 4.-5. desember. Weltervekt, innledende kamper: Eigil Bygnes vant på TKO over Svein Bøeng, Pugilist. Jan Hansen vant på disk. over Arne Sjøgård Kristensen, Pugilist. I semifinalen mellom de to AIK Lunderne vant Bygnes på TKO over Jan Hansen. I finalen erobret Eigil Bygnes gull etter TKO seier over Per Holm, Pugilist. Lett weltervekt: Alf Andersen tapte 1-2 for Birger Sunde, Varegg. Mellomvekt: Håkon Iversen tapte på disk. for Johnny Romsås, Rollo. Lett mellomvekt: Kalle Børresen og Kai Rasmussen tapte sine kamper og ble uplasserte.

Senior NM ble arrangert den 6. mars i Sentrum kino i Oslo. To AIK Lundere deltok, begge bokset meget godt, men begge ble bortdømt ifølge Oslo pressen. I weltervekt tapte Leif Olsen 1-2 for Tore Magnussen, Pugilist. I lettmellomvekt tapte Leif Iversen 1-2 for Jan Johnsen, Pugilist. Mesterskapet var forøvrig svært tynt idet det kun ble kåret mester i 5 vektklasser.

Leif Iversen ble uttatt til Nordisk seniormesterskap. Der ble det tap 0-3 mot finnen Rappati i innledende kamp.

Sesongen 1959/ 60. Ved junior NM den 28.-29. november erobret Kristian Nordvik gull i lett mellomvekt. Nordvik, som var eneste deltaker fra AIK Lund, måtte igjennom tre harde kamper før gullet var sikret. I innledende kamp ble det seier 2-1 over Jon Husum, BAK. I semifinalen ble det seier 3-0 over Jan Jessheim, SIF. Nordvik sikret gullet med en sikker seier 3-0 over Dag Rolf Johannessen, Bergen Sparta. Nordvik deltok senere i en juniorlandskamp mot Sverige, men tapte.

Den 28. februar ble Sørlandsmesterskapet arrangert i Arendal. Følgende

AIK Lundere ble mestere: Reidar Pedersen, Einar Dahl, Jan Hansen, Thorkild Larsen, Leif Olsen og Leif Iversen.

Den 6. mars ble senior NM arrangert i Oslo. I weltervekt tapte Leif Olsen for Axel Lautsen. Leif Iversen som deltok i mellomvekt tapte innledende kamp mot Roy Askvold.

Den 17. april bokset Leif Olsen i Brønderslev. Leif møtte den relativt ferske bokseren Jens Nielsen og det ble avtalt at bokserne skulle gå lett. Dansken dro imidlertid til det han kunne så snart han fikk anledning og Leif ble stoppet i 2. runde. Det viste seg etterpå at Leif hadde brukket kjeven og måtte ha behandling på sykehuset.

Om sommeren arrangerte AIK Lund et rebusløp med biler. Oskar Bergstøl var også her en av initiativ takerne. Dette ble et meget populært arrangement. Det deltok 50 biler. Halvparten av overskuddet fra det første løpet gikk til Cerebral-Parese foreningen og det var god reklame for klubben i tillegg til penger i kassa.

Det ble i årene fremover arrangert flere rebusløp. Deltakerantallet var helt oppe i 150 biler. Etterhvert ble det for mange konkurrerende arrangementer og dermed tok også dette slutt. Det siste løpet ble arrangert i 1968, det ga beskjedne 200 kroner i overskudd.

Sesongen 1960/61. Den 19. november arrangerte AIK Lund stevne igjen. Leif Olsen hadde ikke glemt det forsmedelige nederlaget mot danske Jens Nielsen. Det ble arrangert returkamp og denne gangen holdt ikke Leif igjen. Dansken ble utbokset etter alle kunstens regler og slått ut i 3. runde.

I junior NM, som ble arrangert 24.-25. desember erobret Håkon Iversen gull i lett tungvekt. Håkon veide inn som eneste bokser i mellomvekt og måtte gå opp i lett tungvekt. I direktefinale ble det seier 3-0 over den 6 kilo tyngre G. von Tariczky, Pugilist. Kurt Eriksen som stilte i weltervekt tapte på TKO for sølvvinneren Ernst Kristiansen.

Håkon deltok i juniorlandskamp mot Sverige, men tapte.

5. mars ble senior NM arrangert i Oslo. Leif Olsen erobret sølv i weltervekt etter seier på TKO i 3. runde over Åge Brandeggen, SIF. I finalen ble det tap 1-2 mot Tore Magnussen, Pugilist.

I lett tungvekt erobret Ragnvald Larsen sølvmedalje etter to hektiske kamper. Innledende ble det seier på KO i 1. runde over Nils Vold, Viking. Finalen ble heller ikke lang, men da var det Ragnvald som tapte på KO i første runde for Roald Skilbred, Pors. Håkon Iversen som stilte i mellomvekt tapte for Johnny Romsås, Rollo og ble uplassert.

Den 21. mars deltok mange toppboksere i et av de beste boksestevnene, som var blitt arrangert i Kristiansand etter krigen. Norgesmesteren Dagfinn Ness vant over Jens Vinter, Lindholm. En annen norgesmester Karl J. Svendsen tapte i 2. runde for Bjarne Krog, Jyden. Fjærvekteren

Freddy Johansen, som også var norgesmester, vant 3-0 over Jørgen Sall, Jyden.

Men det var allikevel de lokale bokserne Leif Olsen og Leif Iversen som ble hyllet mest av publikummet. I lett mellomvekt vant Leif Olsen på TKO i 2. runde over Odd Larsen, TK. I samme vekt tapte Kai Rasmussen 0-3 for Knut Thorleif Jensen, Fredrikshavn. Leif Olsen imponerte stort i finalekampen og vant på TKO i 1. runde over Knut T. Jensen. I mellomvekt vant Leif Iversen på TKO i 3. runde over Jens Larsen, Sparta Ålborg. Weltervekt junior: Jan Hansen vant 2-1 i klubboppgjøret over Alf Andersen. Mellomvekt, junior: Kristian Nordvik vant 3-0 over A. Kittelsen, Arendal.

Nils Dag Strømme, som var en lovende skihopper som 15 åring, begynte å bokse og viste fort imponerende ferdigheter på treningstevnene

Del 4. Boksing 61/62- 69/70.

Sesongen 1961/62. Nils Dag Strømmes boksekarriere begynte den 19. november, da han sammen med Harry Pettersen, Walter Berge, Bjørn Frivold og Erik Mathisen deltok han på Landsstevnet for begynnere. Det gikk ikke bedre enn at alle tapte. Harry Pettersen tapte 0-3 for Kjell Morgan Karlsen, Pors. Erik Mathisen tapte 0-3 for Nils Hågensen, Rollo. Walter Berge tapte på KO for Bjørnar Odnøy, Sp.09. Bjørn Frivold tapte i 2. runde for Sverre Holm, Fagen 26. Nils Dag bokset godt, men tapte på poeng for Øyvind Berg Hansen, Sp.09. Det var lite som tydet på at noen storboksere var på gang, selv om Nils Dag fikk hederlig omtale for innsatsen.

Nils Kapstad, som var i marinen og representerte BAK på mesterskapet, kom i snakk med AIK Lunderne, og bestemte seg der og da for å flytte til Kristiansand når militærtjenesten var avsluttet.

Den 9. desember arrangerte AIK Lund et internasjonalt stevne, og her fikk Nils Dag Strømme vist seg frem for alvor. Det ble en tårnhøy poengseier over Fritz Madsen, Jyden. Avisene trakk allerede sammenligninger med Bjarne Lingås.

Den 24. januar deltok bokserne på et stevne i Oslo. Nils Dag imponerte i fjærvekt med å stoppe fjorårets juniormester Tom Utter, TK. Leif Olsen tapte i 2. runde for Aksel Lautsen. Jan Hansen tapte på TKO for Erik Kristiansen. Erik Mathisen ble stoppet i 1. runde av Arvid Lunde, Sp.09. Håkon Iversen måtte også gi seg før full tid mot Erik Eriksen, OAK. Walter Berge og Harry Pettersen tapte på poeng for henholdsvis Egil Nygård og Roger Holte.

4. februar deltok tre AIK Lundere i junior NM. Nils Dag Strømme erobret gull i bantamvekt etter 3-0 seier over Terje Kvamsdal Bergen, Sparta og i finalen med samme sifre over Svein Erik Paulsen B-30. Håkon Iversen erobret sølv i lett tungvekt, han vant en kamp, men tapte finalenmot Egil Eliassen BAK. Jan Hansen vant også en kamp men tapte den neste og ble uplassert.

Nils Dag bokset senere landskamp mot Sverige og vant.

Tre AIK Lundere reiste til senior NM, som ble arrangert i Oslo den 8. april. Nils Dag som stilte i bantamvekt fikk ikke motstander. Leif Olsen og Ragnvald Larsen tapte innledende kamper og ble uplasserte.

Foruten de allerede nevnte bokset også Kai Rasmussen og Willy Skoland kamper denne sesongen.

Sesongen 1962/63. Dansken Jørgen Sall var trener fra sesongstart, men reiste hjem i februar. Resten av sesongen var det ingen fast trener.

På høsten ble det arrangert 25 års jubileumsstevne mot et lag fra Danmark. Det ble en stor dag for AIK Lund idet alle boksere vant: Roy Hansen, Nils Dag Strømme, Finn Nystein, Harry Pettersen, Nils Kapstad, Arne Gjerseth, Jan Oddvar Berntsen, Walter Berge og Leif Olsen.

Walter Berges kamp fortjener spesiell omtale: Walter som noen uker tidligere hadde brukket høyrearmen, tok av gipsen og stilte opp på tross av skaden. I kampen mot dansken John Hjermitslev ble Walter slått i gulvet allerede i 1. runde. I fallet brakk armen opp igjen, men Walter gjennomførte kampen i flott stil med perfekte rette venstre og vant kampen klart.

Kassa var tom og klubben hadde vansker med å sende folk til junior NM, som ble arrangert i Oslo den 13. januar. Egil Rosenløv klarte imidlertid å skaffe penger til togbilletter for to mann. Egil ordnet med at bokserne fikk bo privat hos Trygve Kjensli, som også fungerte som sekundant.

Nils Kapstad erobret sølv i lett mellomvekt i dette mesterskapet etter TKO seier over Tor Lyder Andersen, Fagen 22 og deretter i semifinalen seier 3-0 over Willy Arntsen, B-30. I finalen ble det tap i første runde mot Øystein Myhre, Pugilist. I lett tungvekt tapte Jan Oddvar Berntsen for Arvid Lunde, Sp.09 og ble uplassert.

Oslo, 17. mars. I senior NM erobret fjærvekteren Nils Dag Strømme sitt første seniormesterskap, kun 18 år gammel. Det ble 3-0 seier over Teddy Fossum, Pugilist i direktefinale. Nils Dag erobret dessuten forbunds- pokalen. Ola Olsen tapte for Nils Sivertsen, Bergen Sparta og ble uplassert. Mesterskapet var forøvrig fort gjennomført, stort forfall p.g.a. en influensaepidemi medførte at det kun ble bokset 11 kamper på hele mesterskapet.

Nordisk seniormesterskap ble arrangert i Helsingfors, to AIK Lundere deltok. Nils Dag Strømme, som deltok i fjærvekt, tapte 0-3 for Finn Josephsen, Danmark. I weltervekt bokset Egil Rosander, som egentlig hadde lagt hanskene på hylla for lenge siden, mot den sterke finnen Pertti Purhonen. Egil tapte på TKO i 2. runde.

Forøvrig bokset Kurt Eriksen og Ivar Andersen kamper denne sesongen.

Sesongen 1963/64. Arnold Kleggetveit var trener denne sesongen.

Den 8. desember deltok bokserne på et stevne i Stavanger. Nils Dag Strømme, som skulle ha bokset i fjærvekt mot Stavangers nye håp og KO spesialist, ble snytt. Motstanderen fikk kalde føtter og trakk seg 10 minutter før kampen. Nils Dag bokset i stedet en flott oppvisningskamp mot den atskillig tyngre Dagfinn Ness. I weltervekt leverte Leif Andersen en meget god innsats mot norgesmesteren Tore Magnussen, Pugilist. Leif klarte seg godt, men etter noen solide treff til kroppen måtte Leif gi opp i 3. runde. Dette var forøvrig Leifs siste kamp. I lett mellomvekt vant Arild Lien på TKO over Knut Bellika, Viking. I samme vekt vant Nils Kapstad 3-0 over Sigurd Follesø, Bergen Sparta. I lett tungvekt vant Walter Berge 3-0 over Arne Dalar, DAK.

Junior NM ble arrangert i Drammen 15. desember. Walter Berge erobret sølv. Walter vant en kamp, men tapte finalen mot Arvid Lunde, Sp.09.

1964 begynte på en svært tragisk måte da klubbens ildsjel og pådriver gjennom mange år, Nils Strømme, døde under dramatiske omstendigheter på et stevne i Hjørring den 19. januar. Nils, som var kampleder på stevnet, falt død om i ringen rett før sønnen Nils Dag skulle opp og bokse stevnets siste kamp. Nils Strømme ble bare 53 år gammel. Han hadde glemt å ta med seg hjertemedisinene sine og det ble fatalt. Nils Strømme ble fulgt av mange klubbkamerater til graven på Kristiansand kirkegård. Det tragiske dødsfallet satte sitt preg på klubben i lang tid fremover.

22. mars, i senior NM erobret Nils Dag Strømme et nytt mesterskap i fjærvekt. I innledende kamp ble det seier 3-0 over Christian Stenholdt, Rollo og i finalen seier med samme sifre over Ronald Larsen, TK.

Tivolidirektør Oseberg drev tombola på torget for AIK Lund, 7.733 kroner ble klubbens andel.

Sesongen 1964/65. Denne seongen fikk Nils Dag Strømme sitt internasjonale gjennombrudd. På et stevne i Trondheim den 21. august vant Nils Dag på KO i 1. runde over den svenske OL kandidaten Kenneth Israelson. På et stevne i Oslo vant Nils Dag 3-0 over den danske mesteren John Caspersen. Svensken Israelson fikk riktignok revansje på et stevne i Sverige, men Nils Dag fortsatte sesongen med mange flotte seiere over gode utlendinger.

Den 5. desember ble det arrangert stevne i Arbeideren. Nils Dag vant igjen over en dansk mester, Arne Møller, Lindholm. Leif Olsen tapt 0-3 for Øystein Langback, DAK.

Oslo, 12.-13. desember. AIK Lund ble beste klubb i juniormesterskapet. I lett mellomvekt erobret Harry Pettersen gull etter seiere over Finn Nystein, Pors og finaleseier 3-0 over Rolf Hansen, B-30. I lett tungvekt måtte Walter Berge gjennom tre kamper for å bli mester. Innledende ble det seier 3-0 over Otto Hivju, B-30. I semifinalen TKO seier over Dag Engelsen, Bergen Sparta. I finalen ble det seier 3-0 over Kåre Ellnes, OAK.

Tre AIK Lundere deltok på senior NM, som ble arrangert i Sandefjord. Nils Dag Strømme erobret gull og forbundspokalen etter 3-0 seier over Alf Olsen, Oslo AK. Olsen, som var en helt fersk bokser var imidlertid svært tøff og kjempet godt mot overmakten. Harry Pettersen og Walter Berge ble uplasserte.

Nils Dag Strømme deltok i Nordisk seniormesterskap, som ble arrangert i København. Her ble det 0-3 tap i fjærvekt for Remo Renosto, Danmark.

AIK Lund drev, sammen med noen andre idrettsklubber, «Kaffebørs» på torget. Dette innbrakte 2.000 kroner i klubbkassa.

Sesongen 1965/66. Nils Dag ble regnet som Norges beste bokser uansett klasse og åpnet sesongen med en rekke flotte seiere. På et stevne i messehallen på Sjølyst måtte imidlertid Nils Dag se seg slått av amerikaneren Charles Taylor. Alle de syv norske bokserne tapte for det sterke amerikanske laget.

Arne Gjerseth deltok i begynner NM og erobret sølv. I innledende kamp ble det 3-0 seier over Dag Engelsen, Bergen Sparta, deretter seier 3-0 over en trønder. I finalen ble det imidlertid 0-3 tap for Rino Solberg, Horten.

I januar fikk Nils Dag Strømme et fristende proff tilbud fra Leif «Baggis» Hansen, men takket nei.

Tre AIK Lundere deltok i NM senior, som ble arrangert i Stavanger. Det ble nytt mesterskap, denne gangen i lettvekt, og kongepokal til Nils Dag. I første kamp ble det 3-0 seier over Ole Nergård, TK i et fyrverkeri av en kamp. I finalen måtte Yngve Stokstad si takk for seg i 2. runde. Nils Kapstad og Walter Berge tapte innledende kamper og ble uplasserte.

Leif Olsen bokset sin siste kamp på stevnt i Arbeideren den 5.mars. Håkon Iversen, som hadde hatt pause noen år, startet opp igjen og bokset et par kamper på slutten av sesongen.

Sesongen 1966/67. På 7. juni festen i Retranchementet ble Nils Dag Strømme tildelt årets Idrettspris.

Bjarne Lingås, som hadde avsluttet sin karriere som proffbokser i stall «Baggis», tok over som trener.

Sesongen ble åpnet 27. og 28. august med et tysk/norsk boksestevne på Christianholm festning. Nils Dag vant to kamper. Walter Berge vant også begge kampene sine. Stevnet som ble arrangert utendørs ga 2.017 kroner i overskudd.

Den 24. oktober arrangerte AIK Lund internasjonalt stevne i Arbeideren. Stevnets toppkamp gikk i fjærvekt mellom Nils Dag Strømme og tyskeren Heinie Nissen, som hadde 210 kamper på nakken og hadde vært tysk mester. Det ble et knallhardt oppgjør og kanskje den beste publikums- kampen som noensinne er blitt bokset i Kristiansand. Nils Dag fikk regelrett juling i første runde og måtte en tur i gulvet. Det så unektelig litt skummelt ut. I annen runde snudde imidlertid Nils Dag kampen totalt og tyskeren gikk i gulvet to ganger. Jubelen i den fullsatte salen var helt utrolig, ingen hørte at gongongen gikk da runden var over så tidtakeren måtte banke i podiet. Tyskeren ble helt overkjørt i tredje runde og måtte ta nok en telling. Nils Dag tapte, merkelig nok, kampen med dommer- stemmene 2-3. Alle unntatt tre av dommerne mente at Nils Dag vant klart.

Den 12. november ble begynner NM arrangert i Oslo. I lettweltervekt erobret Gunstein Nyvoll sølvmedalje etter seier på poeng Rolf Bø. I finalen tapte Gunstein for Arild Hagen, Sentrum. Gunstein, som bare var 16 år, ble alt for svak mot Hagen som var 22 år gammel. Magne Ellila, som bokset i samme vekt tapte sin innledende kamp for den samme Hagen.

Arne Gjerseth deltok i mellomvekt i junior NM. Arne vant en kamp, men tapte den neste og ble uplassert.

I senior NM som ble arrangert i Oslo 16.-17. mars stilte Nils Dag Strømme igjen i lettvekt, denne gangen ble det «bare» sølv. I innledende kamp ble det seier 5-0 over Teddy Fossum, Pugilist. I finalen ble de imidlertid 2-3 tap for Terje Ness, Sentrum. Walter Berge tapte innledende kamp og ble uplassert.

Nils Dag erobret sølv i Nordisk mesterskap etter 3-0 seier over Hans Pincoffs, Sverige. I finalen ble det 1-2 tap for Kari Meronen, Finland. Mesterskapet ble arrangert i Stockholm.

Den 21. april ble det arrangert landskamp mot Danmark. Landskampen endte med Norsk 1-9 nederlag. Eneste seierherre var Nils Dag som vant 2-1 over Jens H. Olesen.

I mai måned deltok Nils Dag Strømme i EM, som ble arrangert i Roma. Nils Dag bokset meget godt, men tapte 1-2 for Alexander Kovac, Tsjekkoslovakia.

Sesongen 1967/68 . Engelskmannen John Valentine Le Page startet opp for AIK Lund og bemerket seg straks som en god bokser.

Det var nå svært vanskelig å skaffe motstandere til Nils Dag, men i Stavanger ble det kamp mot den danske mesteren Paul Erik Nielsen. Nils Dag vant på KO i 2. runde. På et stevne i Arbeideren i desember vant Nils Dag overbevisende over den tredobbelte tyske mesteren Christian Corczyk. Nils Dag bokset en rekke toppkamper utover i sesongen bl. a. med seier over den finske OL kandidaten Risto Meronen, og sikret dermed deltakelse i OL 68.

Under junior NM, som ble arrangert 9. oktober, ble Harald Skog mester i mellomvekt. Harald vant finalen mot Einar Nilsen, Pors. Bjørn Frivold erobret sølv i tungvekt. Bjørn vant en kamp, men tapte finalen for Claus Rydland, BAK.

I februar, på et stevne i Odderneshallen, debuterte Reidar Olsen og viste lovende boksing.

Klubbkassen var tom da bokserne skulle til senior NM, det ble satt igang en innsamlingsaksjon blant klubbens medlemmer for å skaffe penger til mesterskapet. Aksjonen var vellykket og klubben kunne sende en tropp på fire boksere og sekundant.

Det ble det et nytt mesterskap i lettvekt til Nils Dag Strømme, etter 3-0 seier over Arild Petterson, Vika IF og deretter 3-0 over Kjell Jonassen, B-30. Nils Dag erobret dessuten kongepokalen for annen gang. Harald Skog erobret bronse i mellomvekt etter KO seier over Svein Smaadal, Sp.09 i innledende kamp. I semifinalen ble det poengtap mot Kjell Nilsson, Vika. I kampen om bronsemedaljen vant Harald 3-0 over Arvid Kristensen, Pugilist. John Valentine Le Page og Walter Berge ble uplasserte.

Sesongen 1968/69. Bjarne Lingås var trener for de aktive. Nils Dag Strømme ble uttatt til OL 1968 i Mexico.

I august deltok Nils Dag Strømme på turne i Russland sammen med BK 30, og hentet hjem 2 flotte seiere over de russiske toppbokserne Victor Oklov og Alexander Oskov. Den russiske landslagstreneren tilbød seg å trene Nils Dag frem til OL, men Nils Dag svarte at når han kunne slå russerens elever så var nok hans egen trener minst like god.

OL ble arrangert i oktober måned. Nils Dag Strømme vant 3-2 over Werner Rudzika, Vest-Tyskland. I neste kamp ble det 1-4 nederlag for Ivan Michailov, Bulgaria. Bjarne Lingås var med som sekundant og ble etter OL ansatt som landslagstrener.

AIK Lund startet opp med bingo. Initiativ taker var Asleiv Skog, som drev bingoen på medlemsaftener denne sesongen.

På et stevne i Arbeideren den 9. november debuterte 15 år gamle Bjørn Rudi med seier over Terje Olsen, Pors. Kampen ble dømt etter ferdighets- merke prinsippet da det på den tiden var 16 års aldersgrense for å bokse ordinære kamper. Bjørn som allerede var tungvekter ble betegnet som et større talent enn både Bjarne Lingås og Nils Dag Strømme.

I junior NM, som ble arrangert den 5. desember, gjorde AIK Lunderne det meget bra. Det ble to gull og en bronse.

Reidar Olsen erobret gull i lett mellomvekt. Reidar fikk WO i innledende runde. I semifinalen ble det seier på RSC over Bjørn Kristiansen, TK og i finalen 3-0 seier over Ola Fjellberg, Viking. Harald Olsen erobret gull i mellomvekt. Harald vant 2 kamper. I finalen ble det 3-0 seier over Einar Nilsen, Pors. Harald Olsen ble tildelt forbundets pokal som beste tekniker.

Gunstein Nyvoll erobret bronse i weltervekt etter flott innsats. I innledende kamp ble det 3-0 seier over Svein Berntsen. I kvartfinalen vant Gunstein 3-0 over stavangerbokseren Lasse Markhus. I semifinalen tapte Gunstein 1-2 mot Rolf Bø. Gunstein vant bronsefinalen på WO da motstanderen hadde fått karantene i sin semifinale. I lettweltervekt vant Bjørn Erik Ausland sin innledende kamp, men tapte den neste og ble uplassert.

Den 13. desember ble det arrangert landskamp i Oslo, mot Danmark. Nils

Dag Strømme vant 4-1 over Jens H. Olesen. Nils dag ble forøvrig tildelt NBFs bragdmerke ved denne anledningen.

Dagen etter bokset Nils Dag i en fullsatt Arbeiderforening. Motstander var den svenske mesteren Ralf Hagberg, som måtte se seg slått 1-4 av AIK Lunderen. To 15 åringer imponerte med overbevisende boksing: Bjørn Rudi vant på TKO over Terje Olsen, Pors. John Olsen vant også sin kamp før full tid. Harald Olsen og Gunstein Nyvoll tapte sine kamper.

Den 22. desember bokset Nils Dag sin kamp nr. 100. På et stevne i Tønsberg ble det TKO seier over dansken Marius Christensen.

I februar ble det så arrangert internasjonalt stevne i Arbeideren. Det var stappfullt hus og mange fikk ikke billett. Nils Dag Strømme vant 3-2 over den svenske mesteren og OL deltageren Carl Axel Palm. Harald Skog, Bjørn Rudi og Walter Berge vant også kampene sine, mens John Olsen tapte.

NM senior ble arrangert i Tønsberg 2.-3. mars. AIK Lund fikk to mestere. Nils Dag Strømme erobret igjen tittelen i fjærvekt. Arild Kittelsen, Pors hadde fått nok etter to runder og kom ikke ut til den tredje. Nils Dag erobret også sin tredje kongepokal. Harald Skog erobret gull i mellomvekt etter seier over Odd Andersen, Sp.09. I finalen ble det 3-0 seier over Bjørn Edgar Johansen, TK.

Det var denne sesongen en voldsom oppslutning på guttepartiet. En dag telte Nils Dag Strømme, som var en av trenerne, 52 gutter på nybegynner treningen.

Nordisk seniormesterskap ble arrangert i Oslo. Nils Dag Strømme erobret gull i fjærvekt etter to flotte seiere. I første kamp ble det KO seier over Paavo Allikainen, Finland og i finalen 3-0 seier over Carl Axel Palm, Sverige. Harald Skog tapte innledende kamp 1-2 for Tage Nielsen, Danmark.

Sesongen 1969/70. Den 9. november erobret Bjørn Rudi og John Olsen gull i landsstevnet for begynnere. Rudi vant over Geir Thommasen, Pors. Olsen vant over Yngvar Nærgård, TK og Øyvind Johansen, Vika.

Den 25. oktober ble det arrangert internasjonalt stevne i Arbeideren, der det blant andre tyske boksere deltok. AIK Lunderne gjorde det bra. I lettmellomvekt vant Gunstein Nyvoll på TKO over Werner Hindrichden. I samme vekt vant Reidar Olsen på TKO over Rudi Dufflein. Mellomvekteren Harald Skog vant på KO over Kurth Lehrke. I lett tungvekt vant Walter Berge 3-0 over Bjørn Edgar Johansen, TK. Junioren Bjørn Rudi sto for stevnets publikumskamp da han vant 3-0 over Jarle Ramsli, TK.

I desember erobret Bjørn Rudi tungvektsgull i junior NM. I innledende kamp ble det 3-0 seier over Jarle Ramsli, TK og i finalen seier i 2. runde over Svein Riiser, Ørnulf. Rudi fikk forbundets pokal som mesterskapets beste tekniker. Gunstein Nyvoll tapte innledende kamp mot Herman B. Olsen og ble uplassert. Uka etter Rudi bokset juniorlandskamp mot Danmark og vant 3-0 over Finn H. Jensen.

29. desember var det stevne i Arbeideren. Nils Dag Strømme imponerte mot Hamburgmesteren Peter Galius og vant 5-0. Harald Skog vant 3-2 i stevnets beste kamp over Wolfgang Krenz, Hamburg. Walter Berge vant 5-0 over dansken Finn Svensen. Bjørn Rudi slo sølvvinneren fra senior NM, Svein Riiser med dommersifrene 5-0. John Olsen, Gunstein Nyvoll og Reidar Olsen tapte sine kamper.

Klubbens bingodrift hadde hatt en viss suksess på medlemsmøtene. Den 22. januar ble det startet offentlig bingo på Lund Grill. Bingoen som fortsatt ble godt ledet av Asleif Skog, viste seg å være en stor suksess og ga klubben en pen inntekt.

Senior NM ble arrangert i Stavanger i tiden 21.-22. februar. Nils Dag Strømme vant suverent et nytt NM gull i fjærvekt. Rollobokserne Øystein Kristiansen og Kjell Haugstad måtte begge bite i gresset før full tid.I mellomvekt erobret Harald Skog sitt andre senior gull, etter 5-0 seier i direktefinale over Robert Liverud, DAK. Bjørn Rudi tapte på KO for Jarle Ramsli, TK. I lett tungvekt tapte Walter Berge 0-5 for Kjell Østhus, Pugilist.

Nils Dag erobret igjen sølv i fjærvekt i Nordisk seniormesterskap, som ble arrangert i Helsingfors. Det ble 2-1 seier over Peter Christiansen, Danmark, men i finalen ble det tap 0-3 for svensken Carl Axel Alm. Svensken fikk dermed revansje for to tidligere nederlag. Harald Skog erobret også sølv etter 2-1 seier over Jørgen Skovgaard, Danmark. I finalen møtte Harald den meget sterke finnen Petri Kaijanlaakso. Harald måtte i gulvet 2 ganger i siste runden, men klarte å gå tiden ut og tapte på poeng.

Del 5. Boksing 70/71- 80/81.

Sesongen 1970/71. Bjarne Lingås var trener. Trening ble i løpet av sesongen flyttet til kjellerlokalet i Odderneshallen.

Den 11. juli arrangerte AIK Lund utendørsstevne på Christiansholm festning. Tre AIK Lundere deltok og alle vant over danske toppboksere. Fjærvekt: Nils Dag Strømme 4-1 over Peder Christiansen. Mellomvekt: Harald Skog vant 4-1 over Vagn Nørgaard. Tungvekt: Bjørn Rudi vant på KO i 2. runde over Cleve Sørensen, etter selv å ha vært i gulvet i første runde. Ca. 700 tilskuere utgjorde en flott ramme rundt stevnet.

Den 11. oktober bokset tre AIK Lundere på seniorlandslaget mot Wales. Strømme og Skog vant, mens debutanten Rudi tapte.

På et stevne i Randers, Danmark den 1. november bokset Nils Dag en kjempekamp og vant på TKO over den danske mesteren i lettvekt, Lasse Benzon.

Nils Dag Strømme som i en årrekke hadde vært norges beste bokser måtte melde forfall til landskamp mot Irland p.g.a. en skulderskade. Dette falt NBF tungt for brystet, da Nils Dag var landskampens store trekkplaster. NBF ville at Nils Dag skulle gå opp i ringen og gi seg. Dette syntes selvfølgelig Nils Dag var noe tøv og nektet å stille opp. NBF truet med å nekte Nils Dag starttillatelse på AIK Lunds neste stevne, som gikk uka etter, men NBF tok heldigvis til fornuft etter en stund.

Stevne i Arbeideren den 19. desember: Nils Dag Strømme bokset meget godt og tyskeren Hans Mertens måtte gi seg i 3. runde etter å ha vært i gulvet tre ganger. I lett tungvekt vant Harald Skog 5-0 over Kjell Østhus, Pugilist. Bjørn Rudi vant 3-0 over dansken Jens Brix Andersen. Harald Olsen vant 2-1 over Leif Jensen, Danmark. Kjell Topstad, Gunnar Hillesund og Tor Ragnar Lømsland tapte kampene sine.

Den 31. januar ble det arrangert et internasjonalt stevne i Arbeideren. Junior fjærvekt: John Olsen vant på KO over Ove Kihle, TK. I mellomvekt tapte Harald Skog på TKO i 3. runde for den svenske seniormesteren Christer Cornback. Walter Berge, som gikk opp i tungvekt og møtte den norske seniormesteren Roald Skilbred, bokset en av sine beste kamper og vant 4-1. Bjørn Rudi bokset også meget bra og nærmest utbokset den svenske juniormesteren Dennis Petterson.

I februar ble det arrangert et guttestevne i Porsgrunn. AIK Lunds gutteboksere viste imponerende boksing. Roald Våreland vant over Helge Knuld, Moss. Arild Hausken vant over Bjørn E. Pedersen, Pors. Jan O. Worren vant over Leif Olsen, Moss. Tormod Fidjeland vant først over S. Klevesland og deretter over Øystein Nerset begge fra Pors. Tor R. Andersen og Egil Loland måtte tåle knepne tap i sine kamper.

AIK Lund sto som arrangør av NM senior. AIK Lund ble beste klubb med tre mestere.

Nils Dag erobret gull i fjærvekt etter 3-0 seier over Øystein Kristiansen, Rollo. Harald Skog ble mester i lett tungvekt etter 3-0 seier over Kjell Østhus, Pugilist.

I tungvekt erobret Bjørn Rudi, som bare var 17 år, sitt første gull i senior NM. Innledende ble det TKO seier over Oddvar Nilsen, Moss. Bjørn imponerte stort i finalen der han møtte Roald Skilbred, Pors. Skilbred, som var en meget rutinert bokser med flere norgesmesterskap på merittlisten, var stor favoritt. Bjørn gikk imidlertid respektløst til verks og en perfekt serie sendte favoritten ned for telling i 2. runde. Pors bokseren hadde ikke lyst til å fortsette og lot seg telle ut knestående. Walter Berge som stilte i mellomvekt tapte for Kurt Skavås og ble uplassert.

Sesongen 1971/72. Bjarne Lingås var trener. I november deltok Bjørn Rudi i EM junior i Budapest. Bjørn bokset godt, men det ble 0-3 tap i innledende kamp for gullvinneren J. Reder, Ungarn.

Nils Dag Strømme, som hadde hatt lite kamptrening i sesongen og minimalt med sparring, bokset den 27. oktober i lettvekt på landslaget mot Canada. Denne gangen gikk det dårlig, Nils Dag tapte på KO for Jose Martinez. Dette var Nils Dags første KO nederlag på 140 kamper. En skuffet Nils Dag bestemt seg for å legge hanskene på hylla. Imidlertid fristet en ny OL deltagelse og snart var Strømme i full gang igjen.

Den 6. februar ble det arrangert et dansk/norsk stevne i Kristiansand. Bantamvekt, junior: Jan O. Worren tapte 1-4 for Kai Sørensen. I junior lett mellomvekt vant Jan Harald Wessel på TKO over Carl Emil Jensen. I mellomvekt junior tapte Gunstein Nyvoll 1-4 for Poul Jensen.

Nils Dag Strømme vant i 3. runde over Søren Juel Nielsen, dansken måtte i gulvet hele tre ganger for kroppslag. Bjørn Rudi møtte svensken Dennis Petterson og vant 4-1. Mest imponerte Harald Skog som møtte den danske mesteren Jakob Sand. Dansken som var en fryktet KO bokser fikksmake sin egen medisin og etter to turer i canvasen kastet den danske sekundanten håndkleet.

I februar ble Walter Berge innlagt på sykehuset der han gjennomgikk en større lungeoperasjon. Knapt fire uker senere stilte Walter opp på et stevne i Arbeideren. Walter bokset en god kamp mot Bjørn Edgar Johansen, TK, men gikk helt tom i siste runde og tapte 1-2. Walter la deretter hanskene på hylla for godt. Walter bokset mange gode kamper og vant over flere norske senior mestere på vanlige stevner, men dessverre klaffet det aldri for ham i et senior NM.

Under senior NM, som ble arrangert i Porsgrunn, erobret Nils Dag Strømme sitt tiende og siste NM gull. I direktefinalen ble det seier over Jan Arne Svendsen, Ski. Harald Skog ble mester i lett tungvekt etter seier i direktefinale mot Kjell Østhus, Pugilist. Skog erobret dessuten kongepokalen. Bjørn Rudi erobret sitt andre senior NM i tungvekt etter seier over Jarle Ramsli, TK. AIK Lund ble, for andre året på rad, mesterskapets beste klubb.

Den 10. mars deltok tre AIK Lundere i landskamp mot Sverige. Nils Dag Strømme og Harald Skog vant, mens Bjørn Rudi tapte.

7.-8. april ble Nordisk mesterskap arrangert i København. AIK Lund sendte tidenes sterkeste lag og optimismen var stor i klubben, noe som gjenspeilte i byens aviser. Harald Skog tapte på KO for John Hansen, Danmark. Bjørn Rudi tapte 1-2 for Sven Omar Hermansen, Danmarken bokser som Bjørn hadde beseiret to ganger tidligere. Nils Dag erobret sølv etter 5-0 seier over Tommy Johansson, Sverige. I finalen ble det imidlertid tap 0-5 for Jauko Lindberg, Finland.

Bingodriften ble flyttet til restaurant Vindmølla og andre tok over ledelsen etter at Asleif Skog hadde trukket seg tilbake.

AIK Lund hadde store vansker med å skaffe motstandere på stevnene til Strømme, Skog og Rudi som alle var OL kandidater.

Harald Skog deltok i lett tungvekt i Europamesterskapet, som ble arrangert i Madrid i tiden 9.-20. mai. Harald vant i innledende runde på poeng over Henri Moreau, Frankrike. I kvartfinalen ble det imidlertid tap på TKO i andre runde mot Horst Stumpf, Bulgaria.

Denne sesongen deltok bokserne i 53 kamper og vant 39 seiere. Forøvrig klarte 13 boksere kravene til bronsemerke, 5 boksere klarte sølvmerke og 4 klarte gullmerke.

Sesongen 1972/73. AIK Lunds tre OL kandidater deltok på landslaget mot Tyskland i Saar. Nils Dag Strømme og Harald Skog vant sine kamper. Bjørn Rudi pådro seg et unødvendig KO nederlag mot Gerhard Rissmann. Etter å ha opparbeidet seg en tårnhøy poengledelse ble Bjørn overmodig og i tredje runde utfordret han tyskeren med hendene langs siden. «Pang», tyskeren traff med en perfekt høyre og vips så var både OL og EM junior ute.

I en landskamp mot Sveits vant Nils Dag på KO over Rosario Mucaria. Harald Skog tapte.

På et stevne i Trondheim den 14. juli imponerte OL kandidatene Harald Skog og Nils Dag Strømme med KO seiere i 1. runde over sterke utenlandske motstandere.

OL 1972 i Munchen ble arrangert i september, her var AIK Lund representert med to boksere. Nils Dag ble dermed den eneste norske bokseren etter krigen, som har deltatt i to Olympiske mesterskap. I hele NBFs historie er det kun to andre som har representert Norge mer enn en gang i OL, nemlig Sverre Sørsdal som deltok hele tre ganger og Trygve Stokstad som var med to ganger.

I OL der Nils Dag Strømme deltok i fjærvekt ble det tap i 1. runde mot Gabriel Pometku, Romania. Nils Dag hadde stoppet mange motstandere med sitt spesialslag, venstre hook til kroppen. I kampen mot Pometku var det ironisk nok dette slaget som avgjorde kampen, men denne gangen det var Nils Dag som fikk smake sin egen medisin. I lett tungvekt fikk Harald Skog WO i innledende runde, deretter ble det poengseier over Seifu Makonen, Etiopia. I kvartfinalen ble det tap på RSC i første runde mot G. Garillo, Cuba. Harald erobret en delt 5. plass, og er dermed den AIK Lunderen som har det beste resultatet fra OL.

Nils Dag Strømme la hanskene på hylla etter OL. En flott idrettskarriere var over. Nils Dag bokset 154 kamper totalt. Det ble hele 46 representasjonskamper i landslagets drakt og det er klubbrekord, kanskje også norgesrekord. Nils Dag overtok deretter som trener i klubben.

En tid etter OL ble Harald Skog proffesjonell bokser i Norge. Harald bokset 33 proffkamper og vant 25 av disse, dessuten ble det 2 uavgjorte og 6 tap. Harald bokset både VM og EM kamp, men tapte begge. I VM kampen tapte Harald for Victor Galindez, som var ubestridt verdensmester i lett tungvekt.

Bingodriften hadde i en periode vært drevet svært uprofesjonellt og styret oppdaget plutselig at klubben var belastet med en gjeld på 55.000 kroner. Den 24. februar tok Torfinn Jensehaugen over ansvaret for bingodriften. Etter et meget godt arbeide var bingokassen på pluss siden allerede i oktober. Etter Jensehaugen overtok Harry Dragvold som leder. Dragvold ble så på et senere tidspunkt avløst av en komite som drev bingoen videre.

Den 16. november bokset Bjørn Rudi i Stockholm, motstanderen var ingen ringere enn Hasse Thomsen, som hadde erobret bronse i OL i Munchen. Bjørn bokset svært godt, men tapte 1-2 for den sterke svensken. En typisk hjemmeseier i følge pressen.

Den 10. desember arrangerte AIK Lund senior landskamp mot Danmark i Odderneshallen. Bjørn Rudi deltok, som eneste AIK Lunder. Bjørn bokset imidlertid svært bra og vant 3-0 over Erik Hansen.

På et stevne i Bergen den 28. januar vant Bjørn Rudi på KO i 1. runde over tyskeren Fritz Schnurle. I tungvekt junior vant Jan Harald Wessel over den norske juniormesteren Haugland, BAK.

Junior NM ble arrangert i Bergen 3. desember. Thormod Fidjeland erobret gull i fluevekt. I direktefinale ble det 5-0 seier over Fredrik Magnussen, Vika. Jan Harald Wessel tapte innledende kamp og ble uplassert.

Bjørn Rudi deltok på et stevne i København. Den danske tungvekteren hadde meldt forfall og Bjørn stilte på København laget mot et lag fra Praha, Tsjekkia. Bjørn bokset en kjempekamp og vant 3-0 over den tredoble tsjekkiske mesteren Joseph Motyl. Københavnlaget tapte forøvrig bykampen 1-7. Eneste seierherren på det laget var AIK Lunderen Bjørn Rudi.

Ved NM senior ble det «bare» en mester fra AIK Lund. Skog hadde blitt proff og Strømme hadde lagt hanskene på hylla. Til gjengjeld ble det NM gull og kongepokal til Bjørn Rudi. I innledende kamp ble det seier på KO i 2. runde over Kai Larsen, Pors og i finalen KO seier i 1. runde over Svein Riiser, Ørnulf.

Den 29. april bokset Bjørn Rudi landskamp i Moss. Bjørn vant 3-0 over G.F. Yetton. Dette ble Bjørn siste kamp som amatør. Proffmanager Stenerud hadde lenge fristet med proffkontrakt og Bjørn som kun var 19 år gammel fulgte klubbkamerat Harald Skog over i de betaltes rekker.

Bjørn bokset 25 kamper som proff, men la hanskene på hylla for godt da han bare var 22 år gammel.

Sesongen 1973/74. Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge var trenere og det ble arbeidet svært godt blant de yngste.

Ungdoms NM ble arrangert i Moss. Jan Arild Dahl erobret gull i fjærvekt etter 3-0 seier over Roy Andersen, Oslo. Roy Jacobsen erobret sølv etter seier 3-0 over Tore Hein, Pors. i finalen ble det tap for Arvid Christoffersen TK. Øystein Halvorsen fikk ikke kamp. Dette var det første NM i denne aldersgruppen, som ble arrangert i Norge. Mesterskapet ble av en eller annen grunn betegnet som uoffisielt.

Seks AIK Lundere deltok på et guttestevne i Porsgrunn. I 47 kilos klassen gikk Øystein Vikstøl helt til topps. I innledende kamp ble det 3-0 over Frank Andersen, Pors. I semifinalen ble det seier 3-0 over klubbkameraten Arve Sir. Arve Sir hadde innledningsvis vunnet en kamp og fikk bronse. Øystein vant finale 3-0 over Steinar Hansen, Horten BK. I fluevekt tapte John Haugen 1-2 for Finn Schønning, Pors.

I lettvekt gikk Vidar Christensen til topps etter tre seiere over Pors boksere. Innledende 3-0 over Runar Svendsen, i semifinale 3-0 over Rolf Nilsen og i finalen 3-0 over Tor Olsen. Roy Berntsen gikk også til topps etter to 3-0 seiere. Innledende ble det seier over Torleif Clausen, Moss og i finalen seier over Oddvar Andersen, Horten BK. Mellomvekt ble vunnet av Tor Robert Andersen med 3-0 over Dahlin, Moss.

Fire AIK Lundere reiste til junior NM, som ble arrangert i Moss. Ivar Pedersen erobret bronsemedalje etter seier over Rune Hval, Ørnulf. I semifinalen ble det tap mot Geir Bomann, Hønefoss. Bjarne Skjervedal tapte innledende kamp mot Svein Larsen, Vika. I bantamvekt tapte Øystein Vikstøl mot Jack Iversen, Pors. Tungvekteren Jan Harald Wessel fikk ikke motstander og måtte reise hjem uten kamp. Wessel deltok senere i en juniorlandskamp, men tapte.

Sesongen ble avsluttet den 21. april med besøk av den engelske bokseklubben Markyate. Fluevekt, junior: Øystein Vikstøl vant 4-1 over Tony Littlejohn. Fjærvekt, junior: Arild Hausken vant 5-0 over Mark Fryer. Lettvekt, junior: Bjarne Skjervedal vant 5-0 over Bill Skarrata. Lett welter junior: Vidar Christensen vant 5-0 over Ben Smith.

Det ble på årsmøtet vedtatt at klubbdraktene heretter skulle være helgrønne med hvitt belte.

Sesongen 1974/75. Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge fortsatte som trenere.

Ved NM ungdom erobret Bjarne Skjervdal gull i lettvekt. Bjarne vant innledende kamp på TKO i 1. runde over Dag Dalen, BK 30. I finalen ble det seier 3-0 over Tor Gulliksen, Drøbak. I lett weltervekt tapte Bjarne Tingsaker 1-2 mot Morten Torp, Ulfan. Weltervekt: Ivar Pedersen vant innledende kamp 3-0 over Rune Wahl, Sp.09. Ivar tapte neste kamp 1-2 for Pål Bjerke, Horten. Øystein Vikstøl deltok i bantamvekt og tapte direktefinalen med 2-3 for Jack Iversen, Pors.

Ved junior NM, som ble arrangert i desember i Hønefoss, erobret Øystein Vikstøl gull i fjærvekt. Øystein fikk også NBFs pokal som mesterskapets beste bokser. I lettvekt erobret Bjarne Skjervedal sølv etter seier 3-0 over Trond Jensen, Ørnulf. I semifinalen ble det seier på KO over Jonni Johansen, B-30. I finalen ble det imidlertid tap for Hans P. Johansen, Pors. Lett tungvekteren Jan Harald Wessel tapte for Viggo Trosdal og ble uplassert.

Vikstøl og Wessel deltok i juniorlandskamp mot Danmark. Begge bokset godt, men tapte.

I juniorlandskamp mot Sverige deltok Øystein Vikstøl og Bjarne Skjervedal, begge vant og Øystein fikk dessuten bestemannspremie.

AIK Lund deltok med fem boksere på et stevne i Århus. I lettvekt imponerte Bjarne Skjervedal da han vant 3-0 over den nordiske juniormesteren Brian Iversen. I samme vekt imponerte også Øystein Vikstøl med seier 3-0 over Frank Berggren, Fredrikshavn. Weltervekt: Magne Adolfsen, som bokset for AIK Lund denne sesongen, vant i 2 runde over John Jørgensen, Århus. Lettmellomvekt: Gunstein Nyvoll vant 2-1 over Flemming Christensen. Tungvekt: Ivar Løland tapte for Frank Fullendorf, Århus.

Øystein Vikstøl og Bjarne Skjervedal deltok i Nordisk juniormesterskap, som ble arrangert i København. Begge erobret sølvmedaljer. I fjærvekt vant Øystein 5-0 over Alex Brogaard og fikk dermed revansje for tapet i landskampen. I finalen ble det imidlertid tap for finnen Moilanen. Bjarne som bokset i lettvekt vant 3-2 over Karl Falkenberg, Sverige. I finalen tapte også Bjarne for en finne.

Sesongen ble avsluttet med et stevne i England. Bokseklubben Markyate arrangerte dinnerboksing i Hemel Hempstad. Øystein Vikstøl vant i fjærvekt junior over Des Brackett. Weltervekt senior: Gunstein Nyvoll vant 3-0 over Sparrow Harrison. I lettvekt junior vant Bjarne Skjervedal 3-0 over Billy Skarratts. Roy Jacobsen og Per Herlofsen bokset godt, men tapte for motstandere som var eldre og tyngre. Ivar Løland, Arne H. Helgesen og Jan A. Dahl fikk ikke kamp da motstanderne ikke møtte opp.

Sesongen 1975/76. Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge var fortsatt trenere.

Ved junior NM erobret Bjarne Skjervdal erobret gull i lettvekt etter seier i finalen over Terje Børresen, Sundjordet.

Senior NM, som vanligvis blir arrangert i mars var dette året utsatt til 8.-9. november. Stavangerbokseren Magne Adolfsen hadde flyttet til Kristiansand. Dette var Magnes siste sesong som bokser og han drømte om å erobre gull i NM. Under Nils Dag Strømme kyndige veiledning ble det både NM gull og kongepokal til Adolfsen som bokset i lett weltervekt. I lett mellomvekt bokset Gunstein Nyvoll meget godt. I direktefinale ble det et uforståelig 2-3 nederlag mot OL deltaker Kjetil Hodne. De fleste tilskuerne mente at Gunstein burde ha fått seieren i denne kampen.

Den 6. desember ble det arrangert stevne i Arbeideren, et lag fra Fjerritslev i Danmark var på besøk. I stevnets eneste seniorkamp vant Gunstein Nyvoll 4-1 over Kjell Sørensen, Fjerritslev. Kampen gikk i lettmellomvekt. Tungvekt, junior: Ivar Løland vant 5-0 over Lars Korsbeck, Fjerritslev. Weltervekt, junior: Robert Lingås vant 5-0 over en danske. Jon Haugen tapte 2-3 for en annen danske. Øyvind Vikstøl vant 5-0 over Ove Lautsen, Fjerritslev.

Senior NM 1976 ble arrangert 6.-7. mars. Magne Adolfsen veide inn som enesete deltaker i weltervekt og måtte gå opp i lettmellomvekt. Magne klarte ikke å følge opp det flotte resultatet fra forrige mesterskap, han tapte i innledende kamp 2-3 for Kjetil Hodne, Pugilist. I samme vekt erobret Gunstein Nyvoll sølv. I innledende kamp ble det poengseier over Ingve Holm, Viking. I finalen ble det tap 0-5 mot Kjetil Hodne, Pugilist.

Den 13. mars deltok tre juniorboksere på et stevne i Raufoss. I fjærvekt vant Erling Josefsen på poeng over Johnny Madsen. Lettvekt: Vidar Vikstøl vant over Jan Stensrud, Horten. I tungvekt tapte Ivar Løland for Petter Carlsen.

Magne Adolfsen deltok i nordisk mesterskap i weltervekt. Magne tapte sin innledende kamp.

Sesongen 1976/77. Nils Dag Strømme, Bjarne Lingås og Walter Berge var trenere også denne sesongen.

I juni dro bokseklubben Ulfan på tur til Canada. Øystein Vikstøl ble invitert med og bokset der på 2 stevner. På det første som ble arrangert i Fort Mc Murrey tapte Øystein 1-2 for Randy Gullison. På det andre stevnet som ble arrangert i Candoo vant Vikstøl 3-0 over Allan Dejaire.

Den 28. november ble det arrangert stevne i Arbeideren. Ungdomsbokseren Odd Tjosaas imponerte og ble kåret som stevnets beste tekniker. Tjosaas vant 2 kamper. I den første kampen ble det 5-0 seier over Torig Bajewa, Bergen Sparta. Deretter vant Odd 5-0 over Kjetil Sundbye, TK. Roy Jacobsen vant 5-0 over Jan A. Skullerud, Vika. Vidar Vikstøl vant 3-2 over Kjell Torbjørnrud, Moss. Øyvind Vikstøl vant 5-0 over Peter Dahl. Danmark.

Ved junior NM, som ble arrangert i Porsgrunn, erobret Øystein Vikstøl gull i lett weltervekt. Øystein vant etter en rundes boksing over Arne Berg, Harstad. Berg fikk en skade og trakk seg i pausen og kom ikke ut til annen runde.

Den 12. februar arrangerte AIK Lund stevne i Odderneshallen. Et forferdelig snøvær gjorde nok sitt til at publikum uteble totalt. Bokserne gjorde det imidlertid bra. Vidar Vikstøl vant først 2-1 over Frank Fyllingen. I den neste kampen vant Vidar 3-0 over egersunderen Svein Amaliksen, og fikk dermed revansje for to tidligere nederlag. I weltervekt vant Øystein Vikstøl i 3. runde over dansken Ole Beck. Odd Tjosaas og Roy Jacobsen tapte kampene sine.

Den 20. februar deltok Øystein Vikstøl i juniorlandskamp mot Sverige. Landskampen ble arrangert i Bergen. Øystein imponerte stort og stoppet motstanderen i 3. runde.

Sesongen 1977/78. Walter Berge og Nils Dag Strømme var trenere denne sesongen. I august deltok Bjarne Skjervedal i verdensmesterskapet, riktignok ikke det offisielle, men VM for jernbaneansatte. Deltakelsen var imidlertid imponerende i dette mesterskapet som ble arrangert i Newcastle i England. Deltakerne kom fra Sovjet og flere østeuropeiske land, Folkerepublikken Kina, Asia og Afrika, samt mange vesteuropeiske land. Bjarne som bokset i lettvekt tapte på poeng for Dragomir Dekov, Bulgaria. Nils Dag Strømme var med som sekundant.

Den 5. november ble ungdoms NM arrangert i Oslo. Odd Ø. Tjosaas ble mester i bantamvekt og ble tildelt forbundets pokal, som beste tekniker. Tjosaas bokset to kamper og vant begge 5-0. Innledende over Torig Bajewa, Bergen Sparta og i finalen over Kenneth Svendsen, Pugilist.

Den 4. desember arrangerte AIK Lund internasjonalt stevne. Et dansk lag var på besøk, samt noen boksere fra Oslo. Det ble et godt stevne med mange seiere til klubbens boksere: Odd Tjosaas vant 4-1 over Amando Velasques, Danmark. Jan O. Worren vant i 2. runde over Søren Larsen, Danmark. Petter Øverland debuterte med seier over Kristen Reagen, Vika. Leif Johannessen vant over Aster Fredborg, Danmark. Tormod Langeid vant over en danske i 1 runde. Clarens Brennevann tapte mot Ivan Madsen, Danmark. Bjarne Skjervedal tapte 2-3 for Roger Eng, Vika. Øystein Vikstøl var uheldig og brakk høyrehanda, men vant allikevel kampen mot Johnny Hansen, Danmark. Vidar Strømme bokset oppvisning med Tommy Madsen, Danmark.

Arild Hannaas ble autorisert som EABA dommer og ble dermed klubbens andre dommer som oppnådde en internasjonal grad.

Ved junior NM, som ble arrangert i Bergen erobret Bjarne Skjervedal gull i lettvekt etter tre flotte seiere. Alle motstanderne måtte gi seg før full tid etter harde treffere til kroppen. Først måtte Per Vikse, HBK gi seg i 2. runde. I semifinalen gikk det ikke bedre for Frank Fyllingen, BAK.

Finalemotstanderen Tommy Halvorsen B-30 klarte å holde ut til i 3. runde men så var det slutt for han også. Øystein Vikstøl erobret sølv etter seier 5-0 over Johnny Johansen, B-30. I finalen ble det imidlertid tap 1-4 mot Henning Halvorsen, DAK. Clarence Brennevand tapte innledende kamp og ble uplassert.

Tre AIK Lundere stilte på norges lag da juniorlandslaget møtte Nederland i Trondheim. Bantamvekt: Odd Tjosaas vant 2-1 over Sjef Zwakhalen. Lett weltervekt: Bjarne Skjervedal tapte 1-2 for Erik Huigenvoort. Weltervekt: Øystein Vikstøl vant 3-0 over John van Elteren.

AIK Lund ble beste klubb i senior NM, og erobret dermed vandrepokalen som klubben hadde to napp i fra tidligere. Bjarne Skjervdal erobret gull i lettvekt etter 4-1 seier i direktefinalen over Roger Engh, Vika. Bjarne erobret også forbundspokalen. I lett weltervekt ble det rene klubbmesterskapet. I innledende kamper vant Øystein Vikstøl 3-2 over Mimiuo AL Mousscoi. Jan Oskar Worren vant på KO over Jan Halvorsen, Ørnulf. I finalen mellom de to klubbkameratene var Øystein flere ganger i vanskeligheter etter kontante treffere fra Jan Oskar. Øystein klarte imidlertid å ri av stormen og vant tredje runde overbevisende. Øystein vant kampen 5-0 og dermed mesterskapet.

1. april deltok fem boksere på et stevne i Ålborg. I lett weltervekt vant Jan O. Worren på KO i 1. runde over Kristen Kirk. I fjærvekt vant Odd Ø. Tjosaas over Gert Bo Jakobsen. Gert Bo hadde senere en imponerende karriere som proffbokser og ble bl.a. europamester. Bjarne Skjervedal og Tormod Langeid tapte kampene sine.

Den 5. mai arrangerte AIK Lund stevne. Den engelske bokseklubben Markyate var på besøk og det var 13 kamper på programmet. Lett weltervekt: Jan O. Worren vant på KO i 1. runde over Derek Hitt. I weltervekt vant Øystein Vikstøl på diskvalifikasjon i 3. runde over Ricky Riccardi. Odd Tjosås vant sin kamp i bantamvekt. Fjærvekt: junioren Rune Jentoft vant på TKO over Alan Brown. Bjørn Torsøy vant 3-2 over Wally Davies. Tormod Langeid vant også sin kamp. Clarence Brennevand, Richard Folmar og Petter Øverland tapte kampene sine.

Sammenlagt bokset 12 utøvere 91 kamper med hele 60 seiere. Odd Tjosaas bokset hele 21 kamper denne sesongen.

Sesongen 1978/79. Nils Dag Strømme og Walter Berge var trenere.

29. september deltok tre AIK Lundere på et stevne i Moss. Clarence Brennevand vant 5-0 over Heldal, Sundjordet. Debutanten Vidar Strømme vant 5-0 over Roar Haugen, Raufoss. Rune Jentoft tapte 0-5 motMax Mankowitz, Sp.09.

Ungdoms NM ble arrangert den 5. november. Vidar Strømme ble mester i 45 kilos klassen etter poengseier over Roar Hauger, Raufoss. Johnny Digervold, som deltok i mellomvekt, tapte for Roy Andersen, Ørnulf.

Den 2.-3. desember arrangerte AIK Lund junior NM i Gimlehallen. Klubben stilte med fire boksere. Odd Ø. Tjosaas ble mester i fjærvekt. Innledende ble det seier 5-0 over klubbkameraten Rune Jentoft og i finalen seier 5-0 over Jon Skullerud,Vika. Tormod Langeid ble mester i lettvekt etter 3 knallkamper. I innledende kamp ble det RSC seier over Odd Carlsen,TK. I semifinalen ble det så seier 4-1 over Kristen Reegen, Oslo BK. Etter 5-0 seier i finalen over Erik Caspersen var gullet sikret. Langeid fikk NBFs pokal som mesterskapets beste bokser.

Richard Folmar ble nr. 4 i lett tungvekt. Richard vant innledende kamp 3-2 over Tore Bersvendsen BK-30. I semifinalen ble det tap mot den meget sterke Oslobokseren Nils Hovelsrud, Sp. 09. Folmar tapte bronsefinalen 1-4 for Jørn Iversen, HBK.

AIK Lund stilte med kun en bokser i senior NM som ble arrangert 10.-11. mars i Porsgrunn. Jan Oskar Worren, som denne gangen stilte i lettvekt erobret sølvmedalje. I innledende kamp ble det seier i 2. runde over Nils Halle, Ørnulf. I finalen ble det imidlertid tap 2-3 for Svein Johansen, Ski.

På grunn av bingodriften hadde klubbens økonomi i noen år vært svært god. I 1979 ble konkurransen fra nye bingoentreprenører merkbart hardere og overskuddet ble sterkt redusert, men enda ga driften et godt overskudd i klubbkassa.

13 boksere bokset 75 kamper denne sesongen og vant 42 seiere.

Sesongen 1979/80. Walter Berge, Leif Johannessen og Leif Andersen var trenere.

10. november arrangerte AIK Lund internasjonalt stevne, det ble bokset hele 15 kamper. Lett fluevekt: Vidar Strømme vant først 5-0 over Petter Pedersen, Danmark. Deretter 5-0 over Arild Lundgren, som denne sesongen bokset for SIF. Weltervekt: Øystein Larsen vant 5-0 over dansken John Wernersen, men tapte 1-4 i finalekampen mot Jan Louis Sørensen, GBK. Lett weltervekt: Tormod Langeid vant 5-0 over Anders Skørbæk, Danmark. I samme vekt tapte Bjarne Skjervedal i 2. runde for Jens Gordon Andersen, Danmark. Gunnar Beck, Jan O. Worren og Henning Birkeland tapte sine kamper .

Ungdoms NM ble arrangert i Drøbak 17.-18. november. AIK Lund bokserne gjorde det svært bra. Svein K. Vikstøl erobret sølv i 42 kilos klassen etter seier 5-0 over Hans O. Amunsen, Pors. I finalen ble det tap 0-5 for Per Carlenius, Rjukan. Vidar Strømme erobret sølv i fluevekt. Innledende ble det seier 4-1 over Carlenius. I semifinalen seier 5-0 over Rasmussen. I finalen ble det imidlertid tap 1-4 mot Harald Torgersen.

Junior NM. Odd Ø. Tjosaas ble mester i fjærvekt. I innledende kamp ble det seier i 3. runde over Leif Lødeng, Moss. I finalen ble det seier 4-1 over Andre Bergsholm, TK. I lett weltervekt tapte Tormod Langeid direktefinalen 2-3 for Kristen Reagen, Vika. I lett mellomvekt erobret Vidar Vikstøl sølv etter seier 3-2 over Dag Hitland, Bergen Sparta. I finalen ble det tap i 2. runde mot Morten Johansen, Sp.09.

Denne sesongen ble det faktisk arrangert to ungdoms NM idet mesterskapet for 1980 ble flyttet fram til 22.-23. mars. Hønefoss sto som arrangører. AIK Lund fikk to mestere.

Vidar Strømme måtte igjennom hele fire kamper for å sikre gullet i 51 kilos klassen. Innledende ble det seier 5-0 over Jan E. Finkenhagen, Sundjordet. I kvartfinalen seier 5-0 over Jan E. Svensen, Drøbak. Semifinaleseier 4-1 over Lasse Borg, B-30 og finaleseier 5-0 over John Paulsen, Pors. I 42 kilo klassen erobret Svein Kristian Vikstøl gull etter 5-0 seier over Hans O. Amundsen, Pors og finaleseier 5-0 over Arnt Johansen, Raufoss BK. Eddy Jerejish deltok i weltervekt og Gunnar Beck i lett mellomvekt, begge tapte sine innledende kamper og ble uplasserte.

Den 8. desember arrangerte AIK Lund juniorlandskamp mot Danmark i Vågsbygdhallen. Ingen lokale boksere deltok på det norske landslaget.

Arild Hannaas ble autorisert som AIBA dommer, som den første i klubbens historie.

Den 12. april ble det arrangert et engelsk/norsk stevne i Arbeideren. Svein K. Vikstøl vant 3-0 over Samuel Clarke kampen gikk i klasse 42 kilo U. I klassen 51 kilo U, tapte Vidar Strømme 1-2 for Paul Martin. Fjærvekt J.: Odd Tjosaas vant 3-0 over Mohammed Mahmood. Weltervekt J: Tormod Langeid tapte 1-2 for Wallace Davis. Weltervekt S: Øystein Vikstøl vant 2-1 over Lee Francis Pullen.

Den 20. april arrangerte Grimstad Bokseklubb Sørlandsmesterskap på Oddensenteret. Ca. 800 tilskuere gjorde mesterskapet til en økonomisk suksess for arrangørklubben, men sportslig ble det en AIK Lund fest idet GBK bare fikk en mester. Følgende AIK Lundere vant: Svein K. Vikstøl, Vidar Strømme, Trygve Eftestøl, Eddy Jerejish, Jan O. Worren, Terje Eriksen og Karl O. Nilssen.

Denne sesongen deltok 16 boksere i 80 kamper og erobret 44 seiere. Walter Berge som var regionstrener deltok som sekundant på landslaget 5 ganger.

Sesongen 1980/81. Walter Berge, Nils Dag Strømme og Leif Andersen var trenere.

15. oktober deltok to boksere på et stevne i Tønsberg. Lett mellomvekt: Per Vidar Olsen vant 5-0 over Pål Svendsen, Sp.09. Fjærvekt: Vidar Strømme vant to kamper. Først 5-0 over Stig F. Karlsen, Trym og deretter 3-2 over Lars K. Granly, Moss.

17. januar arrangerte AIK Lund stevne i Arbeideren. Resultatmessig ble stevnet det dårligste klubben har arrangert etter krigen. Kun tre av klubbens boksere stilte opp og det gikk ikke bedre enn at alle tapte. Øystein Vikstøl tapte 2-3, i stevnets beste kamp, for Jarle Hitland, Bergen Sparta. Svein K. Vikstøl tapte 0-5 for Per Carlenius, Rjukan. Per Vidar Olsen tapte i 2. runde for Helge Samuelsen, Bergen Sparta.

I mars arrangerte AIK Lund innledende kamper i ungdoms NM i Vigørhallen. Finalene ble bokset uka etter i Tromsø, sammen med senior NM. Vidar Strømme erobret sitt tredje mesterskap, denne gangen i lettvekt. Vidar vant innledende i Kristiansand på RSC over Bjørn Tore Wollan, Åmot. I finalen ble det seier 5-0 over Robert Sustad, Sentrum. Svein K. Vikstøl som hadde fått WO i Kristiansand tapte finalen mot Erik Eidsmo og ble uplassert.

I senior NM erobret Øystein Vikstøl sølv etter seier i 3. runde over K. Kaneborg, Harstad. I finalen ble det tap i 3. runde mot Terje Sveen, TK.

Den 10. april deltok Vidar Strømme i juniorlandskamp mot Wales. Vidar vant 2-1 over Michael Grant.

Denne sesongen deltok 9 boksere i 57 kamper, og erobret 25 seiere.

Nils Kapstad ble autorisert som EABA dommer og ble dermed den tredje AIK Lunder, som har oppnådd en internasjonal dommergrad.

Walter Berge, som var en arbeidskapasitet av de sjeldne, hadde i et par sesonger arbeidet litt egenrådig og dermed kommet på kant med deler av styret og de andre trenerne i klubben.

Resultatet ble at Walter bestemte seg for å starte en ny bokseklubb i byen. Walter Berge gikk så ut av AIK Lund sammen med Vikstølbrødrene, Rune Peersen, Sveinung Johnsen og Pål Vågenes. Den 1. mars ble Vågsbygd Bokseklubb offisielt startet.

Del 6. Boksing 1981/82- 90/91.

Sesongen 1981/82. Nils Dag Strømme og Leif Andersen var trenere denne sesongen. Etter dannelsen av Vågsbygd bokseklubb var det kun to aktive boksere igjen i klubben, Vidar Strømme og Per Vidar Olsen. Jan O. Worren hadde også gått over til VBK, men kom tilbake til AIK Lund etter et par sesonger.

Vidar Strømme var svært aktiv og bokset mange kamper denne sesongen. Bl.a. ble det 1. plass i Raufossturneringen som ble arrangert 3.-4. november, med seier i 2. runde over Claus Andersen, Danmark og seier 4-1 over Robert Sustad, Sentrum. Vidar bokset i lett weltervekt.

AIK Lund arrangerte ingen stevner denne sesongen, men konkurransen fra Vågsbygd Bokseklubb i byen viste seg etterhvert å slå svært positivt ut. Det var nå flere som gjerne ville «ta i et tak» for klubben.

Det ble arbeidet godt blant de unge, og nye lovende boksere dukket opp. Snart kunne klubben stille et helt lag igjen. I tillegg flyttet Tønsberg- bokseren Terje Eriksen, som hadde sølv fra senior NM, til byen og meldte seg inn i AIK Lund.

I flere sesonger fremover var det en kjølig stemning mellom AIK Lund og VBK, men klubbene deltok allikevel på hverandres stevner.

VBK arrangerte sitt første stevne i Vågsbygdhallen den 6. desember. AIK Lund stilte med to debutanter som begge vant sine kamper. Erik Semeleng vant 2-1 over Arve Breidal, Notodden. Frode Jensen vant 2-1 over Lars O. Nystrøm, Sentrum.

Ved junior NM den 27.-28. november ble Vidar Strømme mester i lettvekt etter følgende seiersrekke: KO seier over B. Meland, 5-0 seier over A.D. Simonsen og finaleseier 4-1 over R. Eidsmo. Vidar ble dessuten tildelt forbundspokalen.

Sesongen 1982/83. Nils Dag Strømme og Leif Andersen var trenere.

Grimstadbokseren Kenneth Tveite flyttet til Kristiansand og meldte seg inn i AIK Lund.

12. november arrangerte AIK Lund stevne i Arbeideren. I overkant av 300 betalende tilskuere hadde møtt frem. Lett weltervekt: Vidar Strømme vant i 1. runde over Keld Karlsen, Herning. Den danske sekundanten kastet håndkleet. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite vant 2-1 over Ahmet Yildrim, Sundjordet. Mellomvekt: Jan Henning Birkeland vant 2-1 over Erik von Porat, GBK. Tore Svensen, Sveinung Berg og Per Vidar Olsen tapte sine kamper.

I tungvekt senior bokset Karl Otto Nilssen (Kato) mot Asbjørn Karlsen, GBK. Kato forserte sterkt i de to første rundene, og grimstadbokseren, som hadde fått regelrett rundjuling, vaklet blødende til hjørnet etter at 2. runde var over. Kato syntes imidlertid at «nok fikk være nok» og ville ikke bokse videre. Den meget overraskede grimstadbokseren ble dermed tildelt seieren.

Den 2. og 4. desember ble Norway Box Cup arrangert. Semifinalene ble bokset samtidig i Porsgrunn og Moss om fredagen og finalene i Oslo på søndagen. I lettvekt junior gikk Vidar Strømme til topps etter semifinale- seier 3-0 over polakken Marian Wizbar. Strømme vant finalen 3-0 over Rune Todnem, TK.

Junior NM ble arrangert i Bergen 27.-28. november. Vidar Strømme ble for annen gang norsk juniormester, denne gangen i lettweltervekt. I semifinalen ble det seier 5-0 over K. Karlsen og i finalen 5-0 seier over B.T. Wollan. Vidar ble tildelt forbundspokalen, som stevnets beste bokser.

AIK Lund la ned bingodriften den 31. desember, da hadde driften gått med et lite underskudd en tid. Etter at AIK Lund stoppet sin egen bingo, har klubben hvert år fått være med på Centrum Variant Bingo. Politiet har gitt oss kvoter fra 15 til 30 spill i året og dette har gitt oss en årviss god inntekt.

AIK Lund arrangerte juniorlandskamp mot Sverige i Odderneshallen den 20. februar. Vidar Strømme imponerte og vant sin kamp. Vidar fikk dessuten bestemannspremien.

Den 27. mars ble Nordisk juniormesterskap arrangert i København. Vidar Strømme erobret sølv etter seier 5-0 over Preben Arvidson, Danmark. I finalen ble det tap i 3. runde mot Johnny De Lima, Danmark.

Vidar Strømme ble denne sesongen tatt ut på et 12 manns stort bruttolag som skulle satse frem mot OL 84.

Sesongen 1983/84. Nils Dag Strømme og Leif Andersen var fortsatt trenere.

Lokalt startet sesongen med et meget bra stevne den 28. oktober. Klubbens boksere imponerte og det var nesten fullt hus i Arbeideren. Lettvekt: Vidar Strømme vant 3-0 over Børge Rossvold, B 30. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite vant i 3. runde over Roger Eidsmo, B 30. Fjærvekt: Kai Fredriksen vant 3-0 over Klaus Villardsen, Danmark. Lett weltervekt: Geir Salvesen vant 3-0 over Arne Kristiansen, SIF. I samme vekt vant Jan Torkildsen 3-0 over Are Andersen, Pors. Lett tungvekt: Arve Lundeby tapte for Tor R. Hofsten, Sundjordet.

Den 10.-11. desember ble junior NM arrangert. Vidar Strømme erobret denne gangen «bare» sølv, men leverte allikevel en flott innsats: Vidar vant innledende kamp 5-0 over T. Bråten. I semifinale ble det seier 3-2 over R. Todnem. Vidar tapte 0-5 mot Per Arne Skau i finalen.

Den 17. desember arrangerte AIK Lund internasjonalt stevne i Arbeideren. Dette stevnet ble betegnet som det beste som hadde vært i byen på mange år. Fjærvekt: Kai Fredriksen vant 5-0 over Klaus Villardsen, Danmark. Weltervekt: Kenneth Tveite vant 5-0 over Ahmed Yldrin, Sundjordet. Lettvekt: Geir Salvesen vant 5-0 over Mike Nielsen, Danmark. Lett mellomvekt: Leif Johannessen vant på KO i 1. runde over Ivar Pedersen, Danmark. Weltervekt: Tormod Langeid tapte 0-5 for Preben Arvidson, Danmark. Lettvekt: Jan Torkilden hadde dansken Per Gehlert nede for telling 2 ganger, men tapte allikevel kampen 0-5.

Den 19. februar deltok fem AIK Lundere på stevne i Brønderslev. Lett weltervekt: Rune Karlsen vant 5-0 over Benny Larsen. Geir Salvesen vant 5-0 over Brian Thomsen. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite vant på KO i 1. runde over Morten Sørensen. Tungvekt: Karl Otto Nilssen vant på RSC i 3. runde over Kim H. Larsen. Lettvekt: Jan Torkildsen bokset også godt, men tapte 0-5 for Per Andersen.

På et stevne i Arbeideren den 10. februar stilte hele 12 AIK Lundere opp i kamp. Dessverre ødela tåke på Kjevik litt av stevnet. To bergensboksere rakk ikke frem i tide. For å få kamp måtte Kai Fredriksen og Geir Salvesen møtes i kamp. Kai vant oppgjøret, men ingen av bokserne satset for fullt. I weltervekt vant Kenneth Tveite 5-0 over Sveinung Berg, som denne sesongen bokset for SIF.

Senior NM ble arrangert i Oslo, 17.-18. mars. Kenneth Tveite erobret sølvmedalje etter seier 5-0 i innledende kamp over Kjetil Karlsen, Fagen 26. I semifinalen pådro Kenneth seg to advarsler i kampen mot Robert Eidsmo, B 30, men det holdt allikevel til seier 3-2. Finalen mot Kristen Reagen, OBK begynte lovende for Kenneth, som hadde sin mer berømte motstander på gyngende grunn. Reagen kom imidlertid sterkt tilbake og Kenneth ble stoppet i 2. runde.

Vidar Strømme erobret bronse i lett weltervekt. Vidar tapte innledningsvis 1-4 mot Robert Sustad. Vidar vant bronsefinalen på WO da motstanderen T. Flatby trakk seg før kampen.

Sesongen 1984/85. Nils Dag Strømme og Leif Andersen fortsatte som trenere.

12. oktober arrangerte AIK Lund stevne i Arbeideren. Stevnet bød på mye flott boksing, men bare 3 av AIK Lunderne vant. Vidar Strømme vant 5-0 over Bjørn Tore Wollan i stevnets beste kamp. Roar Myhre vant 5-0 over Bjørn Børsdal, Risør. Monte Pavola vant 5-0 over Odd Aksnes, VBK. Tung Hua Hsiung, Geir Otto Olsen, Kai Fredriksen, Kenneth Tveite og Rune Karlsen tapte kampene sine.

Den 18. november arrangerte Vågsbygd BK nasjonalt stevne. Fjærvekt: Monte Pavola bokset to kamper og vant først 3-0 over Odd Aksnes VBK. Monte tapte finalekampen for Erik Leirvik, Kristiansund, sekundanten kastet håndkleet i siste runde. Weltervekt: Roar Myhre vant 3-0 over Bjørn Drøsdal, Risør. Geir Salvesen vant 3-0 over Jarle Berglund, Risør. Tung Hua Hsiung vant 3-0 over Jan I. Rørvik SIF. Kenneth Tveite pådro seg en skade og tapte for Ahmet Yldrim, Sundjordet. Geir Otto Olsen tapte 2-3 mot Eivind Øvregård, SIF.

I februar ble det arrangerte dansk/norsk stevne i Arbeideren. De danske bokserne kom fra Lindholm og Jyden. 312 betalende tilskuerne fikk sett god boksing og nye lokale talenter. Lettvekt U: Rune Karlsen vant over Morten Aanensen. Lettvekt J: Geir Salvesen vant over Sven E. Kristensen. Weltervekt J: Tung Hua Hsiung vant i 1. runde over Michal Nielsen. Lett tungvekt J: Geir Otto Olsen vant også sin kamp. Lettweltervekt S: Vidar Strømme vant over Jens Vinter. Roar Myhre og Vidar Salvesen tapte sine kamper.

Den 13.-14. mars arrangerte AIK Lund senior NM i Odderneshallen. Vidar Strømme var den eneste AIK Lunderen som deltok. Det var stilt visse forventninger til Vidar, som hadde bokset meget godt tidligere i sesongen. Vidar trakk Grimstadbokseren Arve Knardahl i innledende kamp, en bokser som han lett hadde vunnet over tidligere. Kampen fikk imidlertid et meget dramatisk utfall i det Vidar fikk en skalle i tinningen og var ute av stand til å bokse videre. Arve Knardal ble først utropt som vinner på KO. Avgjørelsen ble omgjort etter protester fra sidedommerne og Vidar fikk seieren på diskvalifikasjon. Men for Vidar, som fikk karantene og ikke kunne bokse videre i mesterskapet var dette en fattig trøst.

Vidar Strømme, som hadde hatt en imponerende karriere som ungdom og juniorbokser, la hanskene på hylla etter denne episoden, bare 21 år gammel.

AIK Lund avsluttet sesongen med å sende fire boksere og sekundant Nils Dag Strømme, med Vågsbygd Bokseklubb til England. Bokserne deltok på stevner i Hemel Hemsted og i Bedford. Geir Salvesen vant begge kampene sine, mens Rune Karlsen, Tung Hua Hsiung og Vidar Salvesen tapte.

Sesongen 1985/86. Den 2.-3. november erobret Roar Myhre gull i ungdoms NM etter seier 3-2 i direktefinale over Lars P. Svendsen, Bjørgvin.

Den 13. oktober deltok tre AIK Lundere på stevne i Brønderslev. Lett weltervekt: Geir Salvesen vant i 2. runde over Preben Christensen, Brønderslev. Lett mellomvekt: Roar Myhre tapte i 2. runde for Jeppe Mikkelsen, Herning.

Lett mellomvekt: Kenneth Tveite tapte på KO i 3. runde for Henrik Jensen, Jyden. Kenneth var maksimalt uheldig, etter å ha hatt dansken nede for telling 4 ganger, traff dansken med et feberslag og Kenneth ble slått ut da det kun var 20 sekunder igjen av kampen.

To AIK Lundere deltok i junior NM som ble arrangert i Bergen i desember. Geir Salvesen deltok i lettvekt, men tapte 1-4 innledningsvis for Nazir Jasahri, Fagen 26. I weltervekt tapte Tung Hua Hsiung 0-5 for Kåre Skogsrud, Elverum.

AIK Lund arrangerte stevne i Arbeideren den 7. desember. Lett weltervekt: Geir Salvesen vant 4-1 over Hans Skårup, Danmark. Weltervekt: Tung Hua Hsiung vant i 2. runde over Tommy Jensen, Danmark. Lett mellomvekt: Monte Pavola vant i 2. runde over Frode Jensen, GBK.

Sesongen 1986/87. Vidar Strømme og Bjarne Skjervedal var trenere for de aktive. I tillegg var Magne Einarsen med som idrettspsykolog.

Monte Pavola erobret sølvmedalje i ungdoms NM. Monte fikk WO i innledende runde. I semifinalen ble det seier 5-0 over Jon Klemetsen. I finalen ble det et knepent 2-3 nederlag mot Espen Auseth.

Nils Kapstad hadde fått en tysk arbeidskollega til å formidle kontakt til noen tyske bokseklubber. Dette ble opptakten til en rekke stevner både i Tyskland og i Kristiansand. Cuxhaven Sportsverein var den første klubben som svarte, og den 20. desember deltok AIK Lund med et lag på et stevne i Cuxhaven.

For å holde utgiftene på et rimelig nivå, som passet til AIK Lunds økonomi på den tiden, ble turen foretatt i en lånt minibuss og en personbil. Turen ble meget vellykket. Vi bodde bra i en militærforlegning midt i byen, og stevnet ble en suksess for arrangøren. Sportslig sett var stevnet mindre bra for AIK Lund. Tung Hua Hsiung og Kai Fredriksen fikk ikke kamp. Geir Salvesen måtte nøye seg med en oppvisningskamp mot Marco Hofer. Monte Pavola tapte 0-3 for Andreas Hofer. Arve Lundeby tapte 0-3 for A. Lupke. Eneste AIK Lund seier kom ved debutanten Tor Gjermund Rosseland, som vant på KO i 1. runde over Jens Normann. Tor Gjermund bokset imidlertid aldri flere kamper.

Hjemturen ble imidlertid helt spesiell for den gruppen som kjørte i en lånt minibuss. Minibussen som nok hadde sett sine beste dager tålte ikke hardkjøringen på den tyske motorveien og topp-pakningen røyk. Utrolig nok klarte sjåførene Einar Nilsen og Jan Oskar Worren å kjøre bussen til Hirtshals og om bord på fergen, men både sjåførene og passasjerene var temmelig utkjørte etter 15 timer i bussen og en rekke nervepirrende skyveturer på den sterkt trafikkerte veien.

13.-14. desember ble NM junior arrangert i Drammen. AIK Lunderne gjorde det svært bra. Tung Hua Hisung erobret sølv i weltervekt etter to seiere og finaletap mot Tor Erik Bye, Ålesund. I lett mellomvekt erobret Monte Pavola sølv etter seiere i 1. runde over A. Sperrbund fra Horten og Lars Svendsen fra Bjørgvin. I finalen ble det 0-5 nederlag for Espen Auseth, Fredrikstad.

I lett tungvekt erobret Geir Otto Olsen sølv etter seier over Bjørn Johansen, GBK. I finalen ble det tap mot Arild Tyler, Sentrum. I tungvekt tapte Arve Lundeby 0-5 for G. Tøndevold, B-30.

Seniorenes NM ble arrangert i Tønsberg 14.-15. mars. Kai Fredriksen som deltok i fjærvekt tapte innledende kamp 0-5 for Aage Wallin, TK. Geir Salvesen erobret bronse i lettvekt. I innledende kamp ble det 0-5 tap for Trond Fladeby, Sp.09. I kampen om tredjeplassen bokset Geir meget godt og vant 3-2 over rutinerte Arve Knardahl, GBK.

Den 28. mars arrangerte AIK Lund internasjonalt stevne i Arbeideren. Cuxhaven Sportsverein var på gjenvisitt. De nærmere 500 tilskuerne fikk se klubbens boksere seire i en rekke gode kamper. Kay «Ali» Fredriksen vant 2-1 over Eugenio Gomez Cassado. Kenneth Tveite vant 3-0 over Bernd Zuppke. Geir Salvesen vant 3-0 over Dieter Reiter. Jan Torkildsen vant 3-0 over Ralph Hyks. Monte Pavola fikk revanse for nederlaget i desember og vant i 1. runde over Andreas Hofer. Terje Worren bokset oppvisning mot Peter Flamig.

Sesongen ble avsluttet med stevne i Hildesheim, Tyskland. Lett mellomvekt: Terje Worren vant 3-0 over Weipenbuffel. Lett mellomvekt: Monte Pavola vant 3-0 over Obali. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite tapte i 2. runde for Manfred Hoffmann. Lett weltervekt: Geir Salvesen tapte 0-3 for Ingo Jansen. Motstanderne til Kenneth og Geir bokset i den tyske ligaen og var blant tysklands aller beste boksere.

Magne Einarson gjorde mer enn å psyke opp bokserne. Han skaffet klubben en sponsoravtale med Dressmann. Denne avtalen ga de aktive bokserne og trenerne full oppdressing, med bukse, jakke, skjorte, slips og ytterjakke samt 1.300 kroner til nye kampdrakter.

10 boksere deltok i 39 kamper og vant 22, denne sesongen.

Sesongen 1987/88. Vidar Strømme og Bjarne Skjervedal var fortsatt trenere for de aktive.

Den 7. oktober ble det holdt ekstraordinær generalforsamling, følgende to nye æresmedlemmer ble utnevnt:

Æresmedlem: Sigurd Olsen. Sigurd Olsen har vært medlem siden Lund IF ble stiftet. Sigurd Olsen var aktiv fotballspiller, og fotballdommer. I bryting var han flere ganger kretsmester i lettvekt. Sigurd har hatt omtrent alle tillitsverv i klubben og alltid utført en prikkfri jobb. Sigurd var i mange år fast tidtaker på AIK Lunds boksestevner, en oppgave han utførte perfekt til han selv syntes at noen yngre burde overta. Sigurd var da over 80 år.

Æresmedlem: Oskar Bergstøl. Oskar Bergstøl har vært medlem siden Lund IF ble stiftet. Oskar var aktiv fotballspiller i flere år. Det er imidlertid på det administrative plan han har gjort seg særdeles bemerket. Oskar har innehatt de fleste styreverv i klubben. Kasserer i mange år. Klubbens revisor i over 30 år da han ble æresmedlem. Mange år i forskjellige verv innenfor idrettsbevegelsen og han har alltid representert AIK Lund på en utmerket måte. Oskar har dessuten vært dyktig speaker på boksestevnene i mange år, en oppgave han fremdeles utfører med glans i 1999 da denne historien ble skrevet.

Lørdag 14. november ble klubbens 50 års jubileum markert med et stevne i Arbeideren mot den tyske klubben Schwarzenbek. Et tallrikt publikum var møtt frem og fikk sett en rekke gode kamper. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite imponerte og stoppet O. Voight i 1. runde. Lettvekt: Kai Fredriksen vant sin kamp i 3. runde. Lett weltervekt: Geir Salvesen vant 4-1 over Peter Priese. Monte Pavola og Jan Torkildsen tapte sine kamper.

Fredag 20. november ble så 50 års jubileet feiret i Håndverksforeningen. Femtiseks medlemmer deltok i festen som ble meget vellykket. På denne tiden ble datoen da moderklubbene slo seg sammen, under navnet AIK Lund, regnet som klubbens stiftelsesdato.

Arne Kristian Salvesen og Bjarne Skjervedal dro igang et lotteri til 50 års jubileet. Arne Kristian og Grethe Salvesen skaffet de aller fleste premiene gratis. Lotteriet medførte et enormt etterarbeide for å få alt i havn, men resultatet ble utrolig bra, kr. 33. 460,- netto til klubbkassa.

Junior NM ble arrangert Fredrikstad den 12. desember. Monte Pavola tapte innledende kamp 0-5 for Espen Auseth. I tungvekt tapte Henrik Løvdal for Bjørn Tore Sundal, Florø. Monte Pavola deltok senere i juniorlandskamp mot Sverige, men tapte.

Bergen, 11.-12. mars. Fire AIK Lundere deltok i senior NM som ble arrangert i Bergen. Kai «Ali» Fredriksen erobret bronsemedalje i fjærvekt etter seier 5-0 over Werner Rasmussen, Sundjordet. I semifinalen ble det tap 0-5 mot Dahl, B 30. De tre andre ble uplasserte. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite tapte på disk. i 3. runde mot Ole Vidar Myhren, GBK. Lettvekt: Geir Salvesen ble «tatt på senga» og sekundanten måtte kaste håndkleet i 1. runde i kampen mot Per M. Saur, Trym. Lett weltervekt: Jan Torkildsen, som hadde gått rett til finalen, tapte 0-5 for Jan Andersen, Sentrum.

Sesongen ble avsluttet den 16. april med et norsk/tysk stevne i Arbeideren. Den tyske bokseklubben BGK Hildesheim var på gjennvisitt. Dagen før stevnet ble det bl.a. arrangert fotballkamp der tyskerne møtte et lag fra Christiansands Bryggeri. Det tyske laget var også på omvisning i Kristiansand Rådhus der de ble godt mottatt av ordfører Paul Otto Johnsen.

300 tilskuere hadde møtt frem og de fikk sett et stevne med jevne gode kamper. I lett mellomvekt vant Kenneth Tveite 2-1 over den vesttyske juniormesteren Thomas Harman. I fjærvekt vant Kai Fredriksen 2-1 over en tysker. I lettweltervekt tapte Geir Salvesen 1-2 mot den nordtyske mesteren Peter Priese. 13-åringene Tor Kapstad og Vidar Johannessen bokset oppvisning i pausen. Mest applaus høstet imidlertid Bjørn Rudi, som avsluttet stevnet med en oppvisningskamp mot Einar Nilsen, Sundjordet.

Denne sesongen var bokserne var svært aktive og deltok på stevner i Ålesund, Bergen, Stavanger, Grimstad og Raufoss. Dessuten på 4 stevner i Danmark: Frederikshavn, Skagen, Hjørring og Ålestrup. Samt på et stevne i Hamburg, der seks AIK Lundere deltok.

Sesongen 1988/89. Bjarn Skjervedal var trener denne sesongen. Den 13. november ble ungdoms NM arrangert. Terje Worren veide inn som eneste deltaker i mellomvekt og måtte gå opp i lett tungvekt. Terje erobret gull etter seier 3-2 i direktefinale over Martin Elster, Pugilist.

Den 19. november arrangerte AIK Lund stevne i Arbeideren. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite vant 3-0 over Tor Erik Bye, Ålesund. Lettweltervekt: Geir Salvesen vant på RSC i 2. runde over Per Ivar Fannemel, Ålesund. Tungvekt: Monte Pavola vant 3-0 over Kim Hoberg, Danmark. Weltervekt:Tore Spieler vant 3-0 over Nils Olsen; Ålesund. Tungvekt: Henrik Løvdal tapte 1-2 for David Sanna, Pors. Fjærvekt: Kai Fredriksen tapte for Rune Peersen, VBK. Kai fikk et kutt i 1. runde og kampen ble stoppet.

10.-11. desember ble NM junior arrangert i Porsgrunn. I lett tungvekt erobret Monte Pavola sølv etter 3-2 seier over N.A. Raknes, Raufoss. I finalen ble det tap for Roar Petajamaa, Trym. Tore Spieler erobret bronse i weltervekt. Henrik Løvdal som bokset i tungvekt tapte mot Marius Nysæter, Trym og ble uplassert.

3.-4. mars ble senior NM arrangert i Oslo. Lett mellomvekt: Kenneth Tveite vant 5-0 over Robert Ramberg, Ulfan. I kvartfinalen ble det tap 1-4 mot Bjørn Hylland, DAK. Lett weltervekt: Geir Salvesen tapte 0-5 for Per Skurtvedt i innledende kamp. Begge AIK Lunderne ble uplasserte.

Bokserne hadde fin fremgang og 10 boksere erobret 27 seiere på 49 kamper. Spesielt Kenneth Tveite hadde en flott sesong, han bokset 10 kamper, med bl.a. seier over dansken Poul Nielsen, som kunne skilte med gull i Nordisk seniormesterskap. Ellers bokset Per Aimar Lundal, Oddleif Henriksen og 14 årige Tor Kapstad, som debuterte på stevnet i Hildesheim.

Bokserne deltok på stevner i Hildesheim og Hamburg i Tyskland. Horsens, Viborg, Grenaa, Skagen og Frederikshavn i Danmark. Dessuten i Stavanger, Porsgrunn, Grimstad, Tønsberg og Oslo.

AIK Lunds lag vant dessuten idrettsklassen i Eventyrstafetten.

Sesongen 1989/90, ble et stort tilbakeskritt, som skyldtes at vi en tid var uten fast trener, og de aktive forsvant fra treningslokalet. Heldigvis kom Iain Dempster inn som fast trener og det ble etterhvert full aktivitet igjen.

AIK Lund arrangerte kun et stevne, og det gikk i Arbeideren den 31. mars. I weltervekt vant Geir Salvesen 3-0 over KarstenTeilhøy, Danmark. Kenneth Tveite vant i lett mellomvekt 3-0 over Henrik Kristiansen, Danmark. I tungvekt vant Bjørn Tore Sundal, som bokset for AIK Lund denne sesongen, over Kim Holberg, Danmark. I weltervekt tapte Tor Kapstad 1-2 for Ørjan Mjelde, Bergen Sparta.

Ingen AIK Lundere deltok på mesterskapene.

Bokserne deltok på stevner i Frederikshavn og Aalestrup i Danmark. Porsgrunn, Grimstad, Haugesund og Stavanger, samt på vårt eget i Kristiansand. 8 boksere bokset i alt 14 kamper med 6 seiere. AIK Lunds lag vant, for andre året på rad, idrettsklassen i Eventyrstafetten.

Følgende andre bokset kamper i sesongen: Terje Worren, Per Aimar Lundal, Ole Petter Hellemyr og Christian Løvdal. De to siste debuterte.

Sesongen 1990/91. Iain Demster fortsatte som trener det meste av sesongen.

Sesongen startet med et stevne i Drøbak. Lett weltervekt: Geir Salvesen vant 3-0 over Rino Skaug, Fredrikstad. I lett mellomvekt vant Tor Kapstad i 3. runde over Geir Nielsen, Vestby.

AIK Lund arrangerte kun et stevne, men på det stevnet som ble arrangert den 8. desember gjorde bokserne det meget bra.

I lett mellomvekt, ungdom vant Tor Kapstad to kamper og fikk premie som beste tekniker. Tor vant først på RSC over Patric Pedersen, BK 83 og deretter 2-1 over Petter Lillejord, GBK. Mellomvekt, junior: Jan Vidar Hugsted vant 3-0 over Hans Voreland, GBK. Lett tungvekt: Ivar Fjermeros vant i 1.runde over Svein Bønes, Bergen Sparta. Lett weltervekt: Geir Salvesen vant 2-1 over Jan E. Olsen, Bjørgvin. Kai Fredriksen tapte i lettvekt 1-2 for Helge Halvorsen, Bjørgvin. Lett mellomvekt, junior: Christian Løvdal tapte 1-2 for Stig Bareksten, Bjørgvin.

Den 3. februar ble junior NM arrangert. Terje Worren, som stilte i tungvekt, var eneste deltaker fra AIK Lund. I direktefinalen ble det tap i 2. runde mot Christian Morland, Fredrikstad.

Senior NM ble arrangert i Drøbak 1.-3. mars. Geir Salvesen deltok i lett weltervekt og tapte innledende kamp 0-5 mot Rune Lorentsen, Drøbak.

Geir Salvesen hadde en god sesong, han bokset 9 kamper, med bl.a. seiere over Jørn Johnson, Pors og regjerende norgesmester bergenseren Jan Erling Olsen, samt to knepne nederlag for Tore Vestvik, Tønsberg. Men dessverre var han skadet en periode og fikk ikke forberedt seg ordentlig til NM.

Bokserne hadde fin fremgang og bokset 30 kamper med 14 seiere. I tillegg til de allerede nevnte bokset: Thomas Johnsen, Henrik Løvdal, Arve Lundeby, Terje Worren og Victor Strømme som debuterte.

Del 7. Boksing. 1991/92 - 1998/99

Sesongen 1991/92. Det ble en ny giv på treningene denne sesongen: Bjarne Lingås tok over som trener for de aktive og fikk treningen igjen inn i faste former. Alf Håberg ledet nybegynnertreningene hele sesongen og gjorde en meget god jobb. Dessuten drev Hilde Inntjore aerobic trening med de aktive bokserne for å forbedre koordinasjon og rytme.

AIK Lund arrangerte NM for ungdom. Arrangementet ble perfekt utført, men sportslig sett, en fiasko. I begynnelsen av sesongen hadde klubben fire aktuelle ungdomsboksere, men Tor Kapstad deltok som eneste AIK Lunder og han stilte dårlig forberedt etter et fingerbrudd i begynnelsen av sesongen. Tor tapte 0-5 i innledende kamp for Peter Sevel, BAK.

Den 28. desember arrangerte AIK Lund stevne i Arbeideren. Lettvekt: Vidar Strømme vant 5-0 over Kim Larsen, Mandal. Weltervekt: Geir Salvesen vant 5-0 over Gunnar Brekke, Stord. Lett mellomvekt: Tor Kapstad vant 5-0 over Peter Sevel, BAK og fikk dermed revansje for tapet i ungdomsmesterskapet. Mellomvekt: Christian Løvdal vant 5-0 over Stig Bareksten, BAK og fikk revansje for to tidligere nederlag.

Tre boksere deltok i NM junior i Bergen. Christian Løvdal erobret sølvmedalje i lett mellomvekt, etter 3-2 seier over Petter Lillejordet, Grimstad. I finalen ble det tap for Peter Sevel, BAK. Victor Strømme erobret bronse, i lettvekt, etter seier over Øystein Wammer, Trym. Victor fikk i denne kampen slått opp et kutt over øyet og måtte trekke seg fra videre boksing i mesterskapet. Tor Kapstad tapte for Hadle Holm, Viking og ble uplassert i mellomvekt.

Bokserne deltok på stevner i Tønsberg, Drøbak og Bergen. Dessuten på stevner i Holstebro og Østre Vrå i Danmark. 6 boksere erobret 17 seiere i 33 kamper.

På stevnet i Østre Vrå møtte Geir Salvesen den nordiske mesteren og senere så kjente proffbokseren Søren Søndergård. Geir bokset godt, men dansken ble for sterk og sekundanten valgte å gi opp kampen. I tillegg til de allerede nevnte bokset Stig F. Sunntjønn og Thomas Johnsen kamper denne sesongen.

Sommeren 1992 gav dugnaden på Gimlemessa rekordsummen 16.000 kroner. Klubben utførte også en rekke andre dugnadsjobber, bl.a. flytting av butikk og bedriftslagere. AIK Lund utførte også en meget stor og tung flyttejobb der pianoer, flygel, biljardbord og mye annet tungt utstyr måtte bæres fra 4. etasje i en bygård og transportert til et hus på Lund. Jobben som ble utført av Leif Johannessen, Jan O. Worren og Karl Otto Nilsen, samt noen av de største og sterkeste i klubben, gikk svært greit og ga mange kroner i klubbkassa.

På årsmøtet 8. mai 1992 ble det vedtatt å benytte den 29. 05. 1923, som offisiell stiftelsedag for AIK Lund. Dette er stiftelsesdagen til Arbeidernes Idrettslag, den eldste av AIK Lunds moderklubber.

Sesongen 1992/93. Sesongen begynte med en vellykket treningsleir på Jydegården i Danmark, et sted som vi flere ganger tidligere hadde holdt treningsleir.

AIK Lund arrangerte tre stevner, ett i Arbeideren og to i Venneslahallen. Godt arbeide i kiosken og annonser i stevneprogrammet gav samlet et lite overskudd på stevnene. Karl Otto Nilssen, Leif Johannesen og Hilde Inntjore assisterte Lingås med treningen, for begge partiene.

26. september var det nasjonalt boksestevne i Arbeideren. AIK Lund stilte tre boksere og alle vant kampene sine 5-0. Lettvekt: Victor Strømme over Frode Sandnes, GBK. Lett weltervekt: Debutanten Torleif Tveiten over Gisle Semb, Pors. Lett tungvekt: Tor Kapstad over Roger Olaussen, Stord.

På et stevne i Bergen den 18. oktober bokset Tor Kapstad meget godt og fikk en flott revansje for tidligere tap over årets juniormestere Peter Sevel og Hadle Holm. Tor hadde kun 50 minutters pause mellom kampene. Torleif Tveiten bokset også meget godt, men tapte 0-5 for Tommy Kristoffersen, BAK.

Den 8. januar arrangerte AIK Lund medlemsfest i Falconbridges selskapslokale, Lingås som hadde fylt 60 år dagen før, var hedersgjest. 53 medlemmer deltok på festen som varte uti de små timer.

Den 5. februar ble junior NM arrangert i Moss. Tor Kapstad som deltok i lett tungvekt tapte innledende kamp for Thomas Hansvold, Ørnulf. Torbokset imidlertid så godt at han ble uttatt til Nordisk juniormesterskap.

Den 21. mars arrangerte AIK Lund Sør/Vestlandsk mesterskap i Venneslahallen. Det kom knappe 100 tilskuere, men disse fikk se god boksing. AIK Lund fikk to mestere i juniorklassene. I lett weltervekt vant Torleif Tveiten 5-0 over Oddvar Borrevik, Stord. I lett tungvekt vant Tor Kapstad 5-0 over Fredrik Gåskjenn, Grimstad.

27. -28. mars ble Nordisk juniormesterskap arrangert i Gøteborg. Tor Kapstad bokset en kjempekamp og erobret sølvmedalje etter seier 2-1 over storfavoritten Kwamena Turkson, Sverige. I finalen ble det imidlertid tap 0-5 mot nordmannen Oddvar Staxrud, som hadde hatt Walk Over innledningsvis. Turkson erobret noen måneder senere sølvmedalje i junior EM.

Bokserne deltok på stevner i Bergen, Porsgrunn, Grimstad og Moss. Holstebro og Skive i Danmark. Samt Gøteborg i Sverige. Tor Kapstad, Torleif Tveiten, Victor Strømme og Christian Løvdal bokset sammenlagt 23 kamper, det ble 13 seiere.

Årsmøtet ble avviklet den 22. mai. Nils Kapstad utnevnt æresmedlem i AIK Lund. Nils fikk æresbevissningen for «særdeles godt administrativt arbeide».

'Sesongen 1993/94. Også denne sesongen begynte med en fin treningsleir på Jydegården. Bjarne Lingås fortsatte som trener for begge partiene, med Karl Otto Nilsen som assistent.

Rune Pedersen og Per Thormod Andersen deltok i ungdoms NM, men begge tapte for klassevinnerne.

Tor Kapstad erobret gull i junior NM, som ble arrangert i Bodø. Tor veide inn som eneste mann i lett tungvekt og gikk dermed opp i tungvekt. Der ventet den 12 kilo tyngre og 10 cm høyere Tom Johansen fra Maurnes BK. Johansen åpnet sterkt og vant 1. runde klart. I 2. runde snudde imidlertid Tor kampen og utbokset etterhvert sin tyngre motstander. Tor vant kampen 16-12 og dermed mesterskapet.

Uka etter bokset Tor Kapstad juniorlandskamp i lett tungvekt mot Sverige, det ble tap 1-2.

Den 26. mars arrangerte AIK Lund dansk/norsk stevne i Arbeideren. Bantamvekt: Rune Pedersen vant 5-0 over Rasmus Hansen. Lett weltervekt: Victor Strømme vant 5-0 over Lars Poulsen. Lett tungvekt: Odd Arild Ågedal vant 3-2 over Nicolaj Pedersen. I samme vekt vant Tor Kapstad 5-0 over Mohammed Bakr. Lettvekt: Jon Eilif Pedersen tapte mot Jacob Nielsen.

Torleif Tveiten og Stig Frode Sunntjønn bokset også kamper i sesongen. 8 bokserne erobret 16 seiere i 28 kamper. Klubben arrangerte to stevner denne sesongen.

Leif Johannesen ledet flere inntektsbringende arrangement bl.a.: Bøssebæring for Olympic AID og innsamlingsaksjon for Redd Barna.

Sesongen 1994/95 ble en meget aktiv sesong. Lingås var trener for de aktive bokserne.

AIK Lund arrangerte hele fire stevner med god kvalitet, tre i Arbeideren og ett i Odderneshallen. Arild Hannaas dro igang bokseskole og det var en suksess.

Den 14. januar var det stevne i Arbeideren. Victor Strømme vant i lettvekt 5-0 over Kyrre Michaelsen, Bergen Sparta. I mellomvekt vant Ketil Westergren 5-0 over Johannes Berget, BK 83. Lett tungvekteren Tor Kapstad vant 5-0 over Tamer Tunali, Sundjordet. Rune Pedersen, som bokset i fjærvekt tapte 1-4 for Lloyd Søreide, BAK.

Per Thormod Andersen deltok i NM junior der han tapte for Kai Fordelsen i mesterskapets beste kamp.

3.-5. mars ble senior NM arrangert i Bergen. To AIK Lundere deltok. I lettvekt tapte Victor Strømme i innledende kamp for Erik Andresen, Bergen B.K. Andersen ble mester i klassen. I lett tungvekt bokset Tor Kapstad meget godt i innledende kamp og vant 2-1 over favoritten Anders Bettum, Sentrum. Tor bokset godt også i semifinalen men måtte se seg slått 7-9 for Frode Steinsvik, Ørnulf. Stensvik ble mester i klassen, Tor erobret bronse.

Forøvrig bokset Trond Tjønntveit og Odd Arild Ågedal kamper i sesongen. Syv boksere deltok i 40 kamper og hentet hjem 23 seiere.

Leif Johannesen ledet igjen en innsamlingsaksjon for Redd Barna, og sto for vaffelsalg i Markensgata ved flere anledninger.

Årsmøtet 12. mai 1995 vedtok å erstatte klubbens egne lover med lovene fra Norges Idrettsforbund. Klubbens egne lover var foreldet og måtte eventuelt skrives om.

En av klubbens gamle lover står imidlertid fremdeles ved makt:

§ 18. Retningslinjer vedr. utmerkelser. Etter innstilling fra styret kan klubbens årsmøte tildele

1.Utnevne æresmedlemmer.

2.Tildele medlemmer klubbens hederstegn. (Klubbens merke i gullkrans).

3.Tildele medlemmer erkjentlighetsgave for fortjenestefullt arbeide innen klubben, av sportslig eller administrativ art.

På NBFs ting ble Nils Kapstad valgt inn som styremedlem.

Sesongen 1995/96. Også denne sesongen var meget aktiv. Nils Kapstad overtok som hovedtrener assistert av Nils Dag Strømme og Kenneth Tveite.

Klubben arrangerte tre vanlige stevner og en internasjonal turnering.

Det nasjonale stevnet som ble arrangert i Odderneshallen den 1. oktober gikk med ca. 7.000 kroner i overskudd, kun på publikumsinntekter, kiosk og stevnelotteri. Klubben hadde ingen utgifter på de tilreisende bokserne. Også sportslig ble det et meget godt stevne. Lettvekt: Victor Strømme vant 5-0 over norgesmesteren Erik Andersen, BBK og fikk revansj for tapet i siste NM. Lett tungvekt: Per T. Andersen vant 4-1 over Trond Sandnes, Stord. Lett tungvekt: Tor Kapstad vant 3-2 over Lars Risøy, Bergen Sparta. Trond Tjønntveit tapte i samme vekt 2-3 mot Andre Gurojordet, BGK.

Den 9.-10. mars ble Kristiansand Box Cup arrangert for første gang. Turneringen var meget vellykket både sportslig og arrangementmessig. Over 40 funksjonærer bidro til at dette ble et nærmest prikkfritt arrangement, som også ga et godt overskudd. Bl.a. fikk vi 5000 kroner i tilskudd fra Vågsbygd Bokseklubb og 5000 kroner fra kommunen. 64 boksere deltok.

Klassevinnere fra AIK Lund ble: Fjærvekt UB: Glenn R. Dahl, gull og premie som beste ungdomsbokser. Lettvekt UB: Abbas Sadiq, gull. Lett weltervekt SA: Victor Strømme, gull og premie som beste seniorbokser. Mellomvekt SA: Jan P. Kongshaug, gull. Lett tungvekt SC: Trond Tjønntveit ble uplassert. Det ble bestemt å forsøke å arrangere denne turneringen hvert år. Norges Bokseforbund anmodet oss imidlertid om å legge turneringen til høsten mot at NBF støttet arrangementet økonomisk.

Grimstadbokseren Trond Johansen, som trente i AIK Lund et par sesonger, skaffet nye kampdrakter til klubben, disse ble betalt av Røde Kors mot at vi hadde antivolds reklame på draktene.

Junior NM ble arrangert i Mo i Rana den 20.- 21. januar. Per Tormod Andersen erobret gull i lett tungvekt etter 3-2 seier over Kai Fordelsen.

I Senior NM den 9.-11. februar ble det to medaljer til AIK Lund. Victor Strømme erobret bronse i lettvekt etter seier over Dami Akin. I semifinalen ble det 7-11 tap for gullvinneren Pål R. Haagensen. Jan Petter Kongshaug, som tidligere hadde bokset for Ålesund BK, erobret sølv i mellomvekt etter seiere 17-6 over Andreas Tuft og 8-5 over Tamer Tunali. I finalen ble det tap i 2. runde mot Jan E. Johnsen, BAK.

Drift av spilleautomater: Høsten 1995 arbeidet Jan Johannessen og Nils Kapstad med å få polititillatelse til AIK Lund for å drive med spilleautomater. På grunn av at Justisdepartementet kun ga tillatelser til landsdekkende foreninger, ble Norges Bokseforbund trukket inn. Automatdriften for Norges Bokseforbund kom i orden fra og med 1. januar 1996. I den forbindelsen blir noe av pengene tilbakeført til aktivitet i lokalmiljøet.

Bokserne deltok foruten i de nevnte arrangementer på stevner i Tønsberg (2), dessuten i Jetsmark, Holstebro og Fjerritslev i Danmark. I tillegg til de allerede nevnte bokset følgende kamper: Alejandro Osorio, Gjøran Karlsen og Mustafa Alami. Til sammen erobret 10 boksere 31 seiere på 43 kamper. AIK Lund ble kåret av NBF til årets klubb.

NBF satte igang prosjektet «Team 2000». Nils Kapstad ble oppnevnt som distriktstrener i dette prosjektet, som hadde som målsetning å få frem bokserne til OL 2000. NBF fulgte imidlertid ikke opp prosjektet, som rant ut i sanden.

Sesongen 1996/97. Nils Kapstad trakk seg fra styret da det viste seg å være umulig å få en annen hovedtrener. Jan Johannessen overtok som formann. Nils Kapstad utførte så trenerjobben med god hjelp av Nils Dag Strømme.

Grimstadbokseren Fredrik Gåskjenn meldte overgang til AIK Lund i august.

Klubben arrangerte Kristiansand Box Cup 2 den 16.-17. november. Denne gangen deltok det 78 boksere. AIK Lunderne hevdet seg bra: Fjærvekt UB: Abbas Sadiq erobret sølv. Lett weltervekt SA: Victor Strømme vant to kamper og erobret gull. Tom Ellingsen og Odd A. Ågedal ble uplasserte. Ågedal brakk kjeven i 2. runde, men tøff som han er bokset han ferdig kampen før han nevnte skaden han hadde fått. NBF støttet arrangementet med 7.000 kroner og da Jan Johannessen fikk mesteparten av kioskvarene svært billig ble det et meget godt overskudd på arrangementet.

NM ungdom ble arrangert i Drøbak den 23.-24. november. Abbas Sadiq ble ungdomsmester i fjærvekt etter seiere 5-0 over Stian Andersen, Mo BK og fikk revansje for to tap tidligere i sesongen. Abbas vant 4-1 i finalen over Pål Henriksen, Bergen Sparta.

Rune Pedersen deltok i junior NM, men ble uplassert.

Den 21. februar deltok AIK Lund på et stevne i Svendborg, Danmark. Lett weltervekt: Truls Larsen vant i 1. runde over Mads Lundal, Rollo. Tungvekt: Tor Kapstad, som gjorde «come back» etter halvannet års sykefravær, vant 2-1 over Morten Rasmussen, Århus BK. Victor Strømme, som måtte opp i weltervekt for å få kamp, tapte 1-2 for Sebastian Sørensen, Rollo.

I senior NM, som ble arrangert i Trondheim i mars, erobret Fredrik Gåskjenn gull i lett tungvekt, etter følgende kamper: Seier 9-6 over Henning Lillejordet, deretter 10-9 over Tommy Hellevik og i finalen 25-5 over Henning Steen. Det var da gått 19 år siden sist en AIK Lunder hadde erobret et senior mesterskap. Victor Strømme som deltok i lettweltervekt tapte for Soliman Elamari i innledende kamp.

I tillegg deltok bokserne på 8 arrangementer i Danmark, samt på stevner i Tønsberg og Grimstad. 9 boksere erobret 23 seiere på 38 kamper. I tillegg til de tidligere nevnte bokset også Frank Dale denne sesongen. AIK Lund ble kåret av NBF til årets klubb for andre året på rad.

Den flotte sesongen, med både sportslig og økonomisk suksess, endte dessverre svært tragisk. Klubbens nye og entusiastiske leder, Jan Johannessen, ble i april offer for en sykehustabbe i forbindelse med en rutineoperasjon og ble liggende i koma. Nest formann Geir Salvesen tok over formannsvervet. Jans ulykke satte dype spor i klubben og la i lang tid en demper på aktivitene.

Sesongen 1997/98. Jan Johannessen døde på Vest-Agder sykehus den 5. september. Over 30 klubbkamerater deltok i begravelsen. Det ble et verdig, men alt for tidlig farvel med en av klubbens ildsjeler.

Nils Kapstad fortsatte som treningsleder. Nils Dag Strømme assisterte med teknisk trening og utpå høsten kom også Bjørn Rudi med i trenerteamet. Arild Hannaas ledet nybegynner treningene. Klubben var svært aktiv og arrangerte 2 internasjonale stevner, Kristiansand Box Cup 3 og NM senior.

Spesielt Kristiansand Box Cup 3 ble en suksess. 82 boksere fra 22 norske og 7 danske klubber deltok. AIK Lund ble beste klubb med fem gullmedaljer. Tungvekt SA: Tor Kapstad vant to kamper, erobret gull og premie som beste seniorbokser. Lett tungvekt SC: Frank Dale erobret gull. Mellomvekt senior C: Tore Andre Svaba erobret gull etter 2 seiere. Lett mellomvekt senior B: Stavangerbokseren Helge Øygjord, som denne sesongen bokset for AIK Lund, erobret gull. Lettweltervekt senior C: Truls Larsen erobret også gull. Victor Strømme ble uplassert i lett weltervekt senior A. Klubben fikk 12.000 kroner i støtte fra NBF og sammen med program, kiosk og stevnelotteri ga turneringen et godt overskudd.

Uka etter dro seks boksere til stevne i Schwarzenbek i Tyskland. Det ble seiere til Tore Andre Svaba, Frank Dale, Truls Larsen og Helge Øygjord. Victor Strømme og Tor Kapstad bokset begge meget godt, men begge måtte tåle 1-2 nederlag. Victor erobret imidlertid premien tilstevnets beste taper.

Abbas Sadiq deltok i NM ungdom, men ble uplassert.

Viking Box Cup ble arrangert i Ålborg 10.-11. januar. I lett weltervekt overrasket Victor Strømme stort ved å vinne 6-5 over Eik Jensen, Vitus. Jensen ble to måneder senere dansk mester i lettvekt.

Etter de flotte prestasjonene tidligere i sesongen var det stilt visse forventninger til bokserne i senior NM, som ble arrangert på hjemmebane. Fire boksere deltok. I lett weltervekt finalen bokset Victor Strømme en meget god kamp mot gullvinneren Soliman Elamari. Etter kampen var stillingen uavgjort, men Oslo bokseren vant på flere treff totalt. Victor hadde gått direkte til finalen og ble derfor uplassert. I weltervekt tapte Helge Øygjord for Haagensen, Mo BK.

I mellomvekt erobret Fredrik Gåskjenn bronse etter seier over Ørjan Olaussen, Stord. I denne kampen fikk Fredrik en skade i skulderen og var sjanseløs i semifinalen mot Oslobokseren Kjetil Enger, Sentrum BK. I tungvekt stilte Tor Kapstad, som var sterkt redusert etter influensa,mot Rolf Monrad B-30. Etter god boksing i 3 runder var det slutt på kreftene og i neste runde ga sekundanten opp kampen. NM arrangementet gikk meget bra, men til tross for program og et godt arbeide i kiosken ble det et underskudd på ca. 18.000 kroner.

Klubbens åtte nevnte bokserne deltok i 50 kamper og erobret 27 seiere.

Sesongen 1998/99. Trenerteamet med Nils, Nils Dag og Bjørn fortsatte denne sesongen. I tillegg var Walter Berge med som assistent. Arild ledet trening for begynnere og gjennomførte to bokseskoler med assistanse fra Karl O. Nilsen, Jan O. Worren, Geir Salvesen, Jan Vidar Reise og Torleif Tveiten.

Sesongen startet med treningsleir i Danmark hos Bokseklubben Rollo, Svendborg. Treningsleiren gav en god start for bokserne.

Den 31. oktober ble AIK Lunds 75 års jubileum markert med stevne i Odderneshallen. Lett weltervekt: Victor Strømme vant 5-0 over Martin Sim, Århus. Lett mellomvekt: Stian Ullaland, som tidligere hadde bokset for Ålesund BK, vant 5-0 over Lindy Rasmussen, Lindholm. Mellomvekt: Tore Andre Svaba vant 3-2 over Henrik Brix, Lindholm. Cruiservekt: Frank Dale tapte 0-5 for Peter Nyholm, Lindholm. Tungvekt: Tor Kapstad vant 3-2 over Kim Thompsen, Holstebro.

Etter stevnet ble det arrangert 75 års jubileumsfest på restaurant Vindmøllen. 73 medlemmer feiret begivenheten. Norges Bokseforbunds representant, Tommy Ness, utnevnte Arild Hannaas til Æresmedlem i NBF. Nils Kapstad fikk samtidig NBFs diplom for fortjenestefullt arbeid.

Arild Hannaas tok avskjed som kampleder på dette stevnet. Arild har fungert som kampleder/ poengdommer/jury i ca. 7000 kamper bl.a. ett VM og seks EM. Arild fortsetter imidlertid som dommer og med juryarbeide.

19.-21. november ble Kristiansand Box Cup arrangert for fjerde gang.. AIK Lund erobret 20 poeng og ble beste klubb.

Tor Kapstad vant tungvekt SA etter 5-0 seier i finalen over Trond Sandnes, Stord. Fredrik Gåskjenn erobret gull i cruiservekt (86 kilo) etter 4-1 seier over Kim Thompsen, Holstebro. Klasse lett tungvekt SC ble vunnet av Frank Dale etter KO seier over Johnny Christensen, Hadsund, og i finalen på WO over Peter Bech, Hjørring. Weltervekt klasse SC: Stian Ullaland erobret gull etter 5-0 seier over Truls Larsen, Bergen Sparta. I finalen ble det seier 4-1 over Bjørn Erik Korsnes, Mysen. Abbas Sadiq tapte for Thor Arne Garberg, Gauldal og ble uplassert.

For første gang deltok et Litauisk lag i Kristiansand. Dette laget ble ganske dyrt, men da vi fikk 12.000 kroner i støtte fra NBF klarte vi allikevel å komme ut med et lite overskudd på turneringen.

Den 21. januar deltok syv av bokserne på et stevne i Newcastle i England. Weltervekt: Victor Strømme vant 2-1 over M. Sekel, Workington. Lett mellomvekt: Stian Ullaland vant i 2. runde over N. Brooke, East End. Tungvekt: Tor Kapstad vant 3-0 over M. Guinnes, Spennymore. Victor erobret dessuten premie som stevnets beste bokser. Abbas Sadiq, Terje Skøien, Jan P. Kongshaug og Frank Dale bokset godt, men tapte.

Den 13. februar ble det arrangert et kvalitetsstevne i Odderneshallen. Motstanderne var et lag fra Tsjekkia. Lettvekt: Abbas Sadiq vant 4-1 over David Longaner. Lett weltervekt: Victor Strømme vant i 3. runde over Mitars Kamil. Lett tungvekt: Frank Dale vant 3-2 over Martin Rieman. Lett tungvekt: Fredrik Gåskjenn vant 4-1 over Radek Zeman. Tungvekt: Tor Kapstad vant 5-0 over Petr Sedlak.

Senior NM med Victors NM gull og Kongepokal, samt bronsemedaljer til Stian, Jan Petter og Tor, ble sesongens absolutte høydepunkt. I lett weltervekt erobret Victor gull etter følgende flotte seiersrekke: Innledende kamp: 16-1 over Albert Apalvik, Sp. 09. Semifinalen: 7-6 over Audun Obrestad, OBK. Finalen: 14-3 over overrakelsemannen Rune Støa, Raufoss. Weltervekt: Stian Ullaland vant innledende 11-10 over Sigmund Aagaard, B-30. I semifinalen ble det tap mot Kay Tverrberg DAK.

I mellomvekt vant Jan Petter Kongshaug på diskvalifikasjon over Tore Vestvik TK, men fikk karantene og kunne ikke bokse videre. I tungvekt vant Tor Kapstad 10-4 over Trond Sandnes, Stord. I semifinalen ble det tap 6-9 for Oddvar M. Staxrud, Sp.09. Fredrik Gåskjenn tapte direktefinalen 5-15 for Frode Stensvik, Ørnulf og ble uplassert.

Sterke organisasjoner arbeider for å få kontroll med automatmarkedet, men foreløpig går automatdriften greit. Tor og Nils Kapstad driver et kontinuerlig arbeide for NBF for å få mest mulig ut av automatene og dermed holde tilskuddet til AIK Lund på et godt nivå.

I tillegg til de nevnte arrangementene har bokserne deltatt på stevner i Bergen, Drøbak, Oslo og Stord. Dessuten på følgende turneringer: Natione Cup, Østerrike, samt i Vest Jysk Box Cup og Viking Box Cup i Danmark, Turnering i Litauen og Tordenskiold Box Cup i Trondheim. AIK Lundere har i tillegg deltatt på to stevner i Ålborg i Danmark.

Victor har bokset med flagget på brystet hele fem ganger. Ni boksere har vært aktive i sesongen. De har bokset 55 kamper med hele 38 seiere. AIK Lunds boksere satte ny ferdighetsmerkerekord. 27 bronse 8 sølv og 2 gull ble resultatet.

AIK Lunds årsmøte ble avviklet den 28. mai. Følgende styre ble valgt: Leder: Geir Salvesen. Nestleder: Jan O. Worren. Kasserer: Unni Kapstad. Sekretær: Ernst Rolf Olsen. Styremedlemmer: Alf Håberg, Gro Worren, Jan Vidar Reise. Varamedlemmer: Marit Strømme, Tor Kapstad og Victor Strømme.

På Norges Bokseforbunds ting den 6. juni, ble Nils Kapstad gjenvalgt som styremedlem for en to årsperiode. Hilde Inntjore ble valgt som varamedlem til styret, og Unni Kapstad ble valgt som medlem i valgkomiteen.

AIK Lund sesongen 1999/2000.

160 medlemmer. Herav 6 æresmedlemmer og 27 livstidsmedlemmer.

Styresammensetning:

Leder: Geir Salvesen  

Nest leder: Jan Oskar Worren

Kasserer: Unni Kapstad  

Sekretær:  Ernst Rolf Olsen  

1. Styremedlem: Gro Worren

2. Styremedlem: Jan Vidar Reise  

3. Styremedlem: Alf Håberg

1. Vararepresentant: Marit Strømme

2. Vararepresentant: Tor Kapstad

3. Vararepresentant: Victor Strømme

Revisor: Oskar Bergstøl

Vara revisor: Anne Grethe Le Page

Material forvalter: Terje Holm

Podiekomiteen: Alf Håberg (leder), samt styret.

Valgkomiteen leder:Nils Dag Strømme (leder), Karl Otto Nilssen, Nils Kapstad og Arild Hannaas.

Finanskomiteen: Nils Kapstad (leder), Jan Vidar Reise og Grethe Salvesen.

Festkomiteen: Gro Worren (leder),Karl Otto Nilssen, Marit Strømme, Jan Vidar Reise, Unni Kapstad og Geir Salvesen.

Styret har i sesongen fungert bra. Det er holdt 11 styremøter i sesongen. 63 saker er behandlet. Det er blitt arrangert to internasjonale stevner, et Norges Cup stevne samt Kristiansand Box Cup nr. 5. Alle arrangementene har foregått i Odderneshallen. Alle i styret og varamedlemmene har gjort en flott innsats som funksjonærer ved arrangementene. Det gjelder såvel selve riggingen av podiet og alt som hører med til det, kafeteriadriften og selvfølgelig også de to varamedlemmene som har deltatt aktivt i ringen.

Det er blitt delt ut gratisbilletter og moderasjonsbilletter og dette har gitt oss flere tilskuere på stevnene.

Geir Salvesen har meldt fra at han ikke har tid til å fortsette som formann etter årsmøte. Det har vi forståelse for og takker hjertelig for en meget god innsats, så langt. Geir er imidlertid en trofast AIK Lunder og har lovet å fortsette med klubbarbeide på andre områder.

Endelig har klubbens historie kommet på trykk. Stoffet er samlet og redigert av Nils Kapstad. Boka, som er på 112 sider, ble trykket av Strømmes Trykkeri. Det kunne selvfølgelig ha vært tatt med mye mer, men den som tar seg tid til å lese boka vil få et godt innblikk i klubbens arbeide gjennom dens 76 årige historie. Det er pr. 10. mai solgt 92 bøker. Historien er også lagt inn på Internett.

Treningen har som vanlig foregått i kjelleren på Odderneshallen. For den aktive gruppen har Nils Kapstad vært treningskoordinator og deltatt på 162 treninger fra 1. mai 99 til 30. april 00. Bjørn Rudi har deltatt på 78 treninger. Nils Dag Strømme har deltatt på 57 treninger. Walter Berge har deltatt på 69 treninger. Karl Otto Nilssen, Alf Håberg, Tor Kapstad, Jan O. Worren og Terje Holm, har ledet treninger når det har vært behov for det.

Arild Hannaas ledet treningen for begynnere og gjennomførte i tillegg en bokseskole på høstsesongen.

Geir Salvesen har ledet en bokseskole på vårsesongen. Assistenter på bokseskolene har vært Karl O. Nilsen, Jan O. Worren, Geir Salvesen, Jan Vidar Reise og de fleste aktive. Denne gjengen har også organisert og ledet mellompartiet som har hatt trening to ganger ukentlig.

Jan O. Worren og Tor Kapstad har hatt trening med avgangsklassene på Lovisenlund skole fem ganger. Lærer Helge Henriksen var imponert over treningene, som også var god P.R. for klubben.

Det inntektsbringende arbeidet har gått meget bra, med dugnadsarbeider på Gimlemessa og loddsalg for Gimlelotteriet og på stevnene. Egen automatdrift, program på Kristiansand Box Cup, bingo med Centrum Variant Bingo, og kiosk på stevnene. Dette er noen av de inntekts- bringene aktivitetene som vi har hatt.

Den lokale boksesesongen åpnet den 25. september. Et lag fra Newcastle var på besøk. Det var syv kamper på programmet, med AIK Lundere i seks.

63,5 kg. Tore Barken tapte på AB for Daren Dryden.

63,5 kg. Victor Strømme vant 5-0 over Gary Harmison.

71 kg. Sam Suleiman vant i 2. runde over Kevin Scot.

75 kg. Terje Skøien vant 5-0 over Craig Denton.

81 kg. Frank Dale tapte 1-4 for John Horsley.

81 kg. Fredrik Gåskjenn vant 5-0 over Wayne Appelton.

19.-21. november ble Kristiansand Box Cup arrangert for femte gang. Det ble bokset 30 kamper. Fem AIK Lundere deltok og erobret tre gullmedaljer og en sølv.

63,5 kg, Ub: Tore Barken tapte 2-3 for Balita Buhenwa, Gran.

81 kg. Sa: Fredrik Gåskjenn vant 3-2 over Roar Sørum, Gran.

63,5 kg. Sa: Victor Strømme vant 5-0 over Rune Støa, Raufoss.

75 kg. Sc: Terje Skøien vant 5-0 over Sven Mølholdt, Danmark.

71 kg. Sam Suleiman vant over Lars Bendiksen, Lindholm, I finalen ble det 0-5 tap mot Kay Tverrberg, Drammen.

Den 12. februar ble det arrangert Norgescupstevne. Det ble arrangert 10 kamper. Syv av kampene telte i Norgescupen.

Internasjonale kamper:

67 kg. U.: Tore Barken tapte 2-3 for Henrik Thomsen, Danmark.

75 kg. U.: Espen Thingsaker vant 5-0 over Anders Jordansen, Danmark.

Norgescupkamper:

63,5 kg. S.: Victor Strømme tapte 0-5 for Williams Imoro, Sentrum.

71 kg. S.: Sam Suleiman vant 5-0 over Dag Gunnar Brekke, Bergen Sp.

91 kg. S.: Tor Kapstad vant 5-0 over Johnny Olsen, OBK.

18. mars ble det arrangert Internasjonalt stevne. Det deltok boksere fra Pors, BK-83 samt fra Odense og Ålborg. Åtte AIK Lundere stilte til kamp. Det ble fem seiere og tre tap.

75 kg. U.: Espen Thingsaker tapte 0-5 for Kristian Solis, Pors.

67 kg. U.: Tore Barken tapte 0-5 for Helal El Abed, Danmark

81 kg. J.: Karl K. Eriksen vant 5-0 over Henrik Bak, Danmark.

75 kg. S.: Terje Skøien tapte 0-5 for Niels H. Sørensen, Danmark.

75 kg. S.: Tore Andre Svaba vant 4-1 over Øystein Kåsa, Pors.

71 kg. S.: Sam Suleiman, vant 5-0 over Gert Eriksen, Danmark.

81 kg. S.: Frank Dale vant AB 2 over Lars Hansen, Danmark.

91 kg. S.: Tor Kapstad vant 5-0 over Arper Eram Yildez, BK 83.

Oskar Worren er en trofast medhjelper som aldri stikker seg frem, han hjelper til der han kan. På stevnene denne sesongen har han hatt ansvaret for hanskestasjonen, en jobb som ikke blir lagt særlig merke til. Tidligere måtte undertegnede rengjøre hanskene for blod etter stevnene og alltid måtte noen par kasseres. Denne sesongen har hanskene kommet tilbake uskadde og rengjorte. Det har bare vært å tørke hanskene, før de legges vekk til neste stevne. Et par kanphansker koster ca. 1300 kroner.

I tillegg til de våre egne arrangementer har bokserne deltatt på stevner i , Oslo, Mo i Rana og Bergen. Dessuten på følgende turneringer: Nation Cup i Østerrike, Vest Jysk Box Cup, Viking Box Cup og Norway Box Cup. AIK Lundere har dessuten deltatt på stevner i Ålborg, Odense, København og Fjerritslev i Danmark.

Tre AIK Lundere deltok i senior NM, som ble arrangert i Bergen. Alle tapte i innledende kanper. Allikevel viste bokserne god innsats. I 71 kilos klassen tapte Sam Suleiman 2-3 for Robert Møller, Gran. I denne kampen streiket box pointeren så i de tre siste rundene var det manuell dømming. Frank Dale i 81 kilos klassen tapte 17-12 i en gi og ta kamp mot rutinerte Erik Wammer. I 91 kilos klassen tapte Tor Kapstad med knappest mulig margin mot Bård Krabbedal. Etter kampen var stillingen 2-2 og seieren gikk til Krabbedal med 17-16 i totaltreff, Krabbedal ble mester i klassen.

Sesongen har vært preget av syke og skadede boksere. Abbas har måttet legge opp på grunn av en kronisk benskade. Stian måtte gi seg på grunn av en revmatisk sykdom. Fredrik sliter også med sykdom. Victor har tatt en pause på grunn av kneskader og Tor kom ikke i gang før i januar på grunn av ryggproblemer. Allikevel har 10 bokserne bokset 49 kamper og vunnet 23 . Det er 47 % seiere.

Navn. Kamper. Vunnet.

Sam Suleiman 12 6

Victor Strømme 7 3

Tore Barken 6 2

Tore Andre Svaba 4 2

Terje Skøien 4 2

Karl Kristian Eriksen 4 2

Frank Dale 4 1

Fredrik Gåskjenn 3 2

Tor Kapstad 3 2

Espen Thingsaker 2 1

36 boksere har klart kravene til ferdighetsmerke i bronse: Emil Aasland Pedersen, Herlof Herlofsen, Morten Simonsen, Vebjørn Karlsen, Ulrik Palm Skog, Steffan Bjørnarå, Thomas Solås, Arnt Rabbersvik, Thomas Småvik, Bernt Skøien, Lars Tore Lehne, Siren Fjugstad, Soksannei Noe, Vu Hanh, Linn T. Salvesen, Nils Erik Sunde, Eirik Morell, Dag R. Håverstad, Kristina Glendrange, Kurt Edvardsen, Bente Holum, Kjetil Liendahl, Mamerni Mahoud, Richard Andreassen, Carlos Zimmermann, Per Arne Haugland, Besim Muriqi, Besnik Muriqi, Morten Jacobsen, Lars Dahl, Marius Kildedal, Børge Bakkemo, Frank Stian Pettersen, Jarle Tofte, Sverre Kjevik og Sam Suleiman.

14 boksere har klart kravene til sølvmerke: Kari Dahl, Atle Ose, Odmund Ryen, Markus Andre Henriksen, Andreas Nordahl, Tommy Mjåland, Sejjad Al-Nayef, Atle Ose, Odmund Ryen, Emil Aasland Pedersen, Herlof Herlofsen, Morten Simonsen, Gunstein Theland og Tore Andre Svaba.

3 boksere klarte gullmerke: Andreas Nordal, Terje Skøien og Espen Thingsaker.

Årets bokser: Sam Suleiman. Sam, som i høst flyttet hit fra Ålesund, har bokset 12 kamper og bl. annet vunnet Norgscupen i lett mellomvekt. Vi gratulerer.

Vi gratulerer også Victor Strømme, som i sesongen har bokset sin kamp nr. 75. Victor tildeles pokal samt et stipend på kr. 2000 for innsatsen.

AIK Lund har god økonomi og er gjeldfri. Klubben har dessuten følgende eiendeler: Hyttetomt på Moraasen i Songdalen kommune, premiesamling, boksepodie, vektutstyr, diverse annet treningsutstyr, musikkanlegg, ca. 900 historiebøker, kampdrakter og kamphansker.

Vi takker det avgående styret og alle andre som har gjort en innsats for klubben i løpet av sesongen. En spesiell takk til Strømmes Trykkeri som har sponset klubben med biletter brevark, bankgiroer og innbydelser.

AIK Lund Beretning, sesongen 2000-2001

155 medlemmer. Herav 5 æresmedlemmer og 36 livstidsmedlemmer.

Styresammensetning:

Leder: Nils Kapstad  

Nest leder:  Jan Oskar Worren

Kasserer: Karl Otto NIlssen  

Sekretær: Ernst Rolf Olsen  

1. Styremedlem: Jan Vidar Reise  

2. Styremedlem:  Nils-Dag Strømme

3. Styremedlem:  Bjarne Thingsaker

1. Varamedlem:  Tor Kapstad

2. Varamedlem: Victor Strømme

3. Varamedlem: Helge Pedersen

Revisor:  Oskar Bergstøl

Vara revisor: Anne Grethe Le Page

Valgkomiteen leder: Geir Salvesen

Medlemmer: Arild Hannaas og Sam Suleiman

Material forvalter: Terje Holm

Podiekomiteen: Alf Håberg (leder), samt styret.

Finanskomiteen leder: Geir Salvesen

Medlemmer: Nils Kapstad, Karl Otto Nilssen Alf Håberg


Festkomiteen : Gro Worren(Leder), Karl Otto Nilssen, Marit Strømme,

Jan Vidar Reise og Geir Salvesen.

Klubbens eldste medlem, æresmedlem Sigurd Olsen døde 3. Mai. Sigurd ble 90 år. Sigurd Olsen har vært medlem siden Lund IF ble stiftet for 72 år siden. Sigurd Olsen var aktiv fotballspiller, og fotballdommer. I bryting var han flere ganger kretsmester i lettvekt. Sigurd har hatt omtrent alle tillitsverv i klubben og alltid utført en prikkfri jobb. Sigurd var i mange år fast tidtaker på AIK Lunds boksestevner en oppgave han utførte perfekt til han selv syntes at noen yngre burde overta. Sigurd var da over 80 år. Vi lyser fred over hans minne.

Styret har i sesongen fungert bra. Det er holdt 17 styremøter i sesongen, ca. 80 saker er behandlet. Kristiansand Box Cup ble arrangert for sjette gang. Det er blitt arrangert et Norgesseriestevne samt et internasjonalt stevne. Alle arrangementene har foregått i Odderneshallen. Alle i styret og varamedlemmene har gjort en flott innsats som funksjonærer ved arrangementene. Det gjelder såvel selve riggingen av podiet, kafeteria riften og alt det andre som hører med til stevnene. To av varamedlemmene har også har deltatt aktivt i ringen.

Treningen har som vanlig foregått i Bokserommet i Odderneshallen. Treningsoversikten gjelder tidsrommet fra 1. Mai 00 til 30. april 01. For den aktive gruppen har Nils Kapstad vært treningskoordinator og "matchmaker" og vært på 132 treninger. Kenyaneren Sullu Okello kom til klubben 11. September og ledet noen treninger. Sullu ble engasjert som hovedtrener fra 1.oktober og har ledet 105 treninger frem til 30. april 00. Bjørn Rudi har vært med hele sesongen og deltatt på 70 treninger. Nils Dag Strømme har deltatt på 17 treninger. Walter Berge har deltatt på 30 treninger. Karl Otto Nilssen har ledet 3 treninger og Tor Kapstad har ledet 12 treninger.

Karl Otto Nilssen, Jan Oscar Worren og Arild Hannaas har ledet treningen for begynnere og mosjonister. Karl Otto har vært med hele sesongen, mens Jan Oscar og Arild i perioder har vært forhindret fra å delta. De aktive har hatt en tørnliste på denne treningen, dette fungerte bra på høst-sesongen, men på vårsesongen er det kun noen få av de aktive som har fulgt opp dette.

Klubbens økonomi er god. Tilskudd fra NBF, egen automatdrift, program og lotteri ved Kristiansand Box Cup, vakthold på Bragdøya, bingo med Centrum Variant Bingo, og kiosk på stevnene har gitt gode inntekter. Selv om vi ikke deltok i Gimle-lotteriet fikk vi likevel vaktholdet ved på Gimlemessa..

Sesongen begynte med treningsleir i Odense, der vi trente i fire dager sammen med bokseklubben Olympia. Følgende aktive deltok: Espen Thingsaker, Frank Dale, Karl K. Eriksen, Per Arne Haugland, Sam Suleiman, Terje Skøien, Tor Kapstad og Victor Strømme. Bjørn Rudi og Nils Kapstad var med som trenere.

Klubbens første terminfestete stevne ble avlyst da det engelske laget, som var invitert, meldte avbud. Avbudet kom i god tid og vi fikk 22 andre påmeldte til stevnet, men da kun tre passet til våre egne boksere, fant vi det lite hensiktsmessig å arrangere stevnet.

Sam Suleiman var først ute i kamp. På Norgesseriestevne i Trondheim den 14.oktober ble det seier over Ronny Løken, Gauldal i 2. Runde. Tor og Frank var også påmeldt men begge ble oversittere i trekningen.

Den 27. oktober ble det Københavntur. AIK Lund skulle stille fullt lag mot å få CIK på gjennvisitt senere i sesongen. Etter en del forfall blant egne boksere klarte vi omsider å stille et lag med forsterkning fra Stord, Raufoss samt noen Ålborgboksere. Det ble bare tre AIK Lund boksere med på turen, i tillegg var Kristian Salvesen med som dommer og Bjørn Rudi og Nils Kapstad som sekundanter. Sportslig sett ble turen en skuffelse. Sam Suleiman tapte 2-3 for Christian Aagren. Det gikk ikke bedre for Tor Kapstad som tapte 2-3 for Aage Keldgård. Frank Dale var uheldigst, han møtte Asbjørn Christensen og fant ikke ut av motstanderens "south paw" stil. I fjerde runde fikk Frank et slag midt i nakken og ble talt ut mens han var opptatt med å protesterte på slaget.

18-19 november ble Kristiansand Box Cup arrangert for sjette gang. Arrangementet ble bra avviklet, men det ble en vanskelig start idet formannen ble syk og flere av nøkkelpersonene i sekretariatet meldte forfall. Imidlertid stilte flere andre opp på kort varsel og da også danske Mogens Brix kom til hjelp, rakk vi å få kampoppsettet ferdig til stevnet begynte.

Fire AIK Lundere deltok og erobret en sølv- og en gull-medalje. 71 kg senior: Sam Suleiman tapte direktefinalen 0-5 for Ivan Demidowski, Sentrum BK. Demidowski ble kåret som stevnets beste bokser. 81 kg. Junior:. Espen Thingsaker skadet kneet i 2. Runde i kampen mot Bjørnar Ogna, BK 83. Espen gikk kampen ut men tapte 2-3. Karl Kristian Eriksen gikk opp i supertungvekt og vant 3-2 over Dennis Koya, Olympia. 91 kg senior: Tor Kapstad vant 5-0 over Roar Solheim, Stord. I finalen ble det imidlertid tap 1-4 mot Roar Sørum, Gran.

2. desember deltok Sam Suleiman i Norgesseriestevne i Tønsberg. Her ble det 5-0 seier over Lloyd Søreide BAK.

6. og 7. Januar deltok to boksere på Viking Box Cup i Ålborg. Det ble to gullmedaljer. 71 Kg: Sam Suleiman vant direktefinalen 12-5 over Gert Eriksen, Olympia. 91 kg: Karl Kristian Eriksen vant semifinalen 8-3 over Karsten Kristiansen, Midt Jyden. I finalen ble det seier 4-3 over Kristian Kristensen, Pandrup.

Den 13 januar bokset Sam Suleiman påi Norgesseriestevne nr. 3 i Bergen. Det ble seier 6-1 over Thomas Sund Bjørgvin.

26. januar deltok to AIK Lundere på landslaget i Norway Box Cup. Begge bokset godt men tapte for bedre motstandere. 71 kg.: Sam Suleiman tapte 1-9 for Stephen Birch, England. 91 kg.: Tor Kapstad tapte 3-13 for Jaroslav Jaksto, Litauen.

Den 17. Februar sto AIK Lund som arrangør av sesongens fjerde stevne i Norgesserien. Det ble bokset 6 kamper i serien samt 4 internasjonale kamper. Tre AIK Lundere bokset seriekamper og alle vant. 63,5 kg: Victor Strømme møtte Arild Mikarlsen, Bergen BK . Etter kampen var poengstillingen 5-5, men Victor vant med 35 – 25 da totaltreffene ble talt opp. 71 kg: Sam Suleiman utbokset Robert Møller, Gran og vant med hele 19-4. Sam erobret pokalen til beste bokser og fikk dessuten revansje for et tidligere nederlag. Sam sikret seg med denne kampen totalseier i Norgessserien med 12 poeng på 4 kamper. 91 kg: Tor Kapstad vant på RSC i 4 runde over Roald Solheim, Stord. Tor erobret pokalen som beste fighter. Dessuten var tre andre AIK Lundere i kamp. 71 kg: Andreas Nordal vant 17- 5 over Thomas Gustavsson, Danmark. 81 kg: Inge Paulsen måtte gi tapt i 3 runde for Faridal Haq Durani, Danmark.Karl K. Eriksen vant 8 – 3 over Christian Christensen, Danmark

Norgesmesterskapet for juniorboksere blir arrangert i Tønsberg 2-4 februar. For AIK Lunds Karl Kristian Eriksen ble det en skuffelse idet han veide inn som eneste tungvekter og måtte reise hjem uten kamp.

17. mars ble det arrangert by kamp mellom Kristiansand – København. CIK kom på gjenvisitt etter at vi var der i oktober. AIK Lund måtte hente inn diverse forsterkninger for å kunne stille fullt lag. I tillegg var det lagt inn to nasjonale kamper.

Bykamper:

60 kg D.: Ditte Jessen, København vant 4–1 over Camilla Loe, Raufoss. 63,5 kg: Victor Strømme vant 5-0 over Casper Trolsen, København. 71 kg.: Lloyd Søreide, BAK vant 5–0 over Morten Scharf, København. 75 kg.: Jan Erik Johnsen, BAK vant 4–1 over Martin Nielsen, København. 91 kg.: Tor Kapstad vant 5-0 over Aage Keldgård, København og fikk dermed revansje for tapet på stevnet i København.

Nasjonale kamper:

71 kg. J. Andreas Nordal, AIK Lund vant 5-0 over Bjørnar Høvik Moen, Grimstad. 71 kg.: Johan Finnestad, AIK Lund vant over Taras Thomsen, Grimstad. Grimstadbokseren gav opp i 2. Runde.

Sesongens siste Norgesseriestevne ble arrangert i Moss 3 mars.. Victor Strømme stilte som eneste AIK Lunder. Motstanderen Richard Kiwanuka BAK stilte ikke opp og Victor vant på WO.

Victor ente dermed på 2. plass i Norgesserien.

Årets seniormesterskap ble arrangert 30. mars –1. april med innledende kamper på Gran og finalene på Raufoss. AIK Lunderne gjorde en bra innsats og erobret to sølvmedaljer.

I lett-weltervekt måtte Victor Strømme gjennom hele 4 kamper før sølvmedaljen var sikret. Innledende ble det seier 13-9 over Joacim Braude OBK. I kvartfinalen hele 21-3 over Espen Egeland Bergen Sparta. Deretter semifinaleseier 12-9 seier over Runa Støa, Raufoss. I finalen ble det tap 12-15 mot Williams Imoro, Sentrum BK. Sam Suleiman i lett mellomvekt vant først semifinalen 27-14 over Robert Møller, Gran. I finalen ble det tap 3-18 mot Kay Tverrberg, Drammen AK. I denne kampen ble den nye regelen om RSC avgjørelse når det er 15 poeng forskjell benyttet.

Kampoversikt:

Navn. Kamper. Vunnet.  

Sam Suleiman 10 6

Victor Strømme 7 6

Tor Kapstad 6 3

Karl Kristian Eriksen 4 4  

Andreas Nordal 2 2  

Johan Finnestad 1 1

Frank Dale 1 0  

Espen Thingsaker 1 0

Inge Paulsen 1 0

Vi har hatt en markert nedgang på kampanntallet denne sesongen. Men det har flere årsaker: Det er kun Sam som har hatt en full sesong. Espen skadet et kne under Kristiansand Box Cup og venter enda på operasjon. Tor har hatt hele tre avbrekk på grunn av skader, men allikevel fått med seg 6 kamper. Karl, som hadde sin siste juniorsesong, har vunnet alle kampene sine, men fått lite kamper da det har væet svært få boksere in hans klasse. Victor deltok kun i bokset sesongens første kamp den 17. februar, men klarte allikevel 7 kamper totalt. Terje Skøien avtjener verneplikten og Tore Andre Svaba og Fredrik Gåskjenn har lagt opp.

Resultatmessig har det vært en bra sesongen: 2 NM sølv. I. og 2. plass i Norgesserien, 3 gull og en sølv i internasjonale turneringer. 2 mann har deltatt på seniorlandslaget. Det er totalt blitt seiere i 60 % av kampene.

3. mai ble det arrangert merkestevne i treningslokalet. 11 boksere klarte kravene til ferdighetsmerke i bronse: Are Homme, Richard Kleiven, Andreas Auensen, Morten Halvorsen, Berdian Bragdø,, Rogier Andenes, Adrian Robert, Nils Heir, Trym Larsen, Jacob Uddin og Baton Haxhimehmedi.

To boksere klarte kravene til sølvmerke: Lars Dahl og Besim Muraqi.

AIK Lund har god økonomi og er gjeldfri. Klubben har dessuten følgende eiendeler: Hyttetomt på Moraasen i Songdalen kommune, premiesamling, boksepodie, vektutstyr, diverse annet trening-sutstyr, musikkanlegg, ca. 900 historiebøker, kampdrakter og kamphansker.

Skjold til årets bokser tildeles Sam Suleiman. Innsatspokal tildeles Karl Kristian Eriksen, som har hatt en god sesong, men ble snytt for sjansen til å bli Norgesmester i juniorklassen.

Bjørn Rudi har gjennomført NBFs C- trener kurs.

Vi takker det avgående styret og alle andre som har gjort en innsats for klubben i løpet av sesongen.

En spesiell takk til Strømmes Trykkeri som igjen har sponset klubben med de nødvendige trykksaker.